Real Time News
for Human Resources Governance

Cao over arbeidsongevallen van thuiswerkers

In de Nationale Arbeidsraad is cao nr 85bis afgesloten, die wijzigingen aanbrengt aan cao nr 85 over het telewerk. Het gaat om een ingreep die het moet mogelijk maken de Arbeidsongevallenwet van 1971 zo te wijzigen dat de bewijslast lichter wordt voor telewerkers die een arbeidsongeval aangeven. De nieuwe cao 85bis is reeds van kracht.

Nieuw brugpensioen voor mindervaliden van start

In het Staatsblad is de algemeenbindendverklaring gepubliceerd van de recente cao nr 91 over de conventionele brugpensioenen van mindervalide werknemers. Dit betekent dat de kennisgeving van de opzeg en de erkenningsprocedure vanaf nu mogen gebeuren, ook al beoogt de regeling enkel de brugpensioenen die pas in 2010 aanvangen. Maximum 1200 werknemers zullen per jaar op deze basis op brugpensioen mogen gaan. De speciale commissie voor de zware beroepen zal erover waken dat deze limiet niet wordt overschreden. De regeling is een uitvloeisel van het Generatiepact.

Resultaatbonus definitief uit de startblokken

In de Nationale Arbeidsraad is de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) afgesloten over de zgn. niet-recurrente resultaatgebonden bonus. De fiscaalvriendelijke verloningstechniek kan dus van start gaan met ingang van 1 januari 2008. Het VBO is opgetogen. Unizo noteert dat ook kleine bedrijven, zelfs bedrijven met 1 werknemer, het systeem kunnen toepassen. Dit in tegenstelling tot het complexe systeem van winstparticipatie, dat alleen haalbaar is voor enkele zeer grote ondernemingen.
De cao laat veel vrijheid aan de bedrijven. De bonussen zijn eenmalig en hangen af van het bereiken van objectief meetbare doelstellingen, niet enkel financiële. Het maximumbedrag is 2200 euro per werknemer per jaar. Voor de werknemer is dit een nettobedrag. De werkgever betaalt een bijdrage van 33% aan de sociale zekerheid. De volledige kost voor de werkgever is aftrekbaar in de vennootschapsbelasting.

20-jarige wint proces leeftijdsdiscriminatie

In Londen heeft een vrouw van 20 een proces gewonnen tegen een werkgever die haar niet wou aanwerven omdat ze "te jong" was. De rechter oordeelde dat het hier ging om een geval van discriminatie in arbeidsaangelegenheden op basis van leeftijd, wat indruist tegen de Europese regels. Voor zover bekend, was dit het eerste proces van deze aard. De werkgever zegt niet geweten te hebben dat er een geding was opgestart. Hij vertelt een heel ander verhaal en gaat in beroep. Wat niets afdoet van het precedent-gehalte van het uitgesproken vonnis.
Om te voldoen aan het Europese verbod op leeftijdsdiscriminatie (tot 65 jaar) in arbeidsaangelegenheden zijn de Belgische sociale partners bezig cao's te herschrijven om leeftijdsbarema's eruit te halen. Het Britse proces toont dat de EU-regel ook bij aanwerving een rol zal spelen.

RECHTSPRAAK: Firewall omzeilen is dringende reden

De arbeidsrechtbank in Hasselt heeft gelijk gegeven aan een werkgever die iemand had ontslagen omdat hij van het internet gebruik had gemaakt op een manier die in strijd was met het e-mail- en internetbeleid van de onderneming. De werknemer was naar de rechtbank gestapt met het argument dat de manier waarop hij was betrapt een schending vormde van CAO 81 en van de wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, maar de rechter volgde hem niet. Het geding onderstreepte het belang van een internetbeleid binnen een onderneming.

Nieuw protocolakkoord in PC 218

Het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor bedienden ( PC 218) heeft een protocolakkoord bereikt voor een nieuwe CAO 2007-2008. Ondermeer wat outplacement en tijdskrediet betreft, werden de bestaande sectorale overeenkomsten verlengd. Nieuw is dat iemand op 56 jaar op brugpensioen gaan vanaf 56 jaar, op voorwaarde (1) dat een loopbaan als loontrekkende van minstens 33 jaar kan worden aangetoond, (2) dat minimum 20 jaar gepresteerd werden in een arbeidsregime dat nachtprestaties inhield en (3) dat een anciënniteit van minstens 10 jaar in dezelfde onderneming kan worden aangetoond.

Vierdaagse werkweek een recht voor 55-plusser

Het stelsel van het tijdskrediet is bijgestuurd door een nationale cao voor de privé-sector, die op 1 juni 2007 van kracht wordt. Loopbaanvermindering met één vijfde is nu quasi een recht voor elke 55-plusser in ondernemingen met meer dan tien werknemers. Ook nieuw is dat hun vrije dag (of twee vrije halve dagen) niet langer per week moet worden opgenomen, maar mag worden opgespaard. Het VBO is tevreden dat vormen van tijdskrediet die zij als oneigenlijk gebruik beschouwt, aan banden werden gelegd, bijv. een wereldreis maken op kosten van de sociale zekerheid.

RSZ-regime van sluitingsvergoedingen verduidelijkt

Alleen de wettelijke sluitingsvergoedingen zijn vrijgesteld van RSZ-bijdragen. Dat staat in een Koninklijk Besluit dat op 1 juli 2007 van kracht wordt. Op bij cao afgesproken aanvullende sluitingsvergoedingen of sluitingsvergoedingen ten gunste van wie er niet voor in aanmerking komt, zullen dus sociale bijdragen moeten worden betaald.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.