Real Time News
for Human Resources Governance

Uitgangscontrole mag, fouilleren niet

De nieuwe wet houdende diverse bepalingen heeft de wet op de private veiligheid aangepast, zodat het in bepaalde gevallen en onder strikte voorwaarden mogelijk wordt werknemers te controleren, bijvoorbeeld in het kader van diefstalbestrijding. Het fouilleren van werknemers blijft verboden. Voor de controles aan de uitgang van het bedrijf zijn de concrete regels vervat in een cao, afgesloten in de Nationale Arbeidsraad. Securex zet de regels uiteen.

Arbeidsongeschiktheid en einde arbeidsovereenkomst

In de strijd tegen de sociale fraude trof de ministerraad een maatregel die bepaalt dat de werkgever de werknemer aan het werk moet houden door zijn werk aan te passen of hem ander werk te geven. Enkel wanneer dat onmogelijk is, kan men de overeenkomst wegens overmacht beëindigen na de bekrachtiging door de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer.

Wet op schijnzelfstandigheid gepubliceerd

Een programmawet die de bepalingen bevat in de strijd tegen de schijnzelfstandigheid is gepubliceerd in het Staatsblad van 28 december 2006. De wet somt de volgende criteria op om na te gaan of een relatie al dan niet in ondergeschikt verband is: de wil van de partijen uitgedrukt in hun overeenkomst, de vrijheid om de arbeidstijd te organiseren, de vrijheid om het werk te organiseren en de mogelijkheid van een hiërarchische controle. De bepalingen zijn in werking getreden op 1 januari 2007.

Meesten denken dat werkgever internetgebruik controleert

Slechts 14 procent van de Belgische respondenten van een online poll door StepStone denkt dat in zijn bedrijf geen controles worden gedaan op het e-mailverkeer en op het surfgedrag. 30 procent twijfelt, en 56 procent is ervan overtuigd dat zijn werkgever wel degelijk het internetgebruik van zijn personeel monitort. Europees gezien behoren de Belgen daarmee tot diegenen die zich het meest gecontroleerd voelen.

Wetsontwerp inzake schijnzelfstandigen klaar

Het wetsontwerp over de schijnzelfstandigen dat wordt voorgelegd aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers somt de criteria op om een onderscheid te maken tussen een arbeidsovereenkomstcontract en een medewerking op zelfstandige basis. Het betreft: de wil van de partijen, de vrijheid van organisatie van de arbeid, de vrijheid van organisatie van de arbeidstijd en het bestaan van een hiërarchische controle. Een lijst van specifieke criteria voor een bepaalde sector of een bepaald beroep zal eveneens worden opgesteld.

Werkgevers steunen hervorming van arbeidsinspectie

De wereld telt 120.000 arbeidsinspecteurs. De Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) heeft voorstellen gedaan om hun werk te hervormen. Zowel de vertegenwoordigers van de vakbonden als die van de werkgevers hebben de voorstellen gunstig onthaald; zij worden gezien als hefbomen om de concurrentiekracht te verbeteren en de economische groei en de tewerkstelling te bevorderen.
Arbeidsinspecteurs helpen bij het voorkomen van arbeidsongevallen en -ziekten (2,2 miljoen doden per jaar op wereldniveau), sporen kinderarbeid en gedwongen arbeid op, dragen bij tot de strijd tegen de verspreiding van HIV en aids, enz. In Canada hebben 200 extra arbeidsinspecteurs bijgedragen tot een vermindering van het aantal arbeidsongevallen met 9000, wat een besparing betekent van 45 miljoen dollar. Na een grote sensibiliseringscampagne is in Duitsland het aantal arbeidsongevallen in twee jaar met een kwart verminderd, wat het bedrag aan uitkeringen met 80 miljoen euro verlaagde

Controle op werknemers gaat in stijgende lijn

Het Brusselse kantoor van het internationale advocatenkabinet Bird & Bird heeft een onderzoek gevoerd naar de controle die Belgische werkgevers uitoefenen op hun werknemers. Daaruit blijkt dat de controle toeneemt. Twee derden van de ondernemingen controleren het e-mailverkeer en het internetgebruik, maar slechts een kleine minderheid heeft dit opgenomen in de arbeidscontracten of heeft de regels opgesteld in overleg met de werknemers. Ook het aantal bewakingscamera's neemt toe. Eén op vijf van de ondervraagde werkgevers verklaart dat al sancties en ontslagen zijn gevallen op basis van de videobeelden.

RECHTSPRAAK Werkgever veroordeeld na controle op e-mailverkeer

In beroep heeft een werkgever een proces verloren tegen een werknemer die om dringende reden ontslagen was omdat uit zijn e-mails was gebleken dat hij tijdens de kantooruren een concurrerende activiteit dreef. Het arbeidshof van Brussel was van oordeel dat de werkgever nooit de omstandigheden en het doel van de controle op het e-mailverkeer had meegedeeld, en evenmin de werknemer vooraf op de hoogte had gebracht. De werkgever werd schuldig bevonden aan het misdrijf van schending van de privé-communicatie en aan schending van de Telecomwet.

Verbeterde controle op ziekteverzuim van ambtenaren van oktober 2006

De ministerraad heeft ook een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd om de controle op het ziekteverzuim van de federale ambtenaren te herlanceren vanaf oktober 2006. Preventie en het beheer van de afwezigheden in de federale overheidsdiensten worden versterkt. De reorganisatie heeft drie doelstellingen: gecentraliseerde en betrouwbare gegevens verkrijgen voor heel het federaal Openbaar Ambt, de controles op het ziekteverzuim van de federale ambtenaren herlanceren en een modern personeelsbeleid invoeren waarin het beheer van de afwezigheden is geïntegreerd.

Werkgevers tegen huiszoekingsrecht van sociale inspecteurs

Het "wetsontwerp houdende diverse bepalingen" dat in behandeling is in de Kamer geeft de sociale inspectie veel ruimere bevoegdheden om onaangekondigd in de kasten en de computers van een bedrijf op zoek te gaan naar gegevens en documenten. Zowel Unizo als het VBO vinden dat dit te ver gaat. Hoewel zij beide voorstander zijn van een strenge aanpak van zwartwerk en andere sociale fraude, vrezen de twee werkgeversorganisaties dat het wetsontwerp de deur openzet voor schendingen van de mensenrechten en van de privacy door de sociale inspectie.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.