Real Time News
for Human Resources Governance

Hogere bedienden nu opzeggen kan win-win zijn

19/12/2013

Hebt u hogere bedienden met veel anciënniteit die aan brugpensioen denken, dan kan het beter zijn hen nog vóór Nieuwjaar op te zeggen. De opzeggingstermijn kan u vanaf Nieuwjaar immers niet meer beperken tot het huidige minimum, dat (veel) korter is dan de termijnen die weldra zullen gelden voor iemand met een lange staat van dienst.

Deze finesse wordt uitgelegd in Tipmail, een nieuwsbrief van uitgeverij Indicator. De tekst staat niet online, daarom dit voorbeeld uit het artikel: Een hogere bediende is in dienst sinds mei 1992 en wordt 60 jaar in augustus 2014. Wordt hij nog in 2013 opgezegd, dan kunt u in overleg de opzeg nog ‘beperken’ tot 15 maanden. Wacht u tot januari 2014, dan komt u uit op een opzeg van 22 maanden + 2 weken.

Vergeet evenwel niet te checken of de bediende, door de opzegging te vervroegen naar 2013, op het einde van de opzegtermijn nog wel aan alle brugpensioenvoorwaarden zal voldoen.

Zie ook Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag - Wat zijn de mogelijkheden in 2014? (Securex)

De nieuwe ontslagregels in concrete voorbeelden

Na Nieuwjaar zal u moeten puzzelen met nieuwe berekeningen van opzegtermijnen. Nu het zgn. eenheidsstatuut is goedgekeurd door de Kamer, zetten een aantal bronnen de veranderde ontslagregels nog eens op een rij. We selecteerden enkele artikels die concrete rekenvoorbeelden bevatten.

Duur van de opzeggingstermijnen van werknemers die reeds in dienst zijn op 1 januari 2014 (Group S)

Eenheidsstatuut: Wat zijn de regels m.b.t. ontslag door de werknemer vanaf 1 januari 2014? (PartenaHR)

Het eenheidsstatuut: opzeggingstermijnen voor werknemers al in dienst vóór 1 januari 2014 (Bellaw, pdf)

Gewaarborgd maandloon vanaf eerste werkdag

Vanaf 1 januari 2014 zullen alle bedienden, uitgezonderd die met een contract van minder dan 3 maanden, vanaf hun eerste werkdag bij ziekte recht hebben op 30 dagen gewaarborgd loon aan 100%. De afschaffing van de carensdag, een ander gevolg van het eenheidsstatuut, blijkt dan weer soms in het voordeel te zijn van de werkgever.

Bijzonderheden in het artikel Geen carensdag meer vanaf 1 januari 2014 op de site van Securex.

5 maanden opzeg na anderhalf jaar anciënniteit

Wanneer u in oktober 2014 een lagere bediende ontslaat die pas in de eerste helft van 2013 een vast contract had gekregen, zal hij na anderhalf jaar dienst recht hebben op een opzeg van 5 maanden. Dat is één voorbeeld van de verrassende gevolgen van het eenheidsstatuut dat in de maak is.

De kwestie staat uitgelegd in De Tijd (Pas aangeworven bedienden profiteren van eenheidsstatuut) op basis van berekeningen door Dirk Wijns van Acerta.

Tot vandaag hebben lagere bedienden een opzeg van 3 maanden per begonnen schijf van 5 jaar dienst. Na Nieuwjaar krijgt hij een aantal weken per kwartaal, maar die komen bovenop zijn tot 2013 opgebouwde rechten.

Loonkost arbeiders stijgt door pensioenhervorming

Het eenheidsstatuut impliceert een stijging van de werkgeversbijdragen voor de aanvullende pensioenen van de arbeiders. De stijging bedraagt 420 miljoen per jaar, dat is iets meer dan 1% van de huidige loonmassa voor arbeiders. Dat schrijft FD Magazine, een tijdschrift voor financieel directeurs, op gezag van verzekeraar AON.

Meer in Pensioenkost éénheidsstatuut verhoogt loonmassa arbeiders 1 procent (FD Magazine).

Wegwijs in uw taken voor eindejaar

Behalve met de klassieke eindejaarsbeslommeringen wordt HR dezer dagen geconfronteerd met een pak nieuwe regels die na Nieuwjaar van kracht worden, bijv. over ontslag, proefbeding, verplicht outplacement, brugpensioen enzovoort. We vonden enkele artikels die u kunnen helpen het overzicht te behouden.

Verplichtingen op het einde van het jaar (Group S)

Heeft uw werknemer recht op een eindejaarspremie? (Securex)

Eindejaarspremies: FAQ (Group S)

Opname en overdracht van de resterende vakantiedagen: wat is mogelijk? (SD Worx)

Wat wordt er nieuw in 2014? (SD Worx)

Outplacement in het kader van het eenheidsstatuut: nieuwe regels vanaf 1 januari 2014 (Acerta)

Eenheidsstatuut: Wat als een werkgever een bediende ontslaat vanaf 2014? (EasyPay Group)

Afschaffing proefbeding heeft veel gevolgen

De verdwijning van het proefbeding vanaf 1 januari heeft gevolgen voor andere bepalingen (scholingsbeding, concurrentiebeding, arbeidsovereenkomsten bepaalde duur, gewaarborgd loon bedienden…). SD Worx geeft extra toelichting. Ook de mogelijkheid tot verkorte opzeg zal tot het verleden behoren; UCM wijst erop dat dit sommige werkgevers op kosten zal jagen.

Eenheidsstatuut: gevolgen afschaffing proef (SD Worx)

Harmonisation des statuts ouvriers-employés : clause de préavis réduit pour les ouvriers possible jusqu'au 31/12/2013 ! (UCM)

RVA compenseert ontslagnadeel van arbeiders

Als u na Nieuwjaar een arbeider met een lange staat van dienst ontslaat, zal de RVA hem een zgn. ontslagcompensatie-vergoeding betalen. Deze vergoeding verkleint het verschil met de opzegtermijn die de werknemer zou hebben gekregen als hij zijn volledige anciënniteit op basis van de nieuwe regels verworven zou hebben.

Bijzonderheden in het artikel Bepaalde arbeiders zullen recht hebben op een ontslagcompensatievergoeding op de site van Securex.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.