Real Time News
for Human Resources Governance

Stereotypen over jong en oud leven ook onder HR-managers

Veel Britse HR-managers zijn zelf nog behept met de stereotiepe opvattingen die bij de rekrutering vaak uitmonden in discriminatie van jongeren of ouderen. Dat blijkt uit een studie van de Cranfield University School of Management. Leeftijdsdiscriminatie bij aanwervingen is in het Verenigd Koninkrijk sinds kort bij wet verboden. De onderzoekers stellen vast dat een wet of zelfs een bedrijfspolicy op zichzelf niet volstaan om de attitudes te veranderen; zij pleiten voor specifieke vorming en opleiding.

Leeftijdsgrens startbanen blijft uiteindelijk toch 26

28/11/2006

Hoewel het Generatiepact spreekt van 25 jaar, is de leeftijdsgrens inzake startbanen uiteindelijk bij KB toch ongewijzigd gelaten op 26 jaar. Dit gebeurt met terugwerkende kracht tot 1 juli 2006. De startbanenverplichting geldt voor werkgevers uit de privésector die tenminste 50 werknemers (VTE) hadden op 30 juni van het voorgaande jaar; zij moeten 3 procent van de arbeidsplaatsen reserveren voor jonge werknemers.

Ouder kaderlid sterker gediscrimineerd dan arbeider

Voortbouwend op hun eerdere samenwerking hebben uitzendbedrijf Adia en de Parijse hoogleraar Jean-François Amadieu een nieuw onderzoek gedaan naar discriminatie van sollicitanten op basis van hun cv. Het blijkt dat alleen gehandicapten iets betere kansen krijgen om uitgenodigd te worden voor een jobinterview; alle andere risicocategorieën zijn er in de afgelopen twee jaar nog op achteruitgegaan. Een persoon van 48 tot 50 jaar blijkt drie keer minder kans te hebben op een jobinterview dan de "modelsollicitant", een blanke man van 28 tot 30 jaar. Dat is minder dan bijv. een persoon van maghrebijnse afkomst. Opvallend: oudere kaderleden worden minder vaak uitgenodigd voor een jobinterview dan arbeiders op diezelfde leeftijd. De studie zal dienen als nulmeting voor een periodieke barometer over cv-discriminatie.

Outplacement: de impact van het Generatiepact

Right Management (zo luidt de nieuwe, ingekorte merknaam) herpositionneert zich op de HR-dienstenmarkt vanuit het concept "human capital lifecycle". Bij die gelegenheid heeft de onderneming een overzicht gemaakt over de actuele juridische context van outplacement. Het regelgevend kader is hertekend door de wet van 23 december 2005 op het Generatiepact en de bijhorende uitvoeringsbesluiten van 31 maart 2006. Right Management wijst o.m. op de sancties bij het niet-naleven van de nieuwe outplacementregels bij herstructurering.

Zelfs jongeren willen behoud van anciënniteitstoeslag

Morgen publiceert de carrièresite Vacature de resultaten van de tweejaarlijkse Salarisenquête, opgezet in samenwerking met de KU Leuven. Enkele resultaten zijn al gekend: de loonkloof in het nadeel van de vrouwen blijft toenemen, de waarde van diploma's op de arbeidsmarkt blijft stijgen, wie meer dan vier of vijf keer van werkgever verandert ziet zijn latere kansen verminderen. Opmerkelijk: een overweldigende meerderheid van ongeveer 82 procent (ook bij de jongeren) blijft voorstander van de koppeling tussen salaris en anciënniteit. Niet enkel de werknemers, maar ook de helft van de werkgevers zijn voorstander van het behoud van de automatische loonindexering.

Europeanen niet gekant tegen meer flexibele arbeidscontracten

Zeven op tien inwoners van de EU vinden dat arbeidscontracten flexibeler mogen zijn om de creatie van arbeidsplaatsen te vergemakkelijken. Zelf zijn ze er gerust in dat ze hun huidige job zullen behouden, of dat ze er een nieuwe zouden vinden mocht dat nodig zijn. Dit blijkt uit een enquête in opdracht van de Europese Commissie. Het vertrouwen is het grootst in Denemarken, het land van de flexicurity , de combinatie van soepele arbeidsmarkt met hoge sociale bescherming die o.m. aan bod komt in het Rapport over de Werkgelegenheid in Europa in 2006. Volgens Europees commissaris Spidla blijkt uit de enquête dat de Europeanen bereid zijn zich aan te passen aan de noodzakelijke hervormingen op de arbeidsmarkt.

Generatiepact: nieuwe golf maatregelen op komst

"De economie draait goed. Het komt er op aan dit resultaat te bestendigen." Zo zei premier Verhofstadt in zijn jongste state of the union, waarin de competitiviteit, innovatie en werkgelegenheid veel aandacht kregen. De premier kondigde o.m. de volgende maatregelen aan: verdere lastenverlagingen op nacht- en op ploegenarbeid, de verhoging van het netto minimum maandloon, de verlaging van de lasten op overuren. Vele ervan liggen in het verlengde van het Generatiepact. Securex publiceert een samenvatting van de aangekondigde maatregelen.

Arbeid en gezondheid van jongeren onder de loep

Jongeren staan meer bloot aan arbeidsongevallen dan andere werknemers in Europa. De oorzaken zijn complex en de factoren die een rol spelen talrijk: de duur van de werkervaring in de taak of in het bedrijf, verschillen naargelang de sectoren, de vraag of er al dan niet een opleiding bestaat die aandacht schenkt aan gezondheidsaspecten, de aanwezigheid of afwezigheid van een vakbond enz. Het eindresultaat is evenwel dat jongeren meer risico lopen. Dit thema wordt uitvoerig behandeld in een artikel van onderzoeker Laurent Vogel.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.