Real Time News
for Human Resources Governance

Verwijlinteresten moet u betalen op het brutoloon

Het Hof van Cassatie heeft zopas een knoop doorgehakt in de aanslepende kwestie over de interesten die een werkgever verschuldigd is op laattijdig uitbetaalde lonen. Als u in zo'n geval verkeert, dan heeft uw werknemer recht op de verwijlinteresten op zijn brutoloon, inclusief de sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing.

Jobstudent mag net geen 5900 euro verdienen in 2010

De bedragen die jobstudenten in het jaar 2010 mogen verdienen en toch fiscaal ten laste blijven van hun ouder(s) zijn de volgende: a) kind ten laste van een echtgenoot of wettelijk samenwonende: 5897,50 euro; b) kind ten laste van alleenstaande: 7460,00 euro; c) gehandicapt kind ten laste van alleenstaande: 8835,00 euro. De berekening van de netto bestaansmiddelen waarmee deze brutobedragen overeenkomen, vindt u via de link NL hieronder.

Meeste werkgevers pasten negatieve indexering toe

De overgrote meerderheid van de werkgevers die in aanmerking kwamen om een negatieve loonindexering toe te passen, heeft dat ook daadwerkelijk gedaan, zo blijkt uit een studie door Acerta. Slechts 4 procent van deze werkgevers liet de lonen niet dalen. Maar omdat het om grote werkgevers gaat, betekende dit dat 11 procent van de betrokken werknemers ontsnapten aan de neerwaartse indexaanpassing.

Talent ontwikkelen is topprioriteit voor HR in 2010

Nu een nieuw jaar begint, heeft HR-dienstverlener Attentia drie prioriteiten voor de personeelsverantwoordelijken geïdentificeerd. Vooraan staat het ontwikkelen van de meest getalenteerde krachten in uw organisatie; hun waarde voor de toekomst van uw bedrijf is zeer groot.

De tweede prioriteit is het uitbouwen van een Talent Dashboard, en de derde prioriteit is zorgen voor het welzijn op het werk. Details: klik op NL.

Hele resem nieuwe maatregelen op komst

Zet u schrap voor de gebruikelijke eindejaars-stortvloed aan wetten en KB's. Hier alvast een overzicht van de materies waarin we nieuwigheden mogen verwachten, zo weet u wat er zal bij zijn dat voor u van belang is: collectief ontslag, niet-doorstorting van de bedrijfsvoorheffing, ploegenarbeid en nachtwerk en overuren, verminderde werkgeversbijdragen, startbaanovereenkomsten, stage- en startbonus, medische onderzoekskosten van stagiairs, mentorschap. Details via onderstaande link NL.

Monovolume-firmawagens knabbelen aan loon

De nieuwe fiscale regels over de bedrijfswagens die ook privé worden gebruikt, zullen er o.m. toe leiden dat gebruikers van enkele populaire monovolume-modellen netto meer uit eigen zak zullen betalen dan voorheen. De gebruikers van sommige CO2-vriendelijke wagens, daarentegen, zullen een hoger nettoloon overhouden. Dat extra nettoloon kan oplopen tot ruim 30 euro per maand. SD Worx maakte de oefening en vatte ze samen op deze webpagina.

Attentia zet de nieuwe regels nog eens op een duidelijke manier uiteen (klik op de hyperlink NL hierna).

Helft verdient nu meer dan 2700 euro bruto

Het mediaanloon bedroeg in oktober 2007 2485 euro, dit wil zeggen dat 50 procent van de voltijdsen méér verdienden en de andere 50 procent minder dan dit bedrag. Dat blijkt uit een studie door de FOD Economie. Periodieke premies, zoals voor nacht- of weekendwerk, zijn meegerekend.

Sinds oktober 2007 is de gezondheidsindex met ongeveer 9,5 procent gestegen. Daaruit kan men afleiden dat het mediaanloon tegenwoordig wellicht in de buurt van 2700 euro ligt. U vindt de details per beroepsgroep, sector enz. via de link NL hieronder.

Loondaling binnenkort mogelijk in 23 sectoren

Partena heeft 23 paritaire (sub-)comités geïdentificeerd waar de lonen begin volgend jaar kunnen dalen als hun indexeringsmechanisme onverkort wordt toegepast. In ongeveer de helft ervan zou de daling beperkt blijven tot 0,17 procent. Bij de andere zouden de lonen met ongeveer 0,35 procent omlaag gaan. Dit is het gevolg van de deflatie. De sociale partners kunnen wel overeenkomen de neerwaartse indexering niet of slechts gedeeltelijk toe te passen. Voor de juiste percentages is het dus nog afwachten. Details via de link NL hieronder.

Ecocheques of niet in PC 218: knoop snel doorhakken

Werkgevers in paritair comité 218 die liever geen ecocheques geven aan hun bedienden, hebben slechts tot 30 oktober de tijd om een wisseloplossing te bedenken, bijv. omzetting in maaltijdcheques. Een schriftelijk akkoord met de vakbondsvertegenwoordiging volstaat; wanneer er geen vakbondsvertegenwoordiging is, kan de werkgever zelf beslissen.

HR-managers verwachten loonklim met 3% in 2010

Volgens een peiling door Towers Perrin verwachten de Belgische HR-managers dat de lonen in ons land volgend jaar met gemiddeld 3 procent zullen toenemen. Dat is minder dan in 2009 (4,5 %), maar duidelijk boven de verwachte stijging van de gezondheidsindex (1,2 %). In 3 procent van de bedrijven, aldus deze peiling, zullen de lonen onveranderd blijven.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.