Real Time News
for Human Resources Governance

Geen sanctie indien dubbel zoveel opleidingen

Werkgevers uit sectoren die hun opleidingsverplichtingen niet vervullen, moeten een bijdrage van 0,05 procent van de loonmassa storten in het fonds voor betaald educatief verlof. De ministerraad heeft ingestemd met een KB van minister Milquet dat een laatste kans aanbiedt aan de sectoren die in gebreke bleven in 2007 en 2008: ze ontsnappen aan de sanctie indien zij in 2009 en 2010 hun geplande opleidingsinspanningen verdubbelen.

Tips om uw sociale balans goed op te stellen

In de vereenvoudigde sociale balans, die per 1 december in voege treedt, dient de werkgever een overzicht te brengen van al zijn opleidingsinspanningen. De sectoren die de doelstellingen van het Generatiepact niet bereiken, zullen hogere SZ-bijdragen moeten betalen. Securex wijst erop dat ook de informele opleidingen (training op de werkvloer, zelfopleidingen...) moeten vermeld worden, en geeft tips over hoe men dit het best aanpakt.

Helft van voltijders verdient minder dan 2400 euro bruto

Een voltijdse loontrekkende verdient in België gemiddeld 2739 euro bruto. Dit is het rekenkundig gemiddelde, dat wordt omhooggetrokken door de zeer hoge lonen van een kleine groep. Een andere manier om de cijfers te analyseren is kijken naar de mediaan. Het mediaanloon bedraagt 2402 euro. Dit betekent dat de helft van de voltijdse loontrekkenden minder verdient dan dit bedrag en de andere helft meer.

De gegevens komen uit een reeks kerncijfers over de lonen, die de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie van de FOD Economie heeft gegroepeerd in een overzichtje. In zeven bladzijden overloopt het document de gemiddelde lonen in de sectoren, naar functie, naar opleiding en geografisch.

In Belgische bedrijven worden ruzies slecht verteerd

Een Belgische werknemer verliest 'slechts' 1,2 uur arbeidstijd per week als gevolg van onderlinge ruzies, wrijvingen of conflicten. Dat blijkt uit een studie in negen landen door het HR-adviesbedrijf OPP. Alleen in Nederland gaat minder werktijd verloren (0,9 uur). Het gemiddelde over de negen landen is 2,1 uur.

Belgen vermijden conflicten op de werkvloer, besluit het onderzoek. Ze zijn "een natie van diplomaten". De keerzijde van de medaille is dat men in Belgische bedrijven niet gewend is goed om te gaan met botsingen tussen personen. De werknemers maken dan ook zelden mee dat een conflict op een bevredigende, positieve wijze opgelost geraakt. In geen enkel ander onderzocht land zijn opleidingen in conflictbeheersing zo zeldzaam. Slechts één op twee in België vindt dat de HR-afdeling zich goed van haar taak kwijt in het oplossen van conflicten op de werkvloer, dat is het laagste cijfer in de onderzochte landen.

Het studierapport is gratis beschikbaar via de hyperlink hieronder. Op bladzijde 22 worden de resultaten voor België samengevat.

Personeel opleiden brengt veel meer op dan het kost

De Leuvense economieprofessor Joep Konings heeft een interessante studie gepubliceerd over de opleidingsinspanningen van bedrijven. Hij haalde zijn gegevens o.m. uit de sociale balansen van 13.000 bedrijven. Kort samengevat: investeren in opleidingen verhoogt de productiviteit met 1 tot 2 procent, terwijl de totale loonkost stijgt met slechts 0,5 procent. Voor de werkgever is de balans dus ruim positief.
Prof. Konings ziet in deze cijfers een sterk argument om te investeren in het menselijk kapitaal van de onderneming. Dat is voor hem ook de manier bij uitstek om de internationale concurrentiepositie te versterken. U kunt de studie (in het Engels) kosteloos downloaden via onderstaande link.

Opleiden is rendabeler dan buitenshuis zoeken

In de hoop snel resultaten te behalen, werven bedrijven vaak externen aan met de gewenste ervaring en kennis. Een onderzoek van de Wharton business-school concludeert dat dit niet zo'n verstandige strategie is.
Het is rendabeler te investeren in opleidingen voor eigen werknemers. Dit voorkomt aanpassingsproblemen en verschaft de onderneming meer controle. Het veronderstelt wel dat de bedrijfsleiding verder vooruit kijkt dan volgende week, en toekomstige noden weet in te schatten.

Werknemer is het productiefst rond zijn 50ste

De leeftijd waarop werkenden het meest productief zijn en nieuwe dingen kunnen leren, ligt nu rond 50 jaar. Vorige generaties bereikten nog de top tussen het 40ste en 45ste levensjaar. Dit blijkt uit onderzoek van de Tilburgse hoogleraren Wilthagen en Bekker. Zij besluiten eruit dat het wel degelijk zin heeft oudere werknemers de gelegenheid te bieden opleidingen te volgen.

HR-mensen moeten hun vaardigheden bijspijkeren

Een blijvend gebrek aan vaardigheden belemmert de modernisering van de personeelsafdelingen. Zowel de HR-managers als hun medewerkers hebben extra opleidingen nodig. Waar het wél lukt, levert de modernisering van de afdeling de verhoopte kostenbesparingen op. Zo luiden enkele conclusies uit de derde HR Transformation Survey van HROA Europe.

Opleidingen Zakenethiek in de lift in Groot-Brittannië

06/03/2008

Het aantal bedrijven in Groot-Brittannië dat aan zijn werknemers een opleiding verschaft over de eigen gedragscode is in drie jaar tijd gestegen van 47 naar 71 procent. Dat blijkt uit een studie van het Institute of Business Ethics. Voor 81% van de ondernemingen is de milieu-impact van hun activiteiten nu evenveel aandacht waard als kwesties in verband met arbeidsveiligheid. Ook dat is een sterke toename.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.