Real Time News
for Human Resources Governance

Arbeid en gezondheid van jongeren onder de loep

Jongeren staan meer bloot aan arbeidsongevallen dan andere werknemers in Europa. De oorzaken zijn complex en de factoren die een rol spelen talrijk: de duur van de werkervaring in de taak of in het bedrijf, verschillen naargelang de sectoren, de vraag of er al dan niet een opleiding bestaat die aandacht schenkt aan gezondheidsaspecten, de aanwezigheid of afwezigheid van een vakbond enz. Het eindresultaat is evenwel dat jongeren meer risico lopen. Dit thema wordt uitvoerig behandeld in een artikel van onderzoeker Laurent Vogel.

IBO Interim is uit de startblokken

Het IBO Interim stelsel is gepubliceerd in het Staatsblad en intussen van kracht geworden. Het is bedoeld om kansengroepen naar de arbeidswereld te begeleiden. Concreet gaat het om 50-plussers en sommige groepen allochtonen en mindervaliden. De betrokkene komt binnen in de onderneming in een uitzendstatuut en krijgt een opleiding op de werkvloer. De onderneming betaalt geen loon en geen bijdragen aan de socialezekerheid, enkel een productiviteitstoelage. Ze is wel verplicht de betrokkene na een zekere tijd een arbeidscontract aan te bieden.

Overgangsregeling voor betaald educatief verlof

Om besparingsredenen heeft de federale regering onlangs wijzigingen aangebracht in het stelsel van het betaald educatief verlof voor werknemers. Om rekening te houden met protesten, o.m. vanuit de vakbonden, is nu toch een overgangsregeling uitgewerkt. Wie al bezig is aan een opleiding, zal die kunnen verderzetten volgens het aantal lesuren dat in het vroegere stelsel van kracht was.

Cao-op-maat te ingewikkeld voor sommige werknemers

Het is geen goed idee de werknemers inzake arbeidsvoorwaarden een te groot aantal keuzes aan te bieden. Dat zegt Rien Huiskamp, adviseur van het onderzoekscentrum TNO in Tilburg en docent en consultant inzake collectieve arbeidsovereenkomsten. Huiskamp is van oordeel dat vooral werknemers met een lage opleiding, een laag inkomen of een deeltijdbaan geen boodschap hebben aan complexe formules (de zgn. cafetariaplannen). Uit keuzemoeheid opteren ze voor de standaardformule. Maar soms is dat in hun geval niet de beste keuze.

50-plussers werkloos door leeftijdsdiscriminatie

Groot-Brittannië telt 2,6 miljoen niet-werkenden tussen de 50 en de 65 jaar. Ruim een miljoen onder hen zijn werkwillige werklozen, die geen job vinden omdat werkgevers geen ouderen willen aanwerven. Zo luidt de conclusie van een studie door de overkoepelende vakbond TUC. De bond zegt ook dat de bedrijven nauwelijks inspanningen doen om de oudere werknemers aan de slag te houden door opleidingen en kleine aanpassingen aan de werkorganisatie.

Langetermijnplanning van opleidingen heel zeldzaam

De ontwikkeling van competenties verloopt weinig gestructureerd en amper 1 bedrijf op 20 heeft een langetermijnplanning voor de opleidingen. Dat blijkt uit een Franse studie bij 2700 organisaties, waarvan 80 procent uit de privésector. De helft van de ondernemingen doet nooit een beroep op een externe specialist om de opleidingsbehoeften te analyseren.

IBO-interim biedt kansengroepen uitzicht op beroepsopleiding

De Vlaamse regering heeft het startsein gegeven voor de Individuele Beroepsopleiding-interim (IBO-interim), een speciale regeling die voor mensen uit kansengroepen de toegang tot de individuele beroepsopleiding vergemakkelijkt. Vorig jaar werden in Vlaanderen bijna 14.000 personen via een IBO-traject in een onderneming binnengeloodst; zes maanden later hadden negen op de tien een contract van onbepaalde duur. De nieuwe formule IBO-interim houdt in dat een kansengroeper eerst een maand wordt aangeworven met een statuut van uitzendkracht.

Hoe de 50-plussers langer aan het werk houden?

In Frankrijk is slechts 34 procent van de 55- tot 65-jarigen nog aan het werk, veel minder dan het Europese gemiddelde van 50 procent. Serge Guérin, samen met Gérard Fournier auteur van "Manager les quinquas" (De vijftigers managen) dat de Franse prijs van het HR-boek kreeg, schuift enkele denkpistes naar voor om de werkzaamheidsgraad van 50-plussers te verhogen: halfweg de loopbaan een evaluatie maken, de horizontale carrièremobiliteit aanmoedigen, investeren in opleidingen, en meer overstapmogelijkheden creëren tussen alle sectoren van de werkgelegenheid (grote ondernemingen, KMO's, overheid). Guérin drukt HR-managers en lijnmanagers ook op het hart te leren omgaan met teams waarin verschillende generaties en verschillende culturele achtergronden vertegenwoordigd zijn.

Een meer performante en resultaatgerichte arbeidsmarkt dank zij “tendering”

Het systeem van toewijzing of “tendering” biedt een overheid de mogelijkheid om het operationele gedeelte van een opdracht over te dragen aan een partner die over de nodige competenties beschikt om deze taken uit te voeren en de opgelegde doelstellingen te bereiken, en dit aan een rendabele kost. Dankzij dit systeem kan een overheidsdinst beroep doen op samenwerking met gespecialiseerde partners terwijl de overheid besparingen realiseert. Federgon, de federatie van partners voor werk, benadrukt het belang van de mogelijke ontwikkeling van tendersystemen in België voor beleidsprogramma’s rond tewerkstelling en opleiding.
In opdracht van Federgon publiceert het Hoger Instituut voor de Arbeid (HIVA) van de KULeuven een onderzoeksrapport getiteld “Private bedrijven in het arbeidsmarktbeleid”. Door het bestuderen van geslaagde voorbeelden in Nederland en Groot-Brittannië formuleren de onderzoekers drie basisprincipes voor een goede werking van de markt: intensifiëring van concurrentie die tot verhoging van de effectiviteit van de werkgelegenheidsprogramma’s leidt, een grotere resultaatgerichte sturing en de splitsing tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Competentiegericht HR-beleid rukt op in Vlaanderen

08/06/2006

Als je aan de Vlaamse bedrijven vraagt of ze competentiemanagement toepassen, luidt het antwoord steeds vaker "neen". Maar dat komt doordat de bedrijven afstand nemen van die term. In de praktijk passen steeds meer ondernemingen wel degelijk HR-methoden toe die bijdragen tot het ontwikkelen van de competenties, zo concludeert STV Innovatie en Arbeid, het studiecentrum van de Sociaal-Economische Raad voor Vlaanderen uit de resultaten van zijn jongste ICO (Indicator Competentiegericht Ondernemen). De indicator is gestegen van 42,4 procent in 2001 naar 50,6 in 2004. Vooral opleidingen zitten in de lift. De meest innovatieve ondernemingen scoren doorgaans ook het hoogst op de ICO.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.