Real Time News
for Human Resources Governance

Outplacement na herstructurering verplicht tot 58 jaar

De ministerraad heeft een ontwerp van KB goedgekeurd over de vraag welke bruggepensioneerden voortaan eerst verplicht outplacement zullen moeten volgen en krijgen. De tekst gaat eerst nog voor advies naar de Raad van State. Tot 2008 zullen oudere werknemers die hun werk verloren door een herstructurering ontslagbegeleiding moeten volgen, behalve indien zij 58 jaar worden tijdens de loop van de opzegperiode. Ouderen hoeven niet meer beschjikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt en hoeven geen outplacement te volgen. Vanaf 2008 zal iedereen die jonger is dan 58 en met brugpensioen gaat, eerst outplacement moeten volgen, ook wanneer er geen herstructurering in het spel is.

Fiscaliteit: de in één keer uitbetaalde brugpensioenvergoeding

Brugpensioenvergoedingen die in één keer worden uitbetaald, werden traditioneel belast zoals een opzeggingsvergoeding. Een bepaling in het Generatiepact had in deze materie vragen doen rijzen. De minister van financiën heeft geantwoord dat de in één keer uitbetaalde gekapitaliseerde vergoeding belastbaar blijft zoals een opzeggingsvergoeding.

RECHTSPRAAK Werkgever veroordeeld na controle op e-mailverkeer

In beroep heeft een werkgever een proces verloren tegen een werknemer die om dringende reden ontslagen was omdat uit zijn e-mails was gebleken dat hij tijdens de kantooruren een concurrerende activiteit dreef. Het arbeidshof van Brussel was van oordeel dat de werkgever nooit de omstandigheden en het doel van de controle op het e-mailverkeer had meegedeeld, en evenmin de werknemer vooraf op de hoogte had gebracht. De werkgever werd schuldig bevonden aan het misdrijf van schending van de privé-communicatie en aan schending van de Telecomwet.

Nieuwe rechtspraak over camerabewaking

De arbeidsrechtbank van Brussel heeft zich op korte tijd twee maal verzet tegen het gebruik van videobeelden door een werkgever in het kader van een ontslag om dringende reden. Vorig jaar had het Hof van Cassatie geoordeeld dat videobeelden toelaatbaar zijn als bewijsmiddel. De kwestie van de camerabewaking, en het gebruik van beelden die op deze manier werden bekomen, is dus nog niet uitgeklaard.

EU-regels verbieden ontslag wegens ziekte niet

De Europese wetgeving verbiedt discriminatie op basis van handicap, en een werknemer mag dus niet worden afgedankt omdat hij of zij gehandicapt is. Een Spaanse werkneemster die ontslagen werd tijdens een lange afwezigheid wegens ziekte, beriep zich op deze regel om het ontslag door de rechter ongedaan te laten maken. De Spaanse rechter legde de kwestie voor aan het Europees hof van justitie. Het hof heeft beslist dat ziekte niet hetzelfde is als handicap. De Europese richtlijn tegen discriminatie op het werk verbiedt bijgevolg niet dat een zieke werknemer wordt ontslagen.

Outplacement na het Generatiepact: stand van zaken

De verplichting tot outplacementbegeleiding van ontslagen werknemers is strenger gemaakt door het Generatiepact en ook duurder geworden in de (niet-)toepassing. Er zijn nu drie maatregelen van kracht bij ontslag van een 45-plusser. De betrokkene verliest zijn werkloosheidsuitkering indien hij bij zijn werkgever geen outplacement aanvraagt. De werkgever moet zelf spontaan een aanbod tot outplacement doen. De werkgever die deze verplichting niet nakomt, betaalt 3600 euro boete, het dubbele van voorheen.

Wereld heeft ruim 400 miljoen extra jobs nodig tegen 2015

Om gelijke tred te houden met de groei van de bevolking moet de wereldeconomie in de komende tien jaren meer dan 400 miljoen bijkomende arbeidsplaatsen creëren. Alleen al in de ontwikkelingslanden zullen 430 miljoen extra jobs nodig zijn. Dat zei de directeur-generaal van de Internationale Arbeidsorganisatie ter gelegenheid van de werelddag van de arbeid, eerder deze week. Tot de grote uitdagingen van vandaag behoren volgens de organisatie de vergrijzing, de discriminaties op de arbeidsmarkt, de migraties en het ontbreken van enige vorm van sociale bescherming voor 60 procent van de arbeidende bevolking.

Werknemersvertrouwen in België lichtjes gestegen

Wereldwijd heeft het vertrouwen van de werknemers in de toekomst van de arbeidsmarkt een recordpeil bereikt (57 op een maximum van 100). Dit blijkt uit de Career Confidence Index van Right Management Consultants. In België bedraagt de vertrouwensindicator 50,7. Dit betekent een lichte stijging tegenover zes maanden geleden, toen deze index 48,2 bedroeg. In vier van de achttien onderzochte landen is de Career Confidence Index lager dan in België.
Eén op vier van de ondervraagde Belgische werknemers acht het niet uitgesloten dat hij in de komende twaalf maanden ontslagen wordt. Op de vraag hoe moeilijk een afgedankte werknemer het zal hebben om een gelijkaardige functie met een gelijkwaardig loon te vinden, antwoorden 69 procent van de Belgische respondenten dat dit "moeilijk" zal zijn; in november 2005 bedroeg dit percentage 77,4.

RECHTSPRAAK: Werkgever veroordeeld omdat er geroddeld werd

25/04/2006

Een werknemer van een ziekenfonds werd ontslagen nadat er geld verdwenen was uit de kas. Het Arbeidshof van Luik oordeelde dat het ontslag om dringende reden onterecht was geweest en dat de betrokkene recht had op een opzegvergoeding. De werknemer voerde ook aan dat hij een bijzondere morele schade had geleden doordat zijn ex-collega's bij klanten het gerucht hadden verspreid dat hij geld had achterovergedrukt. Omdat hij niets had gedaan om het verspreiden van geruchten door zijn aangestelden tegen te gaan, werd de werkgever veroordeeld tot het betalen van 1000 euro bijkomende schadevergoeding wegens misbruik van ontslagrecht. Het verhaal staat in HRSquare.

Outplacement voortaan verplicht voor afgedankte 45-plussers

Sedert 31 maart 2006 is een afgedankte 45-plusser de facto verplicht outplacement aan te vragen. Als hij geen gebruik maakt van het recht om outplacement aan te vragen, of niet meewerkt met de aangeboden outplacementbegeleiding, zal hij immers gesanctioneerd worden door de RVA. De sanctie bestaat uit het verlies van de werkloosheidsuitkering gedurende een bepaalde periode. De nieuwe regeling vloeit voort uit het Generatiepact.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.