Real Time News
for Human Resources Governance

Varkensgriep en verlof om dwingende reden

Mag een werknemer verlof om dwingende reden nemen als hij voor een gezinslid wil zorgen dat getroffen is door de gevreesde varkensgriep, of omdat de school of de crèche gesloten is wegens een epidemie? Het korte antwoord luidt ja. Tenzij andersluidende cao is deze afwezigheid onbezoldigd.

Partena analyseert de kwestie (zie hyperlink NL of FR) en adviseert werkgevers een bewijs te vragen van de gebeurtenis die het verlof om dwingende reden uitlokte.

Acht sectoren hebben een crisis-cao afgesloten

Het crisistijdskrediet en de crisiswerkloosheid voor bedienden gelden enkel voor de ondernemingen in moeilijkheden die gebonden zijn door een sectorale CAO, of bij gebrek daaraan, door een ondernemings-CAO of een ondernemingsplan.

Acht sectoren sloten een CAO af: PC 209 (alle sub-sectoren) metaalsector, PC 214.120 textielnijverheid en breiwerk, PC 221 papiernijverheid, PC 222 papier- en kartonbewerking, PC 227 audiovisuele sector, PC 315.02 luchtvaartmaatschappijen (behalve Sabena), PC 327.100 beschutte werkplaatsen, PC 327.110 sociale werkplaatsen.

Relance-cao bedienden in metaal, textiel en diamant

De werkgevers uit de sectoren metaal (paritair comité 209), textiel (PC 214) en diamant (PC 324) zullen kunnen steunen op een sectorale cao om bedienden tijdelijk minder te doen werken. Het bestaan van zo'n sectorale cao maakt het voor de betrokken ondernemingen makkelijker een beroep te doen op de relance-bis maatregelen.

De Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen verwachtte donderdag dat nog andere paritaire comités een relance-cao zouden indienen; donderdagavond was de deadline. Eerstdaags zal een volledige lijst beschikbaar zijn.

Naar verluidt zou in het belangrijke paritair comité 218 (400.000 bedienden, 50.000 werkgevers) geen relance-cao tot stand komen. Lees dit bericht in HRG Alert over de crisismaatregelen, of klik op de link NL of FR hieronder voor een vergelijkende tabel.

Kan de dalende inflatie het nettoloon verlagen?

Kan een dalende inflatie leiden tot een daling van het uitbetaalde loon? De kwestie dreigt actueel te worden. In april bedroeg de inflatie nog amper 0,6 procent op jaarbasis. In theorie zijn zgn. negatieve indexeringen wel degelijk mogelijk. In de praktijk hangt veel af van wat in de sectorale cao's is vastgelegd. Securex maakt een analyse.

Alle werkgevers moeten drank- en drugsbeleid invoeren

De nieuwe nationale cao nr 100 verplicht alle werkgevers van de private sector een preventief alcohol- en drugsbeleid uit te werken. De werkgevers zullen hun personeel mogen testen. De cao legt geen kant-en-klaar beleid op. Elk bedrijf is anders en heeft zijn eigen opvattingen en regels, ook op het vlak van alcohol en drugs, zo stelt de Nationale Arbeidsraad in een persbericht. De tekst van de cao kan u downloaden via de hyperlink hieronder.

Gehandicapte werknemer heeft recht op zelfde loon

Werknemers die erkend zijn als gehandicapt hebben voortaan steeds recht op een loon dat "gelijkwaardig" is aan dat van de andere werknemers in dezelfde categorie. De werkgever mag in de berekening wel rekening houden met alle tegemoetkomingen in de loonkosten die de gehandicapte zelf ontvangt. Dit is bepaald in de nieuwe nationale cao nr. 99.

Opgelet in PC 218: geen opleiding is extra vakantie

Zowat 400.000 bedienden hebben volgend jaar recht op vier extra dagen betaald verlof indien zij in 2008-2009 niet de vier dagen opleiding hebben genoten, waarop hun cao hen recht geeft. Het gaat hier om paritair comité 218.

Voor werkgevers die niet in orde zijn, bestaat er een procedure om de vier extra dagen betaald verlof te voorkomen. Maar de tijd dringt, en deze procedure veronderstelt dat elke betrokken bediende zelf een brief schrijft op uiterlijk 31 maart ek.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.