Real Time News
for Human Resources Governance

RECHTSPRAAK: Controle op het internetgebruik

De rechters beginnen grenzen te stellen aan cao nr. 81 van de Nationale Arbeidsraad over het internetgebruik van werknemers tijdens de werkuren. De arbeidsrechtbank in Gent gaf gelijk aan een werkgever die de inhoud van de harde schijf op een kantoorcomputer had geïnspecteerd zonder die controle aan te kondigen, wat cao nr. 81 nochtans voorschrijft.

Zoals gemeld, velde het Arbeidshof te Antwerpen recent eveneens een arrest dat cao nr. 81 interpreteerde in het voordeel van de werkgever.

Verplichte nieuwe bijlage bij uw arbeidsreglement

In de luwte van de zomer is in de Nationale Arbeidsraad een cao afgesloten over de gelijke behandeling van mannen en vrouwen. De tekst staat nog niet op de website van de NAR. U kunt hem wel downloaden via onderstaande link. CAO 25ter gaat specifiek over gelijk loon voor gelijk werk, zonder enige discriminatie op grond van geslacht. De tekst dient verplicht als bijlage te worden toegevoegd aan uw arbeidsreglement. Gelukkig hoeft u in dit specifieke geval de gebruikelijke procedure voor wijziging van het arbeidsreglement niet te volgen.

Wie mag zonder cao toch personeel oproepen op 2 mei?

In veel ondernemingen is geen vervangende datum vastgelegd voor de wettelijke feestdag van vrijdag 2 mei. Deze werkgevers zullen dus geen personeel aan het werk mogen zetten. Maar er zijn uitzonderingen, nl. de sectoren en de ondernemingen waar zondagsarbeid is toegestaan. Securex maakt een stand van zaken en biedt een lijst van de sectoren en paritaire comités waar op vrijdag 2 mei mag worden gewerkt, ook als er geen vervangende datum werd bepaald.

Cao over arbeidsongevallen van thuiswerkers

In de Nationale Arbeidsraad is cao nr 85bis afgesloten, die wijzigingen aanbrengt aan cao nr 85 over het telewerk. Het gaat om een ingreep die het moet mogelijk maken de Arbeidsongevallenwet van 1971 zo te wijzigen dat de bewijslast lichter wordt voor telewerkers die een arbeidsongeval aangeven. De nieuwe cao 85bis is reeds van kracht.

Nieuw brugpensioen voor mindervaliden van start

In het Staatsblad is de algemeenbindendverklaring gepubliceerd van de recente cao nr 91 over de conventionele brugpensioenen van mindervalide werknemers. Dit betekent dat de kennisgeving van de opzeg en de erkenningsprocedure vanaf nu mogen gebeuren, ook al beoogt de regeling enkel de brugpensioenen die pas in 2010 aanvangen. Maximum 1200 werknemers zullen per jaar op deze basis op brugpensioen mogen gaan. De speciale commissie voor de zware beroepen zal erover waken dat deze limiet niet wordt overschreden. De regeling is een uitvloeisel van het Generatiepact.

Resultaatbonus definitief uit de startblokken

In de Nationale Arbeidsraad is de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) afgesloten over de zgn. niet-recurrente resultaatgebonden bonus. De fiscaalvriendelijke verloningstechniek kan dus van start gaan met ingang van 1 januari 2008. Het VBO is opgetogen. Unizo noteert dat ook kleine bedrijven, zelfs bedrijven met 1 werknemer, het systeem kunnen toepassen. Dit in tegenstelling tot het complexe systeem van winstparticipatie, dat alleen haalbaar is voor enkele zeer grote ondernemingen.
De cao laat veel vrijheid aan de bedrijven. De bonussen zijn eenmalig en hangen af van het bereiken van objectief meetbare doelstellingen, niet enkel financiële. Het maximumbedrag is 2200 euro per werknemer per jaar. Voor de werknemer is dit een nettobedrag. De werkgever betaalt een bijdrage van 33% aan de sociale zekerheid. De volledige kost voor de werkgever is aftrekbaar in de vennootschapsbelasting.

20-jarige wint proces leeftijdsdiscriminatie

In Londen heeft een vrouw van 20 een proces gewonnen tegen een werkgever die haar niet wou aanwerven omdat ze "te jong" was. De rechter oordeelde dat het hier ging om een geval van discriminatie in arbeidsaangelegenheden op basis van leeftijd, wat indruist tegen de Europese regels. Voor zover bekend, was dit het eerste proces van deze aard. De werkgever zegt niet geweten te hebben dat er een geding was opgestart. Hij vertelt een heel ander verhaal en gaat in beroep. Wat niets afdoet van het precedent-gehalte van het uitgesproken vonnis.
Om te voldoen aan het Europese verbod op leeftijdsdiscriminatie (tot 65 jaar) in arbeidsaangelegenheden zijn de Belgische sociale partners bezig cao's te herschrijven om leeftijdsbarema's eruit te halen. Het Britse proces toont dat de EU-regel ook bij aanwerving een rol zal spelen.

RECHTSPRAAK: Firewall omzeilen is dringende reden

De arbeidsrechtbank in Hasselt heeft gelijk gegeven aan een werkgever die iemand had ontslagen omdat hij van het internet gebruik had gemaakt op een manier die in strijd was met het e-mail- en internetbeleid van de onderneming. De werknemer was naar de rechtbank gestapt met het argument dat de manier waarop hij was betrapt een schending vormde van CAO 81 en van de wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, maar de rechter volgde hem niet. Het geding onderstreepte het belang van een internetbeleid binnen een onderneming.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.