Real Time News
for Human Resources Governance

Hoofdelijke aansprakelijkheid wordt toegepast

Er komt een speciaal team van 55 inspecteurs die op het terrein de strijd tegen de sociale dumping zullen opdrijven. Ze hebben opdracht gekregen snel te sanctioneren en het principe van de hoofdelijke aansprakelijkheid systematisch toe te passen; dit laatste kan meebrengen dat uw onderneming mee opdraait voor het gesjoemel van een dienstleveraar.

Zie het persbericht van de federale premier Elio di Rupo: Intensivering van de strijd tegen sociale dumping.

Zie ook Toepassingsgebied hoofdelijke aansprakelijkheid voor lonen: KB's verschenen (Attentia).

Toepassingsgebied hoofdelijke aansprakelijkheid voor lonen : KB's verschenen - See more at: http://www.attentia.be/site/index.php?option=com_content&task=view&id=2…
Toepassingsgebied hoofdelijke aansprakelijkheid voor lonen : KB's verschenen - See more at: http://www.attentia.be/site/index.php?option=com_content&task=view&id=2…

Striktere controle van werkloosheidsaanvragen

Aanvragen voor dopgeld worden voortaan strenger nagekeken. De instellingen die de uitkeringen uitbetalen, moeten zelf in de diverse databanken checken of de gegevens op het aanvraagformulier kloppen. Doen ze dat niet, of slordig, en blijkt achteraf dat de aanvrager geen recht had op de uitgekeerde werkloosheidsvergoedingen, dan draait de instelling zelf op voor het verlies.

Uitbetalingsinstellingen werkloosheid controleren aangifte persoonlijke en familiale toestand (LegalWorld).

Boetes voor loondumping zijn verdubbeld

De boetes voor werkgevers die minder betalen dan het toepasselijke minimumloon worden verdubbeld en kunnen voortaan oplopen tot 6000 euro per betrokken werknemer. Deze verstrenging slaat specifiek op werkgevers die tegelijk ook betrapt werden op andere dumpingpraktijken zoals gesjoemel met arbeidstijden, rustdagen, verplaatsingskosten enz. De maatregel is grotendeels gericht tegen frauduleuze detachering uit andere EU-lidstaten.

De oorspronkelijke boetes waren door het spel van de opdeciemen al verzesvoudigd; nu worden ze met 12 vermenigvuldigd. Toelichting in Sociaal Strafwetboek pakt sociale dumping harder aan (Nieuwsbrief van het Instituut voor Arbeidsrecht van de KU Leuven).

Strenge controle van niet-doorstorting BV

Ze waren aangekondigd, en volgens UCM zijn ze inmiddels volop bezig: heel grondige en tijdrovende fiscale controles bij werkgevers die een beroep doen op de mogelijkheden tot niet-doorstorting van (een deel van) de bedrijfsvoorheffing. De werkgevers krijgen volgens de UCM te weinig tijd om op de vragen te antwoorden.

Meer in het artikel Contrôles fiscaux sur les dispenses de versement du précompte professionnel (UCM).

Vlaanderen activeert werklozen tot ze 60 zijn

Vanaf 1 april zullen nieuwe werklozen in Vlaanderen door de VDAB geactiveerd worden tot ze 60 jaar zijn. Amper 5 jaar geleden lag de grens waarboven werkzoekenden "gerust gelaten" werden nog op 52. De meeste werkgevers staan niet te springen om 58- of 59-jarigen in dienst te nemen; de bevoegde minister vraagt hen een extra inspanning te leveren.

VDAB klaar voor begeleiding tot 60 jaar (website minister Muyters)

Nieuw tijdperk voor werkgevers in de bouw

De strijd tegen schimmige personeelsconstructies in de bouwsector wordt opgedreven. Vanaf 1 april moet op vaste en mobiele werven vanaf 800.000 euro een elektronische registratie gebeuren van elke persoon die op de werf aanwezig is; statuut of herkomst spelen geen rol. Bij overtreding staan de werkgever sancties van niveau 3 te wachten.

Gedetailleerde toelichting staat in het artikel Elektronische aanwezigheidsregistratie in de bouw klaar voor gebruik op de site van Attentia.

Camera's om ontslagen te motiveren

Bewakingscamera's op de werkvloer kunnen helpen sommige ontslagen te motiveren, bijv. wanneer een medewerker betrapt wordt op diefstal. Volgens het NSZ is dit één van de verklaringen voor het sterk stijgende aantal aanvragen door werkgevers om camera's te mogen plaatsen. Een andere factor is dat de technologie heel goedkoop is geworden.

Aantal aanvragen voor camera’s op de werkvloer met 36 procent gestegen (Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen)

Webpagina met alle info over de regelgeving: Bewakingscamera's en onze privacy (Privacycommissie)

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.