Real Time News
for Human Resources Governance

Waarom werknemers rechtvaardigheid belangrijk vinden

Werknemers willen dat het er in hun bedrijf “rechtvaardig” aan toe gaat. Niet zelden verkiezen zij zelfs rechtvaardige managementbeslissingen boven beslissingen die in hun persoonlijk voordeel zouden uitvallen. Waarom is dit zo? Eigenbelang speelt een rol; waar willekeur heerst, heeft het individu minder controle over de situatie. Ook het feit dat een rechtvaardig beleid minder onzekerheid creëert, vormt een deel van de verklaring, want mensen houden niet van onzekerheid. Volgens onderzoeker Thierry Nasidic van de HEC School of Management (Parijs) blijkt boven eigenbelang en onzekerheid-reductie evenwel nog een factor van een hogere orde te staan: mensen vinden rechtvaardig management belangrijk om de eenvoudige reden dat zij morele wezens zijn. Dit verklaart waarom werknemers negatief reageren op onrechtvaardigheid, bijv. met verlies van motivatie, ook wanneer hun persoonlijke situatie niet wordt beïnvloed.

Regering lanceert strategisch plan tegen sociale fraude

De federale regering heeft een strategisch plan tegen de sociale fraude goedgekeurd. Het plan werd voorgesteld door de ministers Vanvelthoven en Demotte en omvat twee grote luiken. De vier inspectiediensten gaan nauwer samenwerken om werkgevers op te sporen die RSZ-bijdragen ontduiken en om misbruiken met uitkeringen te ontdekken. Daarnaast zullen de arrondissementscellen grootscheepse controle-acties opzetten rond de volgende thema's: mensenhandel (in de ruime zin van het woord), detachering van buitelandse werknemers en het zwartwerk in geselecteerde sectoren.

Vlaanderen stuurt meer sociale inspecteurs op pad

Het aantal inspecteurs van de Vlaamse sociale inspectie stijgt van 15 naar 37. Zij zullen o.m. controleren of de tewerkstelling van buitenlandse werknemers volgens de regels gebeurt (arbeidskaart, loon- en arbeidsvoorwaarden). Andere actieterreinen zijn de detachering, de uitzendarbeid met buitenlandse werknemers, en de correcte toepassing van Vlaamse tewerkstellingsmaatregelen.

Dienstencheques creëren 28.000 "witte" jobs

Eind 2005 waren er 29.000 mensen tewerkgesteld in het stelsel van de dienstencheques; dat is een verdubbeling ten opzichte van 2004. Het overgrote deel daarvan bestaat uit nieuwe tewerkstelling én het gaat meestal om duurzame jobs, zegt minister Vanvelthoven. Hij becijfert de netto creatie van arbeidsplaatsen op 27.949. De minister van Werk beklemtoont dat het vooral langdurig werklozen, laaggeschoolden en allochtonen zijn die via de dienstencheques in het reguliere arbeidscircuit kunnen stappen. Bovendien zet het stelsel van de dienstencheques in belangrijke mate zwartwerk om in reguliere arbeid.

Mag het bedrijf de e-mails van het personeel inkijken?

De minister van Justitie heeft i.v.m. het e-mailverkeer van werknemers een advies bekendgemaakt dat veel strikter is dan de rechtspraak. Volgens de minister mag de werkgever geen kennis nemen van persoonlijke e-mails verzonden of ontvangen door werknemers. Hij mag evenmin overgaan tot een systematische, permanente en a priori controle van hun internetgebruik.

Arbeidsmigratie vanuit EU-10 stimuleert economie

De toestroom van arbeidskrachten uit de EU-10 naar de EU-15 is van beperktere omvang dan verwacht, en heeft overwegend positieve effecten. Deze migratie heeft bijgedragen tot de vermindering van tekorten op de arbeidsmarkt en tot de verbetering van de economische resultaten.
De drie oude lidstaten die de deuren wijd open zetten voor arbeidskrachten uit de tien nieuwe EU-landen (het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Zweden) kennen een sterke economische groei, een terugval van de werkloosheid en een verhoging van de tewerkstelling. In de twaalf oude lidstaten die overgangsbeperkingen hanteren zijn de legaal verblijvende arbeidsmigranten uit de EU-10 zonder problemen geïntegreerd in de arbeidsmarkt; sommige van deze twaalf lidstaten worden evenwel geconfronteerd met een toename van het zwartwerk en van de schijnzelfstandigheid.
Dit alles blijkt uit een zopas gepubliceerd rapport van de Europese Commissie.

Plan tegen fraude met buitenlandse werknemers

De federale en de Vlaamse minister van Werk gaan samen de misbruiken bestrijden bij de tewerkstelling van onderdanen uit de nieuwe Europese lidstaten. Er komt o.m. een verplichte voorafgaandelijke registratie. Wie in Vlaanderen een onderdaan uit een nieuwe lidstaat wil tewerkstellen, bijv. op een bouwwerf, zal dit vooraf moeten melden. De inspecties worden versterkt, o.m. om schijnzelfstandigen te kunnen identificeren. Het Brusselse en het Waalse gewest worden niet vermeld in het gezamenlijke communiqué van de twee ministers.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.