Real Time News
for Human Resources Governance

Nieuw protocolakkoord in PC 218

Het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor bedienden ( PC 218) heeft een protocolakkoord bereikt voor een nieuwe CAO 2007-2008. Ondermeer wat outplacement en tijdskrediet betreft, werden de bestaande sectorale overeenkomsten verlengd. Nieuw is dat iemand op 56 jaar op brugpensioen gaan vanaf 56 jaar, op voorwaarde (1) dat een loopbaan als loontrekkende van minstens 33 jaar kan worden aangetoond, (2) dat minimum 20 jaar gepresteerd werden in een arbeidsregime dat nachtprestaties inhield en (3) dat een anciënniteit van minstens 10 jaar in dezelfde onderneming kan worden aangetoond.

Vierdaagse werkweek een recht voor 55-plusser

Het stelsel van het tijdskrediet is bijgestuurd door een nationale cao voor de privé-sector, die op 1 juni 2007 van kracht wordt. Loopbaanvermindering met één vijfde is nu quasi een recht voor elke 55-plusser in ondernemingen met meer dan tien werknemers. Ook nieuw is dat hun vrije dag (of twee vrije halve dagen) niet langer per week moet worden opgenomen, maar mag worden opgespaard. Het VBO is tevreden dat vormen van tijdskrediet die zij als oneigenlijk gebruik beschouwt, aan banden werden gelegd, bijv. een wereldreis maken op kosten van de sociale zekerheid.

RSZ-regime van sluitingsvergoedingen verduidelijkt

Alleen de wettelijke sluitingsvergoedingen zijn vrijgesteld van RSZ-bijdragen. Dat staat in een Koninklijk Besluit dat op 1 juli 2007 van kracht wordt. Op bij cao afgesproken aanvullende sluitingsvergoedingen of sluitingsvergoedingen ten gunste van wie er niet voor in aanmerking komt, zullen dus sociale bijdragen moeten worden betaald.

Verloning op basis van leeftijd mag niet meer

Van Europa mogen er geen leeftijdscriteria staan in sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten. Minister van Werk Peter Vanvelthoven heeft laten weten dat dergelijke cao’s onder bepaalde voorwaarden nog een laatste keer algemeen verbindend zullen worden verklaard. Voorwaarde is onder meer dat een stappenplan voorzien wordt om de discriminaties tegen 2009 weg te werken. Het uitbannen van leeftijdscriteria in cao's was al in het vooruitzicht gesteld door het Generatiepact.

Uitgangscontrole mag, fouilleren niet

De nieuwe wet houdende diverse bepalingen heeft de wet op de private veiligheid aangepast, zodat het in bepaalde gevallen en onder strikte voorwaarden mogelijk wordt werknemers te controleren, bijvoorbeeld in het kader van diefstalbestrijding. Het fouilleren van werknemers blijft verboden. Voor de controles aan de uitgang van het bedrijf zijn de concrete regels vervat in een cao, afgesloten in de Nationale Arbeidsraad. Securex zet de regels uiteen.

"Zware beroepen" verwezen naar een commissie

Het ontwerp van interprofessioneel akkoord bevat bijlagen over enkele hangende kwesties: het tijdskrediet, de gelijkgestelde perioden, de zware beroepen en het outplacement. Het gaat om adviezen van de sociale partners aan de regering; zij kaderen o.m. in de uitvoering van het Generatiepact. Na een "lange loopbaan" van 40 effectief gewerkte jaren zal brugpensioen mogelijk blijven vanaf 56 jaar. Er is gesleuteld aan de definitie van "wisselende ploegen". De sociale partners gaan een interprofessionele cao afsluiten waarin staat dat brugpensioen mogelijk is vanaf 58 jaar na een loopbaan van 35 jaar voor werknemers die ernstige lichamelijke problemen hebben. Deze cao zal een "commissie zware beroepen" in het leven roepen. Een lijst van zware beroepen staat niet in het ontwerp van interprofessioneel akkoord.

RECHTSPRAAK: Verzaken aan cao-premie mag niet

Indien een eindejaarspremie voorzien is in een algemeen bindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst, is de uitbetaling verplicht zelfs indien de werknemers afstand hadden gedaan van hun recht op de premie. Een Luikse werkgever die in dit geval verkeerde, en de premie niet had uitgekeerd, werd strafrechtelijk veroordeeld in graad van beroep, trok dan naar Cassatie en kreeg ook daar ongelijk. Zolang de overeenkomst van kracht is, kan een personeelslid niet rechtsgeldig afstand doen van een "dwingend" recht en blijft de penale verantwoordelijkheid van de werkgever bestaan.

Eindejaarspremie is geen wettelijke verplichting

Anders dan soms wordt gedacht is het toekennen van een eindejaarspremie geen wettelijke verplichting. Een werknemer heeft er wel recht op indien dit zo is vastgelegd in een cao, in het arbeidsreglement van de onderneming, in een individuele overeenkomst tussen de werkgever en de werknemer, of indien er binnen de onderneming een gebruik is ontstaan.

Reële werktijd in heel Europa langer dan wat op papier staat

In alle Europese landen presteren de werknemers meer uren dan bepaald is in de collectieve overeenkomsten tussen de vakbonden en de werkgevers. De Nederlanders en de Duitsers voeren het klassement aan. Zij arbeiden per week 4,6 uren langer dan wat in hun cao's staat. In negen EU-lidstaten (vier oude en vijf nieuwe) worden meer uren gepresteerd dan het wettelijke maximum. Koplopers hier zijn de Letten met 3,7 uren boven het maximum en de Slovenen met 3,3 uren. Belgische full-time werknemers zijn gemiddeld 40 uren aan de slag, dat is twee uren meer dan de wettelijke 38-urige werkweek. Deze cijfers komen uit een studie door het European Industrial Relations Observatory. De studie behandelt ook de overuren, het betaald verlof en recente trends.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.