Real Time News
for Human Resources Governance

Jobstudent in Kerstperiode? Toch opletten

Als u in de Kerstvakantie een jobstudent aanwerft, vraagt u best een verklaring op eer waarin de student neerschrijft hoeveel dagen hij sinds 1 januari al bij andere werkgevers aan de slag is geweest. Het jaar is immers bijna om. Bij overschrijding van de wettelijke jaarmaxima, zelfs met één dag, zal u het volle SZ-tarief moeten betalen op zijn volledige tewerkstellingsperiode bij u. Details via NL.

Arbeidsduur van medisch personeel begrensd

Er komt spoedig een wet die een maximum arbeidsduur bepaalt voor artsen, tandartsen, dierenartsen, kandidaat-artsen in opleiding, kandidaat-tandartsen in opleiding en studenten-stagiairs die zich voorbereiden op de uitoefening van deze beroepen, die in dienstverband werken. Wekelijks mogen zij gemiddeld niet meer dan 48 uren werken per periode van 13 weken, en het absolute weekmaximum is 60 uren. Wie wachtdiensten doet, mag – als hij daartoe bereid is - wekelijks 60 uren presteren. Dit laatste is vooral relevant voor artsen in opleiding. België voldoet met deze wet aan een Europese richtlijn. Uitleg op de website van de federale minister van Werk, klik op NL.

Voorzichtig met aanwerven van student na vakantiejob

Opgelet als u overweegt die ijverige en veelbelovende jobstudent na zijn vakantiejob in dienst te nemen voor dezelfde functie. De RSZ gaat er dan van uit dat de vakantiejob, die hij bij u presteerde, een vermomde proefperiode was voor het latere contract van onbepaalde duur. U zal dan een rechtzetting ondergaan, die er op neerkomt dat u de normale sociale bijdragen moet betalen op de prestaties tijdens de zogenaamde vakantiejob. Details via NL.

Neem sneller maatregelen dankzij de Interimbarometer

In overleg met Federgon heeft LimaFin de Interimbarometer gecreëerd. Hij toont in welke mate de Belgische werkgevers van plan zijn uitzendkrachten aan te werven. Dit is kostbare informatie voor elke onderneming die goed wil inschatten welke richting de economie uitgaat.

Als abonnee van HRG Alert kan u via deze hyperlink deelnemen aan de survey, die uit slechts vijf vragen bestaat. U krijgt als eerste de resultaten toegezonden. Op limafin.be kunt u eveneens de resultaten van de vorige interimbarometer consulteren.

Indien uw onderneming geen interimkrachten aanwerft, maar wel gebruik maakt van jobstudenten, is meedoen aan de survey zinvol omdat de actualiteitsvraag hierover gaat. Klik op NL om naar de survey te gaan.

Zorg dat RSZ uw jobstudenten niet betrapt op overtreding

De RSZ controleert heel streng of jobstudenten de toegestane arbeidsperiodes respecteren, nl. maximum 23 dagen in het derde kwartaal en nog eens maximum 23 dagen in de andere kwartalen samen. Meer dan 6000 studenten hebben vorige zomer de 23-dagengrens overschreden. Daardoor lieten ze hun werkgever het risico lopen toch nog de volledige sociale bijdragen voor een normale werknemer te moeten betalen. En dat komt hard aan voor de werkgever, die meestal niet eens wist dat de student al elders had gewerkt.

Om de bedrijven te helpen deze risico's te voorkomen, en hen goed te informeren over de regelgeving, heeft Partena een Praktijkgids Tewerkstelling Jobstudenten klaargestoomd. Hij bevat o.m. een modelcontract. Via de hyperlink NL kunt u een gedeelte van het boek doorbladeren.

Nog dit: de pers heeft gewag gemaakt van wijzigingen aan de regelgeving in verband met jobstudenten. In 2010 verandert er nog niets. De complexe regels blijven voorlopig wat ze zijn.

Laat jobstudenten een verklaring op eer ondertekenen

De Paasvakantie komt eraan. Indien u jobstudenten tewerkstelt, zorg er dan voor dat zij in een verklaring op eer bekendmaken hoeveel dagen zij sinds 1 januari reeds als student hebben gewerkt. Vanaf hun 24ste werkdag (buiten juli/augustus) vallen de voordelen van het statuut weg, en dat kan u als werkgever flink wat geld kosten. Klik op NL voor de details.

Jobstudent mag net geen 5900 euro verdienen in 2010

De bedragen die jobstudenten in het jaar 2010 mogen verdienen en toch fiscaal ten laste blijven van hun ouder(s) zijn de volgende: a) kind ten laste van een echtgenoot of wettelijk samenwonende: 5897,50 euro; b) kind ten laste van alleenstaande: 7460,00 euro; c) gehandicapt kind ten laste van alleenstaande: 8835,00 euro. De berekening van de netto bestaansmiddelen waarmee deze brutobedragen overeenkomen, vindt u via de link NL hieronder.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.