Real Time News
for Human Resources Governance

Tewerkstellingscel niet verplicht voor werknemer

Bij een herstructurering zijn de collectief ontslagen werknemers niet verplicht zich in te schrijven in de tewerkstellingscel. Dat maakte het Grondwettelijk Hof zopas duidelijk. De inschrijving kan financieel nadelig zijn, zo blijkt uit de praktijk; elke betrokken werknemer mag kiezen voor de oplossing die het meest in zijn voordeel is.

De kwestie wordt toegelicht in de nieuwsbrief Arbeidsrecht van de KU Leuven.

U kan arrest nr. 35/2014 van het Grondwettelijk Hof, daterend van 27 februari, downloaden (pdf).

Soms toch cumul van vertrekpremies met dopgeld

Werknemers zullen hun vertrekpremies dan toch mogen combineren met werkloosheidsuitkeringen, op voorwaarde dat hun ontslag deel uitmaakt van een cao die dateert van uiterlijk oktober 2013 - dus ook als hun effectieve ontslag pas eind 2014 zal vallen, zoals geldt voor sommige werknemers van Ford Genk en de toeleveranciers.

Na overleg met minister Monica De Coninck deelde de topman van de RVA dit mee aan de vakbonden van Ford Genk. De voor vandaag geplande betoging werd afgeblazen.

Op de website van de RVA is voorlopig geen spoor van deze beslissing. Een bericht is o.m. te vinden bij Het Laatste Nieuws: RVA bevestigt uitzondering voor Ford Genk en toeleveranciers.

Zie ook Nieuwe C4 stopt cumul van vergoedingen op HR Alert en Werkloosheidsbewijs vermeldt alle ontslagvergoedingen die niet kunnen gecumuleerd worden met uitkeringen bij Group S.

Arbeiders aanvaarden overstap voor 12.000 euro

Door de overstappremie te verdubbelen naar 12.000 euro heeft kunstgrasproducent Desso dan toch voldoende arbeiders bereid gevonden een minder goed betaalde baan bij een andere werkgever te aanvaarden. De afwijzing van het eerste voorstel door de arbeiders had in werkgeverskringen veel commotie veroorzaakt, wat nogal verwonderlijk was gezien de bonussencultuur. Desso herstructureert en probeert dat te doen zonder gedwongen ontslagen.

Voldoende Desso-arbeiders bereid over te stappen naar Domo in Sint-Niklaas (Het Nieuwsblad)

Dan toch genoeg Desso'ers naar Domo (De Tijd)

Morele schadevergoeding even zwaar belast als loon

Aan vrijwillige vertrekkers bij een herstructurering een “morele schadevergoeding” betalen, is geen bruikbare techniek (meer) om hen een hoger nettobedrag te gunnen. Attentia signaleert dat het Hof van Cassatie zopas heeft beslist dat deze morele schadevergoeding op dezelfde manier moet worden behandeld als loon, omdat zij deel uitmaakt van de opzeggingsvergoeding. Details via NL.

Zwangerschap is geen reden voor langere opzeggingstermijn

Zwangerschap vormt geen aanleiding om een langere opzeggingstermijn toe te kennen. Dat besliste het Hof van Beroep. De kansen van de vrouw op de arbeidsmarkt zijn immers, juridisch gezien, even hoog als voor een niet-zwangere, aangezien de Genderwet aan werkgevers verbiedt een sollicitante te discrimineren op grond van haar zwangerschap. De eis van een aanstaande moeder om vier maanden extra opzeg te krijgen werd dus afgewezen.

In dit interessante geval, waarover VOKA verslag uitbrengt, werd de ex-werkgever toch veroordeeld tot het betalen van een andere vergoeding, nl. een beschermingsvergoeding gelijk aan zes maanden loon. De werkgever had immers nagelaten duidelijk te maken dat het ontslag niets te maken had met de zwangerschap. Iets wat hij overigens wellicht makkelijk had kunnen doen, aangezien het bedrijf in herstructurering was. Details via NL.

Uitleg bij de nieuwe regels rond herstructureringen

De Herstelwet heeft de regelgeving rond herstructureringen en outplacement ingrijpend gewijzigd. De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft het haast onbegrijpbare Staatsblad vertaald in een nuttig overzichtsartikel. Twee schema's maken duidelijk welke werkgevers, resp. werknemers, onder de nieuwe regels vallen. Klik op de hyperlink onder dit bericht om de details te lezen.

Outplacementverplichting wordt fors uitgebreid

De Herstelwet breidt de verplichting tot outplacementbegeleiding uit. Voorheen hadden 45-plussers er recht op, als ze hun werk verloren in het kader van een herstructurering in een bedrijf met meer dan 20 werknemers dat een beroep deed op vervroegd brugpensioen. Dat recht wordt nu uitgebreid tot alle leeftijden en alle ondernemingen. Ook tijdelijken en uitzendkrachten met een jaar anciënniteit krijgen recht op outplacement.

Alleen herstructurerende KMO's met minder dan 20 werknemers, die geen beroep doen op vervroegd brugpensioen, ontkomen aan de verplichting outplacement aan te bieden. De tekst van de Herstelwet staat in het Staatsblad van 7 april (zie de link onder dit bericht).

Herstelwet maakt collectief ontslag duurder

De Economische Herstelwet is vandaag verschenen in het Staatsblad (klik voor de details op de hyperlink onder dit bericht, en ga naar Titel 4, blz. 25994). Binnen bepaalde voorwaarden zullen alle werkgevers die een collectief ontslag doorvoeren in het raam van een herstructurering verplicht zijn een inschakelingsvergoeding te betalen aan de ontslagen werknemers met een ononderbroken anciënniteit van een jaar. Ook de kleine KMO's met minder dan 20 werknemers vallen dus onder deze regeling.

De inschakelingsvergoeding is gelijk aan het lopende loon plus de voordelen die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst. De vergoeding wordt betaald gedurende zes maanden indien de ontslagen werknemer op het ogenblik van de aankondiging van het collectief ontslag 45 jaar is geworden en drie maanden in de andere gevallen.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.