Real Time News
for Human Resources Governance

Minder snel overloon voor flexibele deeltijders

Tenzij een cao anders bepaalt, mag u vanaf 1 oktober uw deeltijders met flexibele werkregeling meer overwerk laten presteren zonder dat u overloon verschuldigd zal zijn. Wanneer een referteperiode wordt gehanteerd van een jaar, is de stijging van dit "krediet aan bijkomende uren" substantieel: van 39 naar 168 uren.

Deeltijdse arbeid: uitbreiding van het krediet aan bijkomende uren zonder overloon in geval van flexibele arbeidsregeling (Group S)

Regels m.b.t. overloon voor bijkomende prestaties door deeltijdse werknemers wijzigen op 1 oktober 2017 (Lexalert)

Wet-Peeters (14): loopbaansparen

Een werknemer kan binnenkort (een deel van) zijn overuren en extralegale vakantiedagen later opnemen, bijvoorbeeld om een loopbaanpauze te financieren. Bij uitdiensttreding kan hij zich laten uitbetalen of het spaartegoed meenemen naar een volgende werkgever binnen dezelfde sector.  Voorzien is dat de werknemer later ook geld zal kunnen opsparen, bijvoorbeeld sommige premies.

Werkbaar en wendbaar werk : loopbaansparen (Group S)

***

Overzichten van de inhoud van de wet vindt u via Wet-Peeters goedgekeurd: dit zijn de grote lijnen (HR Alert, 28 februari 2017)

De aangenomen tekst van de Wet betreffende werkbaar en wendbaar werk (in de beide talen, rechtstreekse download, pdf, 39 blz.)

Noot: goede bronnen behandelen vaak meer dan één (sub-)thema van de wet in één tekst. Daarom zal u sommige bronnen zien terugkeren in onze reeks over de wet werkbaar en wendbaar werk. Veel teksten dateren van voor de goedkeuring van de wet, maar ze blijven geldig omdat de Kamer geen amendementen aanvaardde.

Wet-Peeters (12): nachtarbeid in e-commerce

Sinds 1 februari 2017 zijn de afwijkingen op nachtarbeid uitgebreid. Het verbod is bij wet (en niet langer bij KB) opgeheven voor paritaire comités waaronder werknemers ressorteren die betrokken zijn bij "het uitvoeren van alle logistieke en ondersteunende diensten verbonden aan elektronische handel". De werkgever blijft verplicht de bijzondere procedure te volgen. De aard van de taak moet nachtarbeid rechtvaardigen. 

Nachtarbeid in e-commerce beter omkaderd (Wet Peeters) (Securex)

***

Overzichten van de inhoud van de wet vindt u via Wet-Peeters goedgekeurd: dit zijn de grote lijnen (HR Alert, 28 februari 2017)

De aangenomen tekst van de Wet betreffende werkbaar en wendbaar werk (in de beide talen, rechtstreekse download, pdf, 39 blz.)

Noot: goede bronnen behandelen vaak meer dan één (sub-)thema van de wet in één tekst. Daarom zal u sommige bronnen zien terugkeren in onze reeks over de wet werkbaar en wendbaar werk. Veel teksten dateren van voor de goedkeuring van de wet, maar ze blijven geldig omdat de Kamer geen amendementen aanvaardde.

Sociale partners bezegelen nieuwe loonnorm

De loonnorm voor 2017-2018 is officieel vastgelegd. Dat is meteen de start voor een nieuw sanctioneringsstelsel. Tot nu namen de werkgevers die de norm overschreden in de praktijk geen risico. Dat verandert. De kleinste administratieve geldboete is bepaald op 250 euro. De hoogste bedraagt 5000 euro per betrokken werknemer, met een maximum van 100 werknemers. In het uiterste geval dus 500.000 euro.

CAO nr. 119 van 21.03.2017: maximale marge voor loonkosten-ontwikkeling voor de periode 2017-2018 (pdf, rechtstreekse download)

Uitvoering IPA in Nationale Arbeidsraad: loonnorm officieel vastgelegd (VBO)

Hoofddoek verbieden mag mits voorwaarden

Een werkgever die dat wil, mag het dragen van politieke, filosofische of religieuze tekens verbieden aan werknemers die in contact komen met het publiek, zo besliste het Europees Hof van Justitie. Ook als in de praktijk enkel hoofddoekdragende moslima's worden getroffen. Er moet een intern reglement bestaan, en ontslag is enkel mogelijk indien er geen akkoord kwam over een andere functie.

Werkgevers mogen hoofddoek verbieden (De Standaard)

'Verwijs vrouwen met een hoofddoek niet naar de achterkamer van de samenleving' (Knack)

Europees Hof van Justitie, Arrest van het Hof in zaak C‑157/15.

