Real Time News
for Human Resources Governance

Werkgever betaalt voortaan terugkeer illegalen

De kosten voor de terugkeer van een illegaal tewerkgestelde vreemdeling en zijn gezin naar het land van herkomst zullen worden teruggevorderd bij de werkgever. Dat blijkt uit een recent KB. Ook is een bedrag vastgelegd van een forfaitaire tussenkomst in de kosten van huisvesting en gezondheidszorg, ten laste van de werkgever.

Bijzonderheden in het artikel Illegale tewerkstelling buitenlandse werknemers: terugkeerkosten en de kosten voor huisvesting, verblijf en gezondheidszorg.

Criteria voor schijnzelfstandigheid in wegvervoer

[opgelet: correctie in startdatum] Het paritair comité 140.035 voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden heeft 8 sectorspecifieke criteria vastgelegd om uit te maken of iemand als een werknemer of als een zelfstandige moet worden beschouwd. De maatregel wordt van kracht op 6 december 2013.

Bijzonderheden in het artikel PC 140.035 – nieuwe criteria tegen schijnzelfstandigheid (Acerta).

Alle details over de hervorming in de horeca

Het sociaalrechtelijke en het fiscale statuut van de gelegenheidsarbeid in de horeca veranderen volgende maand fundamenteel. De details zijn intussen gekend. Eén van de nieuwigheden is dat de werkgevers die een geregistreerde kassa gebruiken, zullen genieten van een bijdragevermindering die cumuleerbaar is met de structurele vermindering.

Gelegenheidsarbeid horeca: aangepast sociaal en fiscaal statuut (Lexalert)

Gelegenheidswerknemers in de horeca (Acerta)

Begrafenis eerste klas voor beruchte 309%

De fiscus mag de bijzondere aanslag van 309% op niet-aangegeven voordelen nog enkel "in uitzonderlijke omstandigheden" heffen, zo staat in een nieuwe circulaire. Hangende geschillen en lopende dossiers mogen – daar waar de aanslagtermijnen in de personenbelasting nog niet verstreken zijn – "in de geest van de nieuwe wetsbepalingen en van onderhavige circulaire worden opgelost."

Circulaire over aanslag geheime commissielonen aan 309% (Lexalert)

Bijzondere aanslag van 309 % wegens geheime commissielonen: voortaan slechts uitzonderlijk toegepast (Group S)

 

Restaurantuitgaven ontsnappen aan 309%

Privé gaan eten op kosten van de vennootschap valt niet langer onder de "aanslag geheime commissielonen", de fameuze monstertaks van 309% op niet-aangegeven voordelen. Lexalert meldt dat deze versoepeling binnenkort in een circulaire wordt gegoten. De wet die de 309%-regel versoepelt is zopas verschenen in het Staatsblad.

Tekst en uitleg in Aanslag geheime commissielonen: wet versoepeld op de site van Lexalert.

Ook SD Worx besteedt aandacht aan het onderwerp in het artikel Enkele aanpassingen aan de aanslag ‘geheim commissieloon’.

Anonieme kliklijn over zwartwerk op komst

De sociale opsporingsdienst SIOD wil eind dit jaar een meldpunt openen. Iedereen zal anoniem een vermoeden van zwartwerk, domiciliefraude, uitkeringsfraude of ontduiking van sociale bijdragen kunnen signaleren. De Liga voor de Mensenrechten vindt de anonimiteit verkeerd en overbodig.

De Sociale Inlichtingen en –Opsporingsdienst hangt af van de ministers van Werk, Sociale Zaken en Justitie.

Un site pour dénoncer les cas de fraude sociale d’ici la fin de l’année (Le Soir)

"De sociale kliklijn gaat twee bruggen te ver" (De Morgen)

Hoge boetes bij niet-vervanging van SWT'ers

Vorig jaar heeft de RVA 84 werkgevers beboet omdat zij niet tijdig werklozen hadden aangeworven ter vervanging van werknemers die met brugpensioen (SWT) waren gegaan. Naast een administratieve of strafrechtelijke boete moesten zij een zgn. forfaitaire compensatoire vergoeding betalen, die tot duizenden euro's kon oplopen.

De kwestie wordt besproken in het artikel Werkloze met bedrijfstoeslag niet vervangen? De RVA legt een boete op! op de site van Securex.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.