Real Time News
for Human Resources Governance

Geen uitbetaling bedrijfspensioen meer vóór 65

Het wetsontwerp aanvullende pensioenen is goedgekeurd. De hervorming gaat veel verder dan de wijziging van de rendementsgarantie. Nieuwe contracten moeten lopen tot de betrokkene 65 is en zullen geen uitbetalingen meer mogen voorzien voor de datum van het wettelijke pensioen. Bepalingen die een vervroegde uittreding aanmoedigen, zijn verboden voor wie in 2016 nog geen 55 zal zijn.

Wetsontwerp aanvullende pensioenen goedgekeurd door Kamer (HrWorld)

Junipremie netto verdubbelen zonder meerkost

De koopkrachtpremie van 250 euro die de bedienden van PC 200 in juni 2016 voor het eerst zullen ontvangen, levert hen netto ongeveer de helft op en kost de werkgever 332 euro. Dat bedrag kan u ook op andere manieren spenderen, legt SD Worx uit. Als u opteert voor de invoering of een verhoging van de maaltijdcheques, verdubbelt u het netto voordeel dat uw werknemer in handen krijgt. Bij het artikel over dit onderwerp hoort een lijst met vragen en antwoorden.

PC 200: jaarlijkse premie van 250 euro vanaf 2016 makkelijk omzetten naar gelijkwaardig voordeel (SD Worx)

Maximale loonbonus volgend jaar 3264 euro

De maximale loonbonus stijgt per 1 januari 2016 naar 3264 euro per werknemer. Dat berekende Securex. Het fiscale maximumbedrag is 2838 euro. De werkgever betaalt aan de RSZ een bijdrage van 33%; zowel de bonus zelf als deze bijdrage zijn aftrekbaar als beroepskost. Als de bonus onder het fiscale plafond blijft, betaalt de werknemer alleen de RSZ-bijdrage van 13,07%.

Loonbonus - Welke bedragen in 2016 (officieus)? (Securex)

Bijna helft van bedienden wil hoger loon vragen

44% van de bedienden zegt van plan te zijn een loonsverhoging te vragen. De veruit voornaamste opgegeven reden is dat zij vinden dat hun taken en verantwoordelijkheden zijn toegenomen. Anderen zeggen dat zij gewoon niet meer rondkomen. Indien zij geen opslag krijgen, zullen 3 op de 10 een alternatief vragen, zoals betere extralegale voordelen. 1 op de 10 zegt te zullen uitkijken naar een andere werkgever.

11% van de werknemers zou op zoek gaan naar nieuwe job als ze geen opslag krijgen (Robert Half)

Firmawagen voor iedereen, ook de arbeiders

Het Belgische systeem, dat werken zwaarder belast dan files veroorzaken, is bezig zich vast te rijden. Nu biedt ook Arcelor-Mittal aan zijn 3300 arbeiders en 1400 bedienden de mogelijkheid een stuk brutoloon in te ruilen voor een firmawagen zonder tankkaart. Voor de staalreus is de operatie kostenneutraal. De werknemers zien hun nettoloon slechts een beetje dalen. Er zijn wel adders onder het gras. Denk aan lager vakantiegeld of een lager pensioen.

Bedrijfswagens voor iedereen en files voor iedereen (De Tijd, opiniestuk door Bart Van Craeynest, hoofdeconoom bij Econopolis)

‘Maar neen, niet iedereen zal voor bedrijfswagen kiezen’ (De Standaard)

Wegwijs in de eindejaarspremies

De berekening van de eindejaarspremies verschilt sterk naargelang de sector. Securex vergelijkt de meest courante systemen en legt uit welke sociale en fiscale inhoudingen van toepassing zijn. In sommige gevallen loopt de bedrijfsvoorheffing op tot 53,5%. In de maand waarin de eindejaarspremie wordt uitbetaald, doet zij ook de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid stijgen.

Hoe wordt de eindejaarspremie berekend? (Securex)

Pensioenlast van werkgever kan omlaag

De vakbonden gaan akkoord met een berekening van het aanvullend pensioen die kan leiden tot een lager eindbedrag. 1,75% is het nieuwe minimale rendement dat u als werkgever moet waarborgen, aldus perslekken na het overleg van de Groep van Tien. Het gaat bijna om een halvering. De uiteindelijke opbrengst zal variabel zijn, en afhangen van de evolutie van de 10-jaarsrente op Belgisch staatspapier (OLO). Het maximum wordt 3,75%.

Het pensioenakkoord maakt een onderdeel uit van een breder pakket, en het is toch nog even afwachten of dat pakket van alle betrokkenen een groen licht krijgt. Dat zou in principe vandaag, 16 oktober, moeten gebeuren.

Uitgebreide verslaggeving staat in Voici les modalités du nouveau régime des pensions complémentaires (Le Soir).

Volgens De Standaard zal de berekening als volgt gebeuren. Als referentie dient de 10-jaarsrente op Belgisch staatspapier. Daarvan wordt 65 procent in rekening genomen voor de bepaling van het rendement.

  • Is dat getal lager dan 1,75 procent, dan is de te betalen rente op het aanvullend pensioen 1,75 procent. Dat is nu het geval.
  • Is dat getal tussen de 1,75 en 3,75 procent, dan is dat cijfer de rentevoet
  • Is dat getal hoger dan 3,75 procent, dan wordt het rendement begrensd op 3,75 procent. Dat is dus pas het geval als de langetermijnrente boven de 5,77 procent stijgt.

Leidraad voor uw personeelsbudget in 2016

Enveloppe van 0,8%, indexsprong, wijzigingen aan diverse kosten: een aantal maatregelen van de regering zullen uw personeelsbudget voor 2016 beïnvloeden. Securex heeft een overzicht opgesteld en geeft ook het volgende advies: ken geen nieuwe voordelen toe zonder eerst te checken wat in het tewerkstellingsakkoord van uw sector staat. In PC 200 (bedienden), bijvoorbeeld, is geen ruimte meer.

Hoeveel zal het jaar 2016 u kosten? (Securex)

Lees ook De impact van het HR-budget (Randstad)

Groepsverzekering in het oog van de storm

Verzekeraar Allianz heeft het rendement van zijn groepsverzekeringen verlaagd tot 1%. Dat verhoogt de druk op de regering en de sociale onderhandelaars, die momenteel nagaan hoe de betrokken werkgevers kunnen verlost worden van het verplichte rendement van 3,75% aan hun medewerkers die met pensioen gaan; die verplichting wordt stilaan een strop om de hals van die werkgevers. Een aanpassing kan hard aankomen bij de werknemers.

Meer in het artikel  Groepsverzekering wordt steeds onbetaalbaarder (De Tijd, registratie vereist) en  Assurance groupe Allianz réduit son rendement à 1% (L'Echo - registratie vereist).

Het artikel citeert een specialist die zegt dat de huidige kloof tussen wat de verzekeraars bieden en wat de wet voorschrijft aan een werkgever soms tienduizenden euro's kan kosten op het moment dat een werknemer met veel anciënniteit met pensioen gaat.

Verlies voor werknemers kan oplopen

Volgens prof. Kim De Witte, de pensioenspecialist van de partij PVDA, lopen de werknemers het risico een derde van hun kapitaal kwijt te spelen als de huidige wettelijke rendementsgarantie wegvalt. U kunt zijn studie, die concrete voorbeelden bevat, gratis downloaden: Het mes in uw aanvullend pensioen.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.