De relevante paragrafen luiden als volgt:

"Gelet op een en ander moet de vraag van de verwijzende rechter als volgt worden beantwoord:

–        Artikel 2, lid 2, onder a), van richtlijn 2000/78 moet aldus worden uitgelegd dat het verbod om een islamitische hoofddoek te dragen, dat voortvloeit uit een interne regel van een particuliere onderneming die voorziet in een verbod op het zichtbaar dragen van enig politiek, filosofisch of religieus teken op het werk, geen directe discriminatie op basis van godsdienst of overtuiging in de zin van die richtlijn vormt.

–        Een dergelijke interne regel van een particuliere onderneming kan daarentegen wel indirecte discriminatie in de zin van artikel 2, lid 2, onder b), van richtlijn 2000/78 vormen, indien vaststaat dat de daarin opgenomen ogenschijnlijk neutrale verplichting in feite tot gevolg heeft dat de personen die een bepaalde godsdienst aanhangen of een bepaalde overtuiging hebben bijzonder worden benadeeld, tenzij die verplichting objectief wordt gerechtvaardigd door een legitiem doel, zoals het nastreven door de werkgever, in de relaties met zijn klanten, van een beleid van politieke, filosofische en religieuze neutraliteit, en de middelen om dat doel te bereiken passend en noodzakelijk zijn, hetgeen de verwijzende rechter dient na te gaan."

Wallonië digitaliseert steun aan ondernemingen

Wallonië hervormt en digitaliseert de wirwar van steunmaatregelen voor bedrijven, ondernemers en starters. Drie soorten cheques (strategisch advies, digitale transformatie en cybersecurity, en operationele uitmuntendheid) staan online, 8 andere volgen in snel tempo. Opmerkelijk: volgens Le Soir komen er cheques waarmee men de huur in coworkingcentra zal kunnen betalen.

Chèques-entreprises (officiële website)

Des chèques coworking au 1er avril ou au 1er mai (Le Soir)

Nieuwe loonwet is strenger dan de vorige

De loonkostenhandicap tegenover onze buurlanden, gegroeid na 1996, is officieel weggewerkt. Toch heeft de Kamer gisteravond een wet goedgekeurd die, door het incalculeren van veiligheidsmarges, de loonvorming nog strenger in toom houdt dan de vorige wet. Werkgevers die de loonnorm overschrijden, riskeren zwaardere sancties. Te noteren: negatieve loonindexeringen zullen niet meer kunnen.

Kamer keurt de nieuwe loonwet goed (De Redactie)

Beknopt verslag van de Kamer (pdf, bespreking start op blz. 65)

Loonnorm best niet meteen in praktijk brengen

De loonnorm voor 2017-2018, vastgesteld op 1,1% bovenop inflatie, biedt ruimte voor loonontwikkeling. Maar vergewis u er eerst van dat uw paritair comité al een cao heeft afgesloten. Sectorale voordelen die boven uw eigen salarisverhogingen zouden komen, kunnen ertoe leiden dat u de norm overschrijdt. Tekst en uitleg bij Securex en Partena Professional.

Mag u de lonen van uw werknemers verhogen nu de loonnorm gekend is? (Securex)

Interprofessioneel Akkoord 2017-2018 (IPA): de loonnorm en andere bepalingen voor u uit de doeken gedaan (Partena Professional)

Lonen zullen in 2 jaar wellicht stijgen met 4% (HR Alert, 12 januari 2017)

Wet-Peeters (4): regels over occasioneel telewerk

Een werknemer mag in specifieke omstandigheden vragen of hij zijn dagtaak thuis mag verrichten. Het gaat om overmacht (treinstaking, staking in het bedrijf, onmogelijkheid zich te verplaatsen...) en om persoonlijke redenen (doktersbezoek, stielman die aan huis komt...). De werkgever kan schriftelijk weigeren. Vooraf zijn afspraken vereist over bereikbaarheid, apparatuur en onkosten.

Binnenkort ook wettelijke basis voor occasioneel telewerk (Securex)

Werkbaar en wendbaar werk na ministerraad: recht op occasioneel telewerk (Ella)

***

Overzichten van de inhoud van de wet vindt u via Wet-Peeters goedgekeurd: dit zijn de grote lijnen (HR Alert, 28 februari 2017)

De aangenomen tekst van de Wet betreffende werkbaar en wendbaar werk (in de beide talen, rechtstreekse download, pdf, 39 blz.)

Noot: goede bronnen behandelen vaak meer dan één (sub-)thema van de wet in één tekst. Daarom zal u sommige bronnen zien terugkeren in onze reeks over de wet werkbaar en wendbaar werk. Veel teksten dateren van voor de goedkeuring van de wet, maar ze blijven geldig omdat de Kamer geen amendementen aanvaardde.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.