Real Time News
for Human Resources Governance

Brugpensioen: eerste daling in vijf jaar

Het aantal voltijds bruggepensioneerden met vrijstelling van inschrijving als werkzoekende is in maart 2007 gedaald. De daling is miniem (42 op een totaal van ruim 113.000), maar ze is wel de eerste in vijf jaar. Dat blijkt uit de jongste cijfers van de RVA. Wellicht speelt het Generatiepact een rol. Of de trendbreuk de komende maanden zal doorzetten, zal o.m. afhangen van de herstructureringen die gaande zijn, o.m. in de autonijverheid.

Retentiebeleid schijnt weinig effect te hebben

Spontaan vertrek is verreweg de voornaamste reden voor de uitstroom van medewerkers, zo blijkt uit een studie door Idea Consult waarover HRSquare bericht. Per honderd medewerkers die weggaan, doen 56 dit uit eigen beweging; 20 worden ontslagen wegens slecht functioneren en 5 verlaten de onderneming in het kader van een herstructurering. De onderzoekers nemen aan dat werknemers zich steeds minder sterk identificeren met hun werkgever en zelf hun loopbaan willen sturen.

Canada Dry en brugpensioenen verliezen terrein

Volgens Filip Tilleman, advocaat in arbeids- en sociale zekerheidsrecht, laat het Generatiepact zich al voelen op het terrein. De populariteit van de Canada Dry formule is sterk aan het afnemen omdat het pact ze duurder heeft gemaakt. Bij herstructureringen is minder vraag naar brugpensioen omdat de betrokkenen beschikbaar moeten blijven voor de arbeidsmarkt. Tilleman is de auteur van de Werkpocket, een uitgave van Randstad en Lannoo Campus. Hij noteert nog andere trends, zoals de opmars van het sociale strafrecht, de toenemende mondigheid van de werknemer, de groeiende waardering voor outplacement bij de sociale partners, de valkuilen van de wetgeving inzake antidiscriminatie en pesterijen op het werk, en het succes van het tijdskrediet.

Outplacement: de impact van het Generatiepact

Right Management (zo luidt de nieuwe, ingekorte merknaam) herpositionneert zich op de HR-dienstenmarkt vanuit het concept "human capital lifecycle". Bij die gelegenheid heeft de onderneming een overzicht gemaakt over de actuele juridische context van outplacement. Het regelgevend kader is hertekend door de wet van 23 december 2005 op het Generatiepact en de bijhorende uitvoeringsbesluiten van 31 maart 2006. Right Management wijst o.m. op de sancties bij het niet-naleven van de nieuwe outplacementregels bij herstructurering.

Outplacement na herstructurering verplicht tot 58 jaar

De ministerraad heeft een ontwerp van KB goedgekeurd over de vraag welke bruggepensioneerden voortaan eerst verplicht outplacement zullen moeten volgen en krijgen. De tekst gaat eerst nog voor advies naar de Raad van State. Tot 2008 zullen oudere werknemers die hun werk verloren door een herstructurering ontslagbegeleiding moeten volgen, behalve indien zij 58 jaar worden tijdens de loop van de opzegperiode. Ouderen hoeven niet meer beschjikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt en hoeven geen outplacement te volgen. Vanaf 2008 zal iedereen die jonger is dan 58 en met brugpensioen gaat, eerst outplacement moeten volgen, ook wanneer er geen herstructurering in het spel is.

Verlaging brugpensioenleeftijd enkel mits activeringsplan

Een bedrijf herstructureren moet voortaan op een "activerende" manier. De maatregelen daartoe staan uitgelegd op de website van minister Frank Vandenbroucke in een persbericht over herstructureringen en faillissementen. Eén maatregel slaat op brugpensioen. Wanneer het bedrijf een verlaging van de brugpensioenleeftijd vraagt, moet het voortaan een begeleidingsplan voorleggen waaruit blijkt welke maatregelen worden gepland om te voorkomen dat mensen die hun werk verliezen omwille van de herstructurering in de werkloosheid terechtkomen.

Eerste serie Generatiepact-hervormingen van kracht

Op zijn website geeft minister van Werk Peter Vanvelthoven een lijst van de koninklijke besluiten die te maken hebben het het Generatiepact en die van kracht zijn sinds 1 april. De KB's hebben betrekking op de jongeren, op herstructureringen, op de Canada Dry heffingen, op de werkhervattingstoeslag en op de individuele beroepsopleiding.

Generatiepact verandert de regels bij herstructurering

Het Generatiepact heeft o.m. tot doel werknemers langer aan de slag te houden. In het kader hiervan heeft de federale regering enkele maatregelen getroffen die bedoeld zijn om mensen die bij een herstructurering hun baan verliezen, sneller weer aan het werk te krijgen. Het brugpensioen kan nog enkel gebruikt worden als laatste redmiddel. Tegelijk zijn specifieke maatregelen getroffen voor 45-plussers.

Kaderleden onder hoge druk bij herstructureringen

05/12/2005

La Libre Belgique richt de schijnwerper op de moeilijke werksituatie van kaderleden die te maken krijgen met herstructureringen en kostenbesparingen in bedrijven. Concrete gevallen die in een artikel worden besproken zijn Arcelor, Belgacom en Fortis.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.