Real Time News
for Human Resources Governance

Outplacementverplichting wordt fors uitgebreid

De Herstelwet breidt de verplichting tot outplacementbegeleiding uit. Voorheen hadden 45-plussers er recht op, als ze hun werk verloren in het kader van een herstructurering in een bedrijf met meer dan 20 werknemers dat een beroep deed op vervroegd brugpensioen. Dat recht wordt nu uitgebreid tot alle leeftijden en alle ondernemingen. Ook tijdelijken en uitzendkrachten met een jaar anciënniteit krijgen recht op outplacement.

Alleen herstructurerende KMO's met minder dan 20 werknemers, die geen beroep doen op vervroegd brugpensioen, ontkomen aan de verplichting outplacement aan te bieden. De tekst van de Herstelwet staat in het Staatsblad van 7 april (zie de link onder dit bericht).

Wat staat in de afgeslankte Relancewet?

Van de zgn. vereenvoudiging van de tewerkstellingsmaatregelen is in het ontwerp van Relancewet geen sprake meer. Wel nog in de tekst staan regels over o.m. herstructureringen, halftijds brugpensioen, innovatiepremies, profylactisch verlof en de invoering van een maximumgrens voor de compenserende bijdrage.

Brugpensioen vanaf 56 na 20 jaar nachtploeg is verlengd

Werknemers met een beroepsverleden van 33 jaar, waarvan 20 jaar in een ploegenstelsel met nachtarbeid, mogen ook in de toekomst met brugpensioen op 56 jaar. Dat hebben de sociale partners afgesproken in een nationale cao (nr. 97). De cao geldt voor ondernemingen uit een bedrijfstak die niet ressorteert onder een paritair comité of waarvan het opgerichte paritair comité niet werkt.

Drie Relance-maatregelen in Staatsblad

Een bericht voor wie de officiële details nodig heeft: eind vorige week heeft het Staatsblad drie besluiten gepubliceerd die voortvloeien uit het Relanceplan. Het eerste gaat over wijzigingen aan de werkloosheidsreglementering (klik op deze hyperlink); het tweede gaat o.m. over werkloosheidsuitkeringen en het conventioneel brugpensioen (klik op deze hyperlink). Het derde is een ministerieel besluit dat eveneens de toepassing van de werkloosheidsreglementering aanpast (u vindt dit onder deze hyperlink).

Brugpensioenen: aanvullende vergoedingen verhoogd

De aanvullende vergoedingen voor de brugpensioenen en het halftijds brugpensioen worden vanaf 1 januari 2009 met 0,48% verhoogd. De verhoging is evenwel niet integraal van toepassing voor wie recent op brugpensioen of halftijds brugpensioen ging: de aanpassing is immers afhankelijk van de maand die als basis diende voor de berekening van de vergoeding.

Wanneer mag een bruggepensioneerde bijverdienen?

Indien drie voorwaarden vervuld zijn, mag een bruggepensioneerde in beperkte mate zijn werkloosheidsuitkering cumuleren met inkomsten uit arbeid. Eén van de voorwaarden is dat de prestaties moeten gebeuren in de week, na 18u en voor 7u. Securex legt de regelgeving uit. Op hun site staat ook een artikel over de niet-bezoldigde activiteiten die cumuleerbaar zijn met de werkloosheidsuitkering van een bruggepensioneerde.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.