Real Time News
for Human Resources Governance

Drie op vier weigeren outplacement

27/11/2015

Op vier ontslagen werknemers die recht hebben op 30 weken opzeg zijn er drie die het verplichte outplacementaanbod van hun werkgever van de hand wijzen. Door te weigeren, voorkomen zij dat de werkgever hen minder uitbetaalt. Vanaf begin volgend jaar zal weigeren niet meer mogen.

De cijfers komen van Federgon en werden gepubliceerd door De Tijd. Nieuwssite Express geeft een samenvatting in het artikel Driekwart van ontslagen werknemers verkiest geld boven outplacement.

Vakantiegeld: Europa verandert de regels

20/11/2015

Een voltijdse werknemer die vorig jaar deeltijds werkte heeft voortaan recht op een volledige vakantie van vier weken met een voltijds enkel vakantiegeld. Als hij dit jaar ontslagen wordt, heeft diezelfde werknemer voor niet-opgenomen vakantiedagen recht op een vergoeding die berekend is op zijn huidig voltijds loon. Dat besliste het Europees Hof van Justitie. Het arrest zet de Belgische regelgeving op zijn kop.

Vakantiegeld bij overstap van deeltijds naar voltijds: een molensteen in de kikkerpoel? (Lexalert)

Hoe vermijden dat ziekte de opzegtermijn rekt

20/11/2015

Wanneer een ontslagen werknemer ziek wordt tijdens zijn opzegtermijn schuift de einddatum van de termijn op naar de toekomst, soms zelfs voor lang als de arbeidsongeschiktheid langdurig is. Er is een uitweg. De werkgever kan aan de zieke een verbrekingsvergoeding betalen, gelijk aan de nog openstaande termijn maar met aftrek van het al betaalde gewaarborgde loon.

De kwestie is één van de punten die worden uitgelegd in het artikel Mag u de overeenkomst van een (langdurig) zieke werknemer verbreken? (Securex).

Nieuwe loongrenzen in het Staatsblad

Het Staatsblad heeft de loonbedragen gepubliceerd die in 2016 zullen gelden voor de berekening van de opzeggingstermijn van bedienden die al in dienst waren voor de start van het eenheidsstatuut. Voor kwesties inzake het scholings- en voor het concurrentiebeding stijgt de loongrens van 33.203 naar 33.221 euro. De andere loongrens gaat van 66.406 naar 66.441 euro. Hij dient om te verifiëren of een eertijds afgesloten beding over de opzeggingstermijn geldig is.

Toelichting in het artikel Nieuwe loonbedragen arbeidsovereenkomstenwet vanaf 1 januari 2016 (Lexalert).

Aanpassing  op  1  januari  2016  van  de  loonbedragen  bepaald  bij  de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten aan het algemene indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden (artikel 131) (tekst uit het Staatsblad, in beide talen, pdf)

Loonsafstand in ontslagdocument ongeldig

01/10/2015

Een werknemer kan geen afstand doen van loon, ook niet via een (standaard-)document dat hem ter ondertekening wordt voorgelegd op het ogenblik dat de dienstbetrekking eindigt. Zo'n document is bovendien ongeldig volgens het overeenkomstenrecht, omdat de werknemer niet precies weet van welke rechten hij afstand doet. Dat besliste het Arbeidshof.

De zaak wordt verteld in het ABVV-ledenblad Echo. De werknemer had het ontslagdocument dat hem werd voorgelegd ondertekend, maar stapte een tijd later toch naar de rechtbank. Ook in beroep won hij het pleit.

Echo online lezen

Nieuwe "huurder" wordt soms werkgever

Wie enkel de handelshuur en de stock overneemt, kan in bepaalde gevallen ten onrechte menen dat hij het personeel van zijn voorganger niet in dienst moet houden, zo volgt uit een arrest van het Arbeidshof. Ook zonder overdracht van een eigendomsrecht kan er namelijk sprake zijn van overgang van onderneming. In deze zaak werd de nieuwe exploitant van een handelszaak veroordeeld tot het betalen van een opzeggingsvergoeding.

Analyse in de Nieuwsbrief Arbeidsrecht van de KU Leuven

Tekst van het arrest Arbeidshof Brussel 14 april 2015, AR 2014/AB/228

Kortere opzegtermijnen in de bouw vernietigd

Vanaf 2018 gelden ook voor arbeiders op bouwplaatsen de algemene opzegtermijnen van het Eenheidsstatuut. Zij zullen ook recht hebben op de compensatievergoeding bij ontslag. Het Grondwettelijk Hof heeft het uitzonderingsregime voor de bouwsector vernietigd. Volgens de zeer teleurgestelde werkgevers dreigt "een tsunami voor de werkgelegenheid".

Het Hof noemt het uitzonderingsregime voor de bouwvakkers "en in de tijd onbeperkte discriminatie zonder redelijke verantwoording", die de Grondwet schendt.

De zaak was aangespannen door de toplui uit de vakbondswereld, de vakbonden zelf en enkele bouwvakkers.

De Confederatie Bouw, die de werkgevers groepeert, noemt het arrest een nieuwe klap voor een sector die sterk lijdt onder de deloyale concurrentie met gedetacheerde werkkrachten uit het buitenland.

U kan de tekst van arrest 2015-116 rechtstreeks downloaden.

De Confederatie Bouw heeft gereageerd met een persbericht: Grondwettelijk Hof verwerpt uitzonderingsregime in de bouw (pdf).

In België verlaat 1 op 11 zijn werkgever

In 2014 verliet 9% van de werknemers uit eigen beweging zijn werkgever, zo meldt Randstad. Internationaal gezien een laag cijfer. De voornaamste redenen om weg te gaan zijn in België gebrek aan loopbaanmogelijkheden, gebrek aan erkenning en desinteresse in de job. De sterkste reden om niet weg te gaan is een goed evenwicht tussen werk en gezin.

Mobiliteit op Belgische arbeidsmarkt behoort bij de laagste ter wereld (Randstad)

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.