Real Time News
for Human Resources Governance

RSZ-vrijstelling op kunstenaarslonen geïndexeerd

Wanneer u kunstenaars tewerkstelt, geniet u van een vermindering van de patronale bijdragen aan de sociale zekerheid. Partena meldt dat de recente indexering van het gewaarborgd gemiddeld maandelijks minimuminkomen (GMMI) een invloed heeft op de bedragen van deze vermindering en geeft de bijhorende formules. Zie NL voor de details.

CO2-bijdrage op bedrijfswagens stijgt op 1 januari

Op 1 januari 2011 komt er een indexering van de solidariteitsbijdrage die werkgevers maandelijks betalen op bedrijfsvoertuigen die werknemers ook mogen gebruiken voor privégebruik, woon-werkverplaatsingen of collectief vervoer van werknemers. Het komt er op neer dat de bijdragen met een paar procenten zullen stijgen. Randstad publiceert de formule die daarbij gehanteerd wordt, klik op NL voor bijzonderheden.

Maximale loonbonus stijgt in 2011 naar 2358 euro

In 2011 zal de loonbonus maximaal 2358 euro mogen bedragen. In 2010 is dit 2299 euro. Het limietbedrag van de bonusplannen wordt elk jaar geïndexeerd op basis van de gezondheidsindex van september. Meer uitleg over de “niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen” vindt u op de site van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, klik op NL. (Nvdr: in onze nieuwsbrief stond voor 2010 2099 euro, dit was een tikfout.)

Fiscale vrijstelling voor te laat betaalde ecocheques

Door de crisis kregen werknemers uit bepaalde sectoren de ecocheques voor 2009 pas dit jaar, waardoor ze alle cheques - goed voor 375 euro - in 2010 krijgen. Dat is meer dan het fiscaal vrijgestelde maximum. Normaal moeten deze werknemers dus belasting betalen op dit volledige bedrag. Dat zal niet gebeuren. De minister van Financiën heeft een eenmalige afwijking afgekondigd. Meer via NL.

Forfaits voor dienstreizen in België worden geïndexeerd

Op 1 oktober worden volgens Randstad de forfaitaire vergoedingen wegens dienstreizen in België, die door de fiscus worden aanvaard als aftrekbare kosten voor de werkgever, geïndexeerd. Het gaat om de kosten van maaltijden, dranken, overnachtingen en kleine kosten. De bedragen blijven klein. Aan een arbeider die bijv. uw stand ging rechtzetten op een vakbeurs, mag u iets meer dan 35 euro betalen als vergoeding voor een avondmaal, de overnachting en het ontbijt in een hotel. Details via NL.

Werkgever betaalt hogere vergoeding op brugpensioen

Als gevolg van de overschrijding van de spilindex stijgt ook de brugpensioenvergoeding die de ex-werkgever moet betalen. Uiteraard gaat ook de bijdrage op het halftijds brugpensioen omhoog. Attentia geeft details (klik op NL), evenals Securex.

NvdR: in onze nieuwsbrief van gisteren verscheen per vergissing een oud bericht over de aanvullende vergoeding op het brugpensioen, zoals u misschien gemerkt had. Onze excuses hiervoor. Op de website stond bovenstaand, actueel bericht.

Werkbonus sinds 1 september verhoogd in privé-sector

De indexsprong van eind augustus brengt ook een aanpassing mee van de werkbonus, d.w.z. de vermindering van de persoonlijke RSZ-bijdragen voor de werknemers met een laag loon. De indexering van de werkbonus is op 1 september ingegaan voor de privé-sector en voor dat deel van de openbare sector dat onder de RSZ valt. Partena geeft de berekeningsformules, klik op NL voor de details.

Hospitalisatieverzekering voor gezin van bouwvakkers

De arbeiders in de bouw genieten van een gratis hospitalisatieverzekering. Vanaf 1 januari 2011 kunnen zij ook hun gezinsleden en kinderen tot deze verzekering laten toetreden. Voor zijn of haar partner betaalt de arbeider jaarlijks 135 euro, voor een kind is de bijdrage per jaar 67,78 euro. Alle details staan op een speciale website. Klik hiervoor op NL.

Leervergoedingen worden deze maand geïndexeerd

In veel sectoren gaat deze maand de leervergoeding omhoog. Dit is het loon van jongeren die werken onder een industrieel leercontract (werknemers-leerovereenkomst). Alle bedragen staan in een overzicht van het bevoegde federale ministerie. Klik op NL voor toelichting. U kunt ook het overzicht rechtstreeks downloaden via deze link.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.