Real Time News
for Human Resources Governance

Concurrentiebeding achteraf: fiscale en sociale gevolgen

Volgens de minister van Financiën zijn de regels van de inkomstenbelasting van toepassing op vergoedingen die voortvloeien uit een concurrentiebeding dat werd afgesloten na het einde van de arbeidsovereenkomst. Van zijn kant zegt de minister van Sociale Zaken dat het bedrag dat in deze gevallen wordt uitbetaald in sociaalrechtelijke zin geen loon uitmaakt indien dit bedrag geen verdoken verbrekingsvergoeding uitmaakt.

Salary split: nieuwe richtlijnen van de fiscus

In een recente circulaire onderstreept de fiscus dat inkomsten van buitenlandse oorsprong niet noodzakelijk vrijgesteld zijn van belastingen in België. Voor wie in België woont en van een salary split geniet, is het van belang de belastingaangifte in te vullen volgens de nieuwe richtlijnen die de administratie onlangs heeft uitgevaardigd.

48-urige werkweek en tijdsparen in Belgische autosector

In navolging van de Duitse auto-industrie zullen de werknemers van de Belgische autofabrieken en hun toeleveranciers wellicht een arbeidsregeling krijgen die werkdagen van 10 uren en werkweken van 48 uren mogelijk maakt; de "surplus"-uren worden achteraf omgezet in verlof. Tussen de werkgeversfederatie Agoria en de christelijke en socialistische metaalvakbonden is hierover een akkoord bereikt. Ook het tijdsparen wordt ingevoerd.

Is het KB over de interestberekening op het loon onwettig?

In recente arresten heeft het Arbeidshof van Brussel vraagtekens gezet bij de wettigheid van het KB van 3 juli 2005 over de berekening van interesten die verschuldigd zijn op loon. Het KB zegt dat de berekening moet gebeuren op basis van het brutoloon, als het recht op betaling ontstaan was vanaf 1 juli 2005. In geschillen die slaan op oudere lonen zou dus het nettobedrag als basis moeten dienen. Volgens het Arbeidshof van Brussel mocht het KB dat onderscheid niet invoeren.

Belgische werknemers niet erg gerust in de toekomst

Delocaliseringen, hoge loonkosten, faillissementen en bedrijfsherstructureringen bedreigen volgens de Belgische werknemers de werkgelegenheid. Anderzijds blijven drie op de vier er wel van overtuigd dat er nog mogelijkheden zijn om het aantal arbeidsplaatsen op te drijven. De beste kansen daartoe zien zij in de nieuwe technologieën (48%), de herverdeling van de arbeid (32%) en in nieuwe stelsels zoals de dienstencheques (22%).
Zo luiden enkele conclusies uit de jaarlijkse arbeidsmarktenquête van uitzendorganisatie Randstad. Vierduizend personen werden ondervraagd. Randstad merkt op dat de perceptie bij de werknemers niet altijd overeenstemt met de realiteit. Zo spreekt één op drie zijn vrees uit voor de toestroom van buitenlandse arbeidskrachten; de 'oude' EU-lidstaten die reeds twee jaar geleden hun grenzen openden voor de arbeidsmigranten uit de tien nieuwe lidstaten rapporteren evenwel geen negatieve impact op de werkgelegenheid.
De Randstad-studie onderzocht dezelfde thema's als in 2001, wat vergelijkingen mogelijk maakt. De sectoren met de grootste aantrekkingskracht op de werknemers zijn de overheid, de diensten aan bedrijven en aan particulieren, de productiebedrijven en de non-profit. Over hun kansen om werk (of ander werk) te vinden, zijn de ondervraagden minder optimistisch dan in 2001. Mobiliteit wordt, net als vijf jaar geleden, niet als een probleem beschouwd. Er wordt tegenwoordig méér gesolliciteerd dan in 2001. Zes op tien van de bedienden en kaderleden voelen wel wat voor thuiswerk. En net zoals de werkgevers, zijn de meeste werknemers geneigd te denken dat de wekelijkse arbeidsduur zal toenemen.

Uitzendsector verkeert in volle expansie

De uitzendsector is in 2005 sterk gegroeid. Het aantal gepresteerde uren steeg met 8,7 procent in vergelijking met 2004 en bedroeg 159,1 miljoen. Volgens de sectorfederatie Federgon zijn voor deze evolutie een aantal verklaringen. Interimarbeid is structureel verankerd geraakt in het beheer van de ondernemingen. Er is meer mobiliteit op de arbeidsmarkt. De uitzendbedrijven leggen zin voor innovatie aan de dag en stemmen hun aanbod voortdurend af op de noden van de markt.
In 2005 steeg het aantal tewerkgestelde uitzendkrachten met 25.000 om een totaal te bereiken van 351.100 personen. Indien men hier de 110.000 jobstudenten bijtelt, komt men aan 461.100 personen die in 2005 tenminste één uitzendjob hebben gedaan. Omgerekend naar voltijd-equivalenten, en de studenten buiten beschouwing gelaten, verschaft de uitzendsector dagelijks werk aan 81.105 personen, wat overeenkomt met 2,3 procent van de loontrekkenden.
Het aantal vestigingen van de uitzendbedrijven nam toe met 122, wat meebracht dat de sector zelf 644 vaste medewerkers extra in dienst nam; hierdoor kwam het totaal op 5243. De omzet van de uitzendsector steeg in 2005 met niet minder dan 9,2 procent.

Solidariteitsbijdrage op bedrijfsvoertuigen kan verdubbeld worden

De minister van Sociale Zaken roept alle werkgevers op zich in orde te stellen met de reglementering op de solidariteitsbijdrage voor bedrijfsvoertuigen. Wanneer de aangifte niet correct blijkt te zijn (bijv. een te laag uitstootgehalte opgeeft) zal bij wijze van sanctie de bijdrage verdubbeld worden. De minister signaleert dit in een omzendbrief die erop wijst dat ook overheidswerkgevers onder de reglementering vallen.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.