Real Time News
for Human Resources Governance

Verloning op basis van leeftijd mag niet meer

Van Europa mogen er geen leeftijdscriteria staan in sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten. Minister van Werk Peter Vanvelthoven heeft laten weten dat dergelijke cao’s onder bepaalde voorwaarden nog een laatste keer algemeen verbindend zullen worden verklaard. Voorwaarde is onder meer dat een stappenplan voorzien wordt om de discriminaties tegen 2009 weg te werken. Het uitbannen van leeftijdscriteria in cao's was al in het vooruitzicht gesteld door het Generatiepact.

Uitgangscontrole mag, fouilleren niet

De nieuwe wet houdende diverse bepalingen heeft de wet op de private veiligheid aangepast, zodat het in bepaalde gevallen en onder strikte voorwaarden mogelijk wordt werknemers te controleren, bijvoorbeeld in het kader van diefstalbestrijding. Het fouilleren van werknemers blijft verboden. Voor de controles aan de uitgang van het bedrijf zijn de concrete regels vervat in een cao, afgesloten in de Nationale Arbeidsraad. Securex zet de regels uiteen.

"Zware beroepen" verwezen naar een commissie

Het ontwerp van interprofessioneel akkoord bevat bijlagen over enkele hangende kwesties: het tijdskrediet, de gelijkgestelde perioden, de zware beroepen en het outplacement. Het gaat om adviezen van de sociale partners aan de regering; zij kaderen o.m. in de uitvoering van het Generatiepact. Na een "lange loopbaan" van 40 effectief gewerkte jaren zal brugpensioen mogelijk blijven vanaf 56 jaar. Er is gesleuteld aan de definitie van "wisselende ploegen". De sociale partners gaan een interprofessionele cao afsluiten waarin staat dat brugpensioen mogelijk is vanaf 58 jaar na een loopbaan van 35 jaar voor werknemers die ernstige lichamelijke problemen hebben. Deze cao zal een "commissie zware beroepen" in het leven roepen. Een lijst van zware beroepen staat niet in het ontwerp van interprofessioneel akkoord.

RECHTSPRAAK: Verzaken aan cao-premie mag niet

Indien een eindejaarspremie voorzien is in een algemeen bindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst, is de uitbetaling verplicht zelfs indien de werknemers afstand hadden gedaan van hun recht op de premie. Een Luikse werkgever die in dit geval verkeerde, en de premie niet had uitgekeerd, werd strafrechtelijk veroordeeld in graad van beroep, trok dan naar Cassatie en kreeg ook daar ongelijk. Zolang de overeenkomst van kracht is, kan een personeelslid niet rechtsgeldig afstand doen van een "dwingend" recht en blijft de penale verantwoordelijkheid van de werkgever bestaan.

Eindejaarspremie is geen wettelijke verplichting

Anders dan soms wordt gedacht is het toekennen van een eindejaarspremie geen wettelijke verplichting. Een werknemer heeft er wel recht op indien dit zo is vastgelegd in een cao, in het arbeidsreglement van de onderneming, in een individuele overeenkomst tussen de werkgever en de werknemer, of indien er binnen de onderneming een gebruik is ontstaan.

Reële werktijd in heel Europa langer dan wat op papier staat

In alle Europese landen presteren de werknemers meer uren dan bepaald is in de collectieve overeenkomsten tussen de vakbonden en de werkgevers. De Nederlanders en de Duitsers voeren het klassement aan. Zij arbeiden per week 4,6 uren langer dan wat in hun cao's staat. In negen EU-lidstaten (vier oude en vijf nieuwe) worden meer uren gepresteerd dan het wettelijke maximum. Koplopers hier zijn de Letten met 3,7 uren boven het maximum en de Slovenen met 3,3 uren. Belgische full-time werknemers zijn gemiddeld 40 uren aan de slag, dat is twee uren meer dan de wettelijke 38-urige werkweek. Deze cijfers komen uit een studie door het European Industrial Relations Observatory. De studie behandelt ook de overuren, het betaald verlof en recente trends.

Cao-op-maat te ingewikkeld voor sommige werknemers

Het is geen goed idee de werknemers inzake arbeidsvoorwaarden een te groot aantal keuzes aan te bieden. Dat zegt Rien Huiskamp, adviseur van het onderzoekscentrum TNO in Tilburg en docent en consultant inzake collectieve arbeidsovereenkomsten. Huiskamp is van oordeel dat vooral werknemers met een lage opleiding, een laag inkomen of een deeltijdbaan geen boodschap hebben aan complexe formules (de zgn. cafetariaplannen). Uit keuzemoeheid opteren ze voor de standaardformule. Maar soms is dat in hun geval niet de beste keuze.

Vormingsplan

Iedere onderneming kan tot vóór 31 maart 2006 een vormingsplan indienen bij het Sociaal Fonds van de ANPCB (PC nr. 218). Op 16 juni 2005 hebben de sociale partners van het PC nr. 218 een collectieve arbeidsovereenkomst voor de periode 2005-2006 (2006-2007 voor het vormingsluik) gesloten. Het vormingsluik herneemt, met enkele lichte aanpassingen, het basisprincipe van de vorige overeenkomsten: de werkgevers moeten aan alle werknemers tijdens de looptijd van de CAO (van 1 januari 2006 tot 31 december 2007) minsten 4 opleidingsdagen toekennen.

Extraatje voor wie geen aanspraak kan maken op brugpensioen

De Nationale Arbeidsraad heeft een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten tot invoering voor 2005 en 2006 van een subsidiair stelsel van aanvullende vergoeding ten voordele van bepaalde ontslagen oudere werknemers die geen aanspraak kunnen maken op het brugpensioen op 56 jaar krachtens een sector-cao.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.