Real Time News
for Human Resources Governance

Minister wil bevoegdheden van bedrijfsartsen verruimen

Federaal minister van Werk Peter Vanvelthoven heeft een nota bezorgd aan de Nationale Arbeidsraad. Daarin stelt hij voor aan de arbeidsgeneesheren de bevoegdheid toe te kennen, zonder opgave van redenen aan de werkgever voor te stellen een werknemer een nieuwe taak op te dragen. Het gaat dan om personeelsleden die door stress, of een drank- of drugsverslaving, medisch gezien hun normale taak niet meer aankunnen.

Sport- en cultuurcheques vrij van belastingen

Werkgevers kunnen voortaan hun personeel een extraatje geven in de vorm van sport- en cultuurcheques. De ministerraad besliste in april dat 100 euro aan cheques vrijgesteld zijn van sociale lasten en belastingen. Het besluit verscheen op 3 juli in het Belgisch Staatsblad. De cheques kunnen gebruikt worden voor de betaling van het lidmaatschap van een sportvereniging of van een entreebiljet voor een culturele manifestatie. Er kunnen geen sportartikelen of culturele producten als cd's of boeken mee betaald worden.

Concurrentiebeding achteraf: fiscale en sociale gevolgen

Volgens de minister van Financiën zijn de regels van de inkomstenbelasting van toepassing op vergoedingen die voortvloeien uit een concurrentiebeding dat werd afgesloten na het einde van de arbeidsovereenkomst. Van zijn kant zegt de minister van Sociale Zaken dat het bedrag dat in deze gevallen wordt uitbetaald in sociaalrechtelijke zin geen loon uitmaakt indien dit bedrag geen verdoken verbrekingsvergoeding uitmaakt.

Zelfevaluatie-instrument Kennismanagement

De directie Kennismanagement van de FOD P&O heeft onlangs een nieuwe brochure uitgebracht: het Zelfevaluatie-instrument Kennismanagement bestemd voor de managers bij de federale overheid. Met dit instrument kunnen de organisaties een stand van zaken opmaken en verbeterpunten identificeren. Dit nieuwe instrument vormt ook een nuttige aanvulling op het Reflectie-instrument Kennismanagement voor teams.

Innovatiepremie nog te weinig gekend

Dankzij de wet op de innovatiepremie hebben al enkele honderden werknemers sinds begin dit jaar een extraatje opgestreken. Maar in veel sectoren en veel kleine bedrijven hebben ze kennelijk nog niet over deze premie gehoord. Elk vernieuwend idee komt in aanmerking, als het de productie van goederen of diensten slimmer maakt en je bedrijf daardoor een beetje competitiever wordt. Het bedrijf moet het idee wel in de praktijk toepassen en het laten goedkeuren door de federale overheidsdienst Economie. Het bedrag is maximaal gelijk aan een bruto maandloon van de aanbrenger(s) van het idee. Het hoogste aan één persoon uitgekeerde bedraagt 1.000 euro. Het gaat steeds om een nettobedrag, dus vrij van belastingen en sociale bijdragen. Eind juni waren 188 dossiers goedgekeurd.

Terug naar 40-urige werkweek in Nederland

De Nederlandse minister van Economische Zaken Brinkhorst (D66) wil terug naar een werkweek van 40 uur, maar wel tegen betaling. Gemiddeld zitten Nederlandse ambtenaren en vele werknemers op 23 vakantiedagen en 24 dagen arbeidsduurvermindering. “Dat is bijna deeltijds werk”, aldus de minister. De werknemer die vier uur langer werkt, moet volgens de minister wel 11 procent salaris meer krijgen.
Hans de Boer, voormalig voorzitter van MKB Nederland en thans voorzitter van de task force Jeugdwerkloosheid pikt er op in, maar stelt dat men niet rigide een langere werkweek hoeft op te leggen. Meer flexibiliteit is gewenst: bijvoorbeeld de ene week 38 uur, de andere week 42. Als het totaal aantal uren op trimesteriële basis maar verhoogt.

Verbeterde controle op ziekteverzuim van ambtenaren van oktober 2006

De ministerraad heeft ook een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd om de controle op het ziekteverzuim van de federale ambtenaren te herlanceren vanaf oktober 2006. Preventie en het beheer van de afwezigheden in de federale overheidsdiensten worden versterkt. De reorganisatie heeft drie doelstellingen: gecentraliseerde en betrouwbare gegevens verkrijgen voor heel het federaal Openbaar Ambt, de controles op het ziekteverzuim van de federale ambtenaren herlanceren en een modern personeelsbeleid invoeren waarin het beheer van de afwezigheden is geïntegreerd.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.