Real Time News
for Human Resources Governance

Nog 1 week om een opleidingsplan te maken

21/12/2012

Valt u onder PC 218 en hebt u voltijdse bedienden, dan heeft u tot 31 december om uw opleidingsplan bekend te maken of op de valreep toe te treden tot een Cevora-plan. Een bijkomend argument is dat krachtens de gisteren goedgekeurde Programmawet elke werkgever zonder opleidingsplan in 2013 een dubbel supplement zal moeten betalen ingeval hij tijdelijke werkloosheid invoert.

Toelichting over de verplichting in PC 218 vindt u in het artikel PC nr. 218 - Vergeet uw opleidingsaanbod niet bekend te maken vóór 31 december 2012 op de site van Securex.

De kwestie van het dubbele supplement bij tijdelijke werkloosheid stond in het ontwerp van de Programmawet, die gisteren zonder amendering is aangenomen.

Werkgevers PC nr 110 ontsnappen aan boetes

20/09/2012

De werkgevers uit paritair comité nr 110 (textielverzorging) ontsnappen alsnog aan de sancties wegens onvoldoende opleidingsinspanningen die hen voor 2009 en 2010 boven het hoofd hingen. De boete van 2010 valt weg. Die van 2009 moeten zij betalen aan de RSZ, maar het geld krijgen zij achteraf terug van het sectoraal fonds voor bestaanszekerheid.

Toelichting in het artikel Onvoldoende opleidingsinspanningen - Goed nieuws voor de werkgevers van PC nr. 110 op de site van Securex.

Opleidingsboete voor werkgevers in 63 sectoren

19/01/2012

De werkgevers in 63 paritaire comités zullen een boete van 0,05% van de loonmassa moeten betalen omdat hun sector in 2010 te weinig inspanningen heeft geleverd voor de opleiding. Ook individuele bedrijven binnen deze sectoren, die wél voldoende investeerden in opleiding, worden getroffen.

De lijst van de paritaire comités staat in het Ministerieel besluit tot vaststelling van de definitieve lijst voor het jaar 2010 van sectoren die onvoldoende opleidingsinspanningen realiseren, verschenen in het Staatsblad gedateerd 12 januari.

Vorig jaar stonden 76 sectoren op deze "zwarte lijst".

Hoe opleidingskosten van vertrekkers recupereren?

29/11/2010

Als u gewoon bent aan sommige van uw medewerkers een dure opleiding te verschaffen, of overweegt dit te doen, kan u voorkomen dat de financiële investering helemaal verloren gaat als de werknemer kort daarna uw bedrijf verlaat. U moet dan in de arbeidsovereenkomst een scholingsbeding opnemen. HDP & Arista legt uit wat daar komt bij kijken (klik op NL). Een scholingsbeding is enkel mogelijk wanneer de werknemer op jaarbasis meer dan 30.327 euro verdient.

Arbeidsduur van medisch personeel begrensd

Er komt spoedig een wet die een maximum arbeidsduur bepaalt voor artsen, tandartsen, dierenartsen, kandidaat-artsen in opleiding, kandidaat-tandartsen in opleiding en studenten-stagiairs die zich voorbereiden op de uitoefening van deze beroepen, die in dienstverband werken. Wekelijks mogen zij gemiddeld niet meer dan 48 uren werken per periode van 13 weken, en het absolute weekmaximum is 60 uren. Wie wachtdiensten doet, mag – als hij daartoe bereid is - wekelijks 60 uren presteren. Dit laatste is vooral relevant voor artsen in opleiding. België voldoet met deze wet aan een Europese richtlijn. Uitleg op de website van de federale minister van Werk, klik op NL.

Hoe een schoolverlater toch met win-win aanwerven

De laaggeschoolde jongeren vallen onder het win-winplan, dat voor de werkgevers een aanzienlijke besparing op de loonkosten inhoudt. De jongeren moeten wel drie of zes maanden als werkzoekende zijn ingeschreven. Wat als de jongere pas van school komt? Securex beschrijft een oplossing voor deze situatie: begin met een overeenkomst van beroepsopleiding in de onderneming. In deze periode behoudt de betrokkene zijn statuut van werkloze. Na drie, resp. zes maanden sluit u een win-win arbeidsovereenkomst af. Details onder NL.

Vergeet niet uw opleidingsinspanningen te vermelden

In uw Sociale Balans moet u nauwkeurig opgeven welke inspanningen uw onderneming heeft gedaan voor de opleiding van uw medewerkers. Blijkbaar getroosten niet alle werkgevers zich die moeite, wat kan leiden tot boetes en andere sancties.
De patroonsorganisatie VBO roept alle werkgevers op hun opleidingen beter te registreren, om afdoend te kunnen bewijzen dat zij daar 1,9 procent van de loonmassa aan besteden. Het kersverse Sociaal Strafwetboek voorziet trouwens ook in sancties voor de bedrijven die nalaten de rubrieken over opleiding, vorming en begeleiding van de werknemers goed in te vullen.

Vlaanderen stopt subsidiëring hobbycursussen

19/08/2010

Sinds 1 augustus jl. mogen Vlaamse opleidingscheques nog enkel dienen voor arbeidsmarktgerichte opleidingen. Deze geruisloos ingevoerde hervorming brengt mee dat werknemers niet langer zomaar eender welke hobbycursus - kookcursus, gitaarlessen... - kunnen gaan volgen waar zij zin in hebben en de kost daarvan laten subsidiëren door de belastingbetaler.

Nieuw is ook dat wie in Wallonië of het Duitstalige gewest woont, recht heeft op de Vlaamse opleidingscheques indien hij of zij werkt in Brussel of Vlaanderen.

Vlaanderen versoepelt IBO-regelgeving

De Vlaamse regering heeft bij wijze van anticrisismaatregel de regelgeving over de individuele beroepsopleiding op de werkvloer (IBO) versoepeld. Tot voor kort moest u de IBO-cursist na de opleiding onmiddellijk in dienst nemen voor onbepaalde duur. Voortaan mag u ook onmiddellijk aansluitend een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur van één jaar sluiten, op voorwaarde dat u deze keuze motiveert. Bijzonderheden via NL. Opgelet: de versoepeling geldt enkel voor IBO-overeenkomsten die worden afgesloten tussen 11 augustus en 31 december 2010.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.