Real Time News
for Human Resources Governance

Wallonië pakt ongeletterdheid bij werkzoekenden aan

Minister Marie Arena, in het Waals gewest bevoegd voor beroepsopleidingen, lanceert in Luik-stad en in het westen van Henegouwen een pilootproject in de strijd tegen het analfabetisme bij werkzoekenden. Zes uitzendbedrijven hebben zich achter dit project geschaard. Wanneer zich een kandidaat-uitzendkracht aanbiedt die niet of weinig geletterd is, zullen de uitzendconsulenten hem/haar informeren over alfabetiseringscursussen van korte duur.

Veertig leden van Federgon ondertekenen handvest diversiteit

Een 40-tal bedrijven die lid zijn van Federgon, de overkoepelende organisatie van de uitzendsector, hebben het Charter voor Diversiteit in de Ondernemingen ondertekend dat is uitgewerkt door de Brusselse gewestregering. De uitzendsector slaat een brug tussen de werkzoekenden en de aanwervende ondernemingen; haar steun aan het charter geeft de strijd tegen discriminatie bij aanwerving een impuls.

IBO-interim biedt kansengroepen uitzicht op beroepsopleiding

De Vlaamse regering heeft het startsein gegeven voor de Individuele Beroepsopleiding-interim (IBO-interim), een speciale regeling die voor mensen uit kansengroepen de toegang tot de individuele beroepsopleiding vergemakkelijkt. Vorig jaar werden in Vlaanderen bijna 14.000 personen via een IBO-traject in een onderneming binnengeloodst; zes maanden later hadden negen op de tien een contract van onbepaalde duur. De nieuwe formule IBO-interim houdt in dat een kansengroeper eerst een maand wordt aangeworven met een statuut van uitzendkracht.

Slechts één bedrijf op drie doet rekruteringen nog zelf

Twee bedrijven op drie doen voor de rekrutering van personeel een beroep op gespecialiseerde actoren van de arbeidsmarkt: uitzendbedrijven, bureaus voor rekrutering en selectie, openbare arbeidsbemiddelaars. Dat blijkt uit "Wervingsbeleid en werknemersstromen in beeld", een studie van Idea Consult in opdracht van Federgon bij 1500 ondernemingen.
De studie toont ook dat de arbeidsmarkt "turbulent" is; 72 procent van de ondervraagde bedrijven had in de bestudeerde periode tenminste één vacature opengesteld, gemiddeld was er een instroom van bijna 5 procent nieuwe werknemers en een uitstroom van 5,5 procent. In meer dan de helft van de uitstroom (56 procent) ging het om vrijwillig vertrek. Uitzendkrachten waren goed voor 31 procent van de nieuwkomers.

EU bundelt voorbeelden van leeftijdsbewust personeelsbeleid

02/06/2006

De European Foundation for the Improvement of Working and Living Conditions heeft een aantal "best practices" inzake leeftijdsbewust personeelsmanagement gebundeld. De focus ligt op praktische bruikbaarheid. Bij het thema flexibiliteit komen drie Belgische werkgevers aan bod: De Klink, T-Interim en Bekaert.

Nieuwe regeling studentenarbeid levert resultaat op

De jongeren maken veel gebruik van de wet die hen sinds oktober 2005 de mogelijkheid biedt in de loop van het studiejaar 23 dagen te werken zonder de normale RSZ-afhoudingen op hun loon. Dat blijkt uit cijfers van Randstad. Het uitzendbedrijf sloot in het eerste trimester van 2006 studentencontracten af met bijna 8700 jongeren, wat een stijging vertegenwoordigt van bijna 50 procent ten opzichte van het eerste trimester van vorig jaar. Randstad wijst er nog eens op dat de wetgeving complex is; studenten en werkgevers die niet goed geïnformeerd zijn, riskeren onaangename verrassingen.

Uitzendsector verkeert in volle expansie

De uitzendsector is in 2005 sterk gegroeid. Het aantal gepresteerde uren steeg met 8,7 procent in vergelijking met 2004 en bedroeg 159,1 miljoen. Volgens de sectorfederatie Federgon zijn voor deze evolutie een aantal verklaringen. Interimarbeid is structureel verankerd geraakt in het beheer van de ondernemingen. Er is meer mobiliteit op de arbeidsmarkt. De uitzendbedrijven leggen zin voor innovatie aan de dag en stemmen hun aanbod voortdurend af op de noden van de markt.
In 2005 steeg het aantal tewerkgestelde uitzendkrachten met 25.000 om een totaal te bereiken van 351.100 personen. Indien men hier de 110.000 jobstudenten bijtelt, komt men aan 461.100 personen die in 2005 tenminste één uitzendjob hebben gedaan. Omgerekend naar voltijd-equivalenten, en de studenten buiten beschouwing gelaten, verschaft de uitzendsector dagelijks werk aan 81.105 personen, wat overeenkomt met 2,3 procent van de loontrekkenden.
Het aantal vestigingen van de uitzendbedrijven nam toe met 122, wat meebracht dat de sector zelf 644 vaste medewerkers extra in dienst nam; hierdoor kwam het totaal op 5243. De omzet van de uitzendsector steeg in 2005 met niet minder dan 9,2 procent.

Vlaanderen stuurt meer sociale inspecteurs op pad

Het aantal inspecteurs van de Vlaamse sociale inspectie stijgt van 15 naar 37. Zij zullen o.m. controleren of de tewerkstelling van buitenlandse werknemers volgens de regels gebeurt (arbeidskaart, loon- en arbeidsvoorwaarden). Andere actieterreinen zijn de detachering, de uitzendarbeid met buitenlandse werknemers, en de correcte toepassing van Vlaamse tewerkstellingsmaatregelen.

Uitzendarbeid wordt almaar belangrijker in Europa

Omgerekend in voltijdequivalenten verschaffen de uitzendkantoren in de EU-15 werk aan 1,3 procent van de totale arbeidende bevolking. Dit blijkt uit een verslag van de Europese stichting voor de verbetering van de leef- en arbeidsvoorwaarden.
De studie richt de schijnwerper op de uitzendsector in de EU-25 plus Noorwegen en de kandidaatlanden Bulgarije en Roemenië. De sector blijkt een belangrijk groeipotentieel te hebben.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.