Real Time News
for Human Resources Governance

Kosten van personeelsverloop weinig gekend

Uit een onderzoek blijkt dat in Nederland bijna twee bedrijven nog nooit hebben becijferd wat het kost een personeelslid aan te werven. Daardoor dringt ook niet echt door hoe rendabel inspanningen kunnen zijn om het bestaande personeel te behouden. De studie Boeien en Binden, door Interview NSS, werd gedaan in opdracht van uitzendbedrijf (jawel) Tempo Team. Het bedrijf ontwierp een online calculator die de kosten van het personeelsverloop in kaart brengt, in de Nederlandse context.

Medewerkers behouden grote uitdaging

Sommige sectoren vinden moeilijk medewerkers. Daarenboven heeft een groot aantal ondernemingen te weinig zicht op het verloop, de kosten en de aanwerving van personeel. Dat is de belangrijkste conclusie van een enquête van een Nederlands uitzendkantoor. Meer dan 30 % van de ondervraagde ondernemingen kent niet het juiste aantal mensen dat elk jaar het bedrijf verlaat en 63 % heeft geen idee van wat dit aan kosten meebrengt. Het vertrek van een werknemer kost nochtans 15.000 tot 30.000 euro. Verder valt op dat de verzuchtingen van de werknemers verschillen naargelang geslacht en leeftijd.

Ouder kaderlid sterker gediscrimineerd dan arbeider

Voortbouwend op hun eerdere samenwerking hebben uitzendbedrijf Adia en de Parijse hoogleraar Jean-François Amadieu een nieuw onderzoek gedaan naar discriminatie van sollicitanten op basis van hun cv. Het blijkt dat alleen gehandicapten iets betere kansen krijgen om uitgenodigd te worden voor een jobinterview; alle andere risicocategorieën zijn er in de afgelopen twee jaar nog op achteruitgegaan. Een persoon van 48 tot 50 jaar blijkt drie keer minder kans te hebben op een jobinterview dan de "modelsollicitant", een blanke man van 28 tot 30 jaar. Dat is minder dan bijv. een persoon van maghrebijnse afkomst. Opvallend: oudere kaderleden worden minder vaak uitgenodigd voor een jobinterview dan arbeiders op diezelfde leeftijd. De studie zal dienen als nulmeting voor een periodieke barometer over cv-discriminatie.

900 uitzendkrachten per dag in de bouw

Naar schatting anderhalf miljoen werkuren zullen dit jaar in de bouw gepresteerd worden door uitzendkrachten. Dat komt neer op 900 voltijdequivalenten. De berekening is gemaakt door Federgon UItzendarbeid. Sinds 2002 doet de bouwsector meer en meer een beroep op interimarissen. Dit jaar is er een groei met 30 procent in vergelijking met 2005.

KMO's weten niet hoe loopbaaneinde aan te pakken

79 procent van de bedrijfsleiders van kleine en middelgrote ondernemingen in Vlaanderen vindt 50-plussers waardevolle medewerkers, vooral omdat ze loyaal zijn, niet meer jobhoppen en een sterke werkethiek tentoon spreiden. 83 procent vindt vervroegde uittreding een verlies. Toch wordt slechts in zeer weinig gevallen met de oudere werknemers gepraat over manieren om naar het einde van de loopbaan te evolueren. Meer nog, veel KMO-bedrijfsleiders zijn niet eens op de hoogte van de reeds bestaande instrumenten om de 50-plussers langer in het bedrijf te houden, zoals het Ervaringsfonds. Deze gegevens komen uit een onderzoek van het Hoger Instituut voor de Arbeid (HIVA) in opdracht van Unizo en ascento/t-interim.

Helft vindt conjunctuur geschikt om (nieuwe) job te vinden

De driemaandelijkse peiling van uitzendbedrijf Randstad geeft aan dat het vertrouwen van de werknemers in de toestand van de arbeidsmarkt het hoogste niveau heeft bereikt in zes jaar. De helft van de ondervraagden vindt het moment gunstig om van werk te veranderen of om werk te vinden. De mannen zijn optimistischer dan de vrouwen, de Vlamingen kijken meer door een roze bril dan de Franstaligen, en de 35- tot 45-jarigen zijn er geruster in dan de 45-plussers.

IBO Interim is uit de startblokken

Het IBO Interim stelsel is gepubliceerd in het Staatsblad en intussen van kracht geworden. Het is bedoeld om kansengroepen naar de arbeidswereld te begeleiden. Concreet gaat het om 50-plussers en sommige groepen allochtonen en mindervaliden. De betrokkene komt binnen in de onderneming in een uitzendstatuut en krijgt een opleiding op de werkvloer. De onderneming betaalt geen loon en geen bijdragen aan de socialezekerheid, enkel een productiviteitstoelage. Ze is wel verplicht de betrokkene na een zekere tijd een arbeidscontract aan te bieden.

Nederland vreest een tekort aan Poolse werknemers

De "oude" EU-staten gaan kennelijk wedijveren om Poolse arbeidskrachten aan te trekken. In Nederland maken de werkgevers zich al zorgen, omdat ze merken dat Duitsland en België nogal wat Polen aantrekken. Er wordt zelfs gesuggereerd dat in Polen rekruteringspersoneel wordt omgekocht. Nederlandse uitzendbedrijven openen kantoren in het oosten van Polen; daar zijn meer werklozen dan in het westen van het land.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.