Real Time News
for Human Resources Governance

Belgische werkgelegenheidsgraad trappelt ter plaatse

Na drie jaar van stijging, is het percentage van de Belgische bevolking op beroepsactieve leeftijd dat effectief aan het werk is, opnieuw lichtjes gedaald. In de eerste zes maanden van 2006 bedroeg dit percentage 60,3. Een jaar eerder was het 61. Er zijn wel degelijk jobs bijgekomen, maar niet genoeg om de aangroei van de bevolking op beroepsactieve leeftijd te compenseren. Ook de werkgelegenheidsgraad in de oudere leeftijdsgroep is nog afgenomen.
De cijfers staan in de jongste Enquête naar de Arbeidskrachten, die elk trimester wordt gedaan door de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie van de federale overheidsdienst voor economie. In deze cijfers is nog geen effect meetbaar van het Generatiepact (dat dateert van eind 2005), maar het bereiken van de Lissabon-doelstellingen belooft moeilijk te worden.

Outplacement na herstructurering verplicht tot 58 jaar

De ministerraad heeft een ontwerp van KB goedgekeurd over de vraag welke bruggepensioneerden voortaan eerst verplicht outplacement zullen moeten volgen en krijgen. De tekst gaat eerst nog voor advies naar de Raad van State. Tot 2008 zullen oudere werknemers die hun werk verloren door een herstructurering ontslagbegeleiding moeten volgen, behalve indien zij 58 jaar worden tijdens de loop van de opzegperiode. Ouderen hoeven niet meer beschjikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt en hoeven geen outplacement te volgen. Vanaf 2008 zal iedereen die jonger is dan 58 en met brugpensioen gaat, eerst outplacement moeten volgen, ook wanneer er geen herstructurering in het spel is.

Fiscaliteit: de in één keer uitbetaalde brugpensioenvergoeding

Brugpensioenvergoedingen die in één keer worden uitbetaald, werden traditioneel belast zoals een opzeggingsvergoeding. Een bepaling in het Generatiepact had in deze materie vragen doen rijzen. De minister van financiën heeft geantwoord dat de in één keer uitbetaalde gekapitaliseerde vergoeding belastbaar blijft zoals een opzeggingsvergoeding.

Weinig jongeren hebben concrete plannen na diploma

Op het eind van hun studies hebben vier jongeren op tien nog geen idee van wat ze met hun diploma willen aanvangen. Eén op vier, daarentegen, heeft voor zichzelf al uitgemaakt welke richting hij/zij uitwil. De overigen, 35 procent van het totaal, hebben er een vaag idee over. Dat blijkt uit een online peiling door StepStone, waaraan 600 Belgische respondenten deelnamen. Opvallend is het verschil tussen de Nederlandstalige en de Franstalige respondenten. De Franstalige hebben een veel duidelijker beeld van wat ze na hun studies willen gaan doen.

Federale overheid gaat meer gehandicapten aanwerven

In het kader van het federale diversiteitsplan 2005-2007 heeft de ministerraad een reeks maatregelen goedgekeurd om meer personen met een handicap aan te werven. In 2004 was slechts 0,8 procent van de federale ambtenaren een persoon met een handicap. Het diversiteitsplan mikte op 2 procent. De regering heeft deze doelstelling zopas verhoogd naar 3 procent, te bereiken in een tijdspanne van drie jaar.

Start- en stagebonus uit de startblokken

In het kader van het Generatiepact werd besloten de toegang van de jongeren tot de arbeidsmarkt te vergemakkelijken door hen meer kansen te bieden om een eerste werkervaring op te doen. Het KB over het systeem dat daarvoor werd bedacht, de start- en stagebonus, is verschenen in het Belgisch Staatsblad en is retroactief van kracht vanaf 1 september.

Wallonië pakt ongeletterdheid bij werkzoekenden aan

Minister Marie Arena, in het Waals gewest bevoegd voor beroepsopleidingen, lanceert in Luik-stad en in het westen van Henegouwen een pilootproject in de strijd tegen het analfabetisme bij werkzoekenden. Zes uitzendbedrijven hebben zich achter dit project geschaard. Wanneer zich een kandidaat-uitzendkracht aanbiedt die niet of weinig geletterd is, zullen de uitzendconsulenten hem/haar informeren over alfabetiseringscursussen van korte duur.

De nieuwe bijdragen en uitkeringen voor jonge werknemers

Het Generatiepact moedigde de werkgevers aan jonge mensen in dienst te nemen. In één jaar tijd zijn bijdrageverminderingen en werkuitkeringen tot stand gekomen om die doelstelling te helpen bereiken. De materie is behoorlijk ingewikkeld. Securex heeft een stand van zaken opgemaakt, en voegt er ook een overzichtstabel bij.

Extra lastenverlaging voor jonge werknemers met laag loon

Met ingang van het derde kwartaal van 2006 wordt een bijkomende lastenverlaging ingevoerd voor de tewerkstelling van sommige jongeren, als een tweede soort "doelgroepvermindering jonge werknemers". De maatregel heeft betrekking op de private profitsector en geldt voor jongelui die volledig aan de sociale zekerheid zijn onderworpen en per kwartaal minder verdienen dan 5870,71 euro.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.