Real Time News
for Human Resources Governance

Eerste arbeiders-cao voor 10.000 werkgevers in PC 100

Het paritair comité nr. 100 heeft voor het eerst in de geschiedenis een sectorakkoord gesloten. Voor de betrokken 30.000 arbeiders, verspreid over 10.000 werkgevers, geldt voortaan een minimumloon dat hoger ligt dan het nationale interprofessionele minimumloon (GMMI) zodra zij 24 maanden anciënniteit hebben bij dezelfde werkgever.

Het PC nr. 100 is bevoegd voor de handarbeiders die niet onder een eigen paritair comité, noch onder het paritair comité voor de vrije beroepen, noch onder het paritair comité voor de non-profitsector ressorteren.

Handig tooltje over verplichte toepassing van cao 100

Elke werkgever moet uiterlijk op 1 april een alcohol- en drugsbeleid op papier hebben. De uitleg kunt u nog eens nalezen bij Partena (zie NL hieronder). Door op deze uitlegpagina te drukken op de hyperlink "Mijn cao 100-oplossing in enkele muisklikken' kunt u snel te weten komen welke aanpak voor u het meest aangewezen is. U hoeft geen klant te zijn bij Partena om deze online tool te gebruiken.

Geen PC of CAO? Dan mag bediendenloon straks niet omlaag

Normaal gezien zullen veel bediendenlonen op 1 januari dalen vanwege de negatieve inflatie. Bedrijven die niet onder een paritair comité vallen, of waarvan het paritair comité geen cao's heeft afgesloten, zullen echter het loon NIET mogen verlagen. Dat is wettelijk immers verboden, indien er geen regeling bestaat. Volgens SD Worx zijn er veel bedrijven die in deze situatie verkeren.

Werkgever zwaar veroordeeld ondanks bedrijfs-cao

Ineos Phenol Belgium, een chemiebedrijf in het Antwerpse havengebied, is door het Arbeidshof veroordeeld tot het betalen van 18.000 euro aan een werknemer. Dat is een compensatie voor het feit dat hij vijftien jaar lang slechts zeven feestdagen had gekregen i.p.v. de tien wettelijke. Een honderdtal collega's zouden nu kans kunnen maken op een gelijkaardige vergoeding.

Opvallend aan deze zaak is dat het systeem met de zeven feestdagen was vastgelegd in een bedrijfs-cao uit 1995 die was ondertekend door de twee grootste vakbonden.

Extraatje voor sommige bruggepensioneerden

Vanaf 1 januari 2010 is wat het brugpensioen betreft een bijzondere cao (nr. 91) van toepassing op mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen die worden ontslagen. Wie aan alle voorwaarden voldoet, heeft recht op een bijkomende vergoeding. Klik op NL of FR hieronder voor een uitgebreide analyse van deze cao.

Varkensgriep en verlof om dwingende reden

Mag een werknemer verlof om dwingende reden nemen als hij voor een gezinslid wil zorgen dat getroffen is door de gevreesde varkensgriep, of omdat de school of de crèche gesloten is wegens een epidemie? Het korte antwoord luidt ja. Tenzij andersluidende cao is deze afwezigheid onbezoldigd.

Partena analyseert de kwestie (zie hyperlink NL of FR) en adviseert werkgevers een bewijs te vragen van de gebeurtenis die het verlof om dwingende reden uitlokte.

Acht sectoren hebben een crisis-cao afgesloten

Het crisistijdskrediet en de crisiswerkloosheid voor bedienden gelden enkel voor de ondernemingen in moeilijkheden die gebonden zijn door een sectorale CAO, of bij gebrek daaraan, door een ondernemings-CAO of een ondernemingsplan.

Acht sectoren sloten een CAO af: PC 209 (alle sub-sectoren) metaalsector, PC 214.120 textielnijverheid en breiwerk, PC 221 papiernijverheid, PC 222 papier- en kartonbewerking, PC 227 audiovisuele sector, PC 315.02 luchtvaartmaatschappijen (behalve Sabena), PC 327.100 beschutte werkplaatsen, PC 327.110 sociale werkplaatsen.

Relance-cao bedienden in metaal, textiel en diamant

De werkgevers uit de sectoren metaal (paritair comité 209), textiel (PC 214) en diamant (PC 324) zullen kunnen steunen op een sectorale cao om bedienden tijdelijk minder te doen werken. Het bestaan van zo'n sectorale cao maakt het voor de betrokken ondernemingen makkelijker een beroep te doen op de relance-bis maatregelen.

De Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen verwachtte donderdag dat nog andere paritaire comités een relance-cao zouden indienen; donderdagavond was de deadline. Eerstdaags zal een volledige lijst beschikbaar zijn.

Naar verluidt zou in het belangrijke paritair comité 218 (400.000 bedienden, 50.000 werkgevers) geen relance-cao tot stand komen. Lees dit bericht in HRG Alert over de crisismaatregelen, of klik op de link NL of FR hieronder voor een vergelijkende tabel.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.