Real Time News
for Human Resources Governance

Brugpensioen beperken zal aan Staat méér geld kosten

Het brugpensioen strenger maken is een slecht idee, zegt het ABVV, want het aantal oudere werklozen zal toenemen en die kosten aan de gemeenschap veel meer. Een 52- tot 55-jarige alleenstaande bruggepensioneerde met een laatste brutoloon van 2700 euro kost netto aan de overheid 851 euro per maand. Als diezelfde persoon in de werkloosheid terechtkomt, stijgt de factuur voor de belastingbetaler met 49%.
Als het laatste loon 4000 euro bruto bedroeg, kost deze bruggepensioneerde aan de Staat zelfs helemaal niets indien de werkgever het brugpensioen aanvult met een bijdrage die het netto-inkomen van de betrokkene optilt tot 85% van wat hij voorheen verdiende. Details via NL.

Afschaffing van brugpensioen: veel geblaat, weinig wol

Boodschap aan wie denkt dat het de federale regering menens is met de afschaffing van het brugpensioen: u hebt het verkeerd voor. Van de 90 overtollige werknemers bij de Brusselse pralinemaker Godiva gaan er 60 op brugpensioen, en nog wel vanaf 52 jaar. Het akkoord heeft de nadrukkelijke steun van de federale minister van Werk, die in haar persbericht (zie NL onderaan) evenwel met geen woord rept over de brugpensioenregeling.

Het is wel zo dat de werkgevers in de praktijk haast nooit een 50-plusser in dienst nemen. Dat bleek zopas uit een studie van Steunpunt WSE, een instelling die afhangt van de KU Leuven. Fastfoodketen McDonald's in Engeland weet beter: hun best presterende restaurants zijn die waar 60-plussers werken - zie dit bericht van Lancaster University.

Het thema staat wel volop in de actualiteit. SD Worx publiceert een enquête waaruit blijkt dat 83 procent van de kleine en middelgrote werkgevers bereid is 50-plussers in dienst te houden tot hun 65ste. Nog meer interessante resultaten vindt u via deze link.

Veel brugpensioenen worden duurder voor werkgever

15/02/2010

Als u nog mensen op relatief jonge leeftijd wil op brugpensioen sturen, zal dat aan uw onderneming tot een kwart meer kosten. De maatregel gaat in op 1 april. Wie op 58 jaar wordt weggestuurd, kost de werkgever 1500 euro extra per jaar. Voor 50-jarigen kan het bedrag oplopen tot 16.000 euro. De vaste sociale bijdrage (75 euro) op het inkomenssupplement, betaald door het bedrijf, wordt vervangen door een leeftijdsgebonden sociale bijdrage.

Wijzigingen betreffende het conventioneel brugpensioen

DECAVA is een letterwoord dat we nog vaker zullen horen. Het is de naam van een nakende grote harmonisatie van de bijdragen en de inhoudingen in verband met het brugpensioen, de canada dry en de aanvullingen op het tijdskrediet. Via de link NL hieronder leest u wat dit zal betekenen voor het conventioneel brugpensioen.

Conventioneel brugpensioen: de nieuwe voorwaarden

Het Generatiepact maakt de toegang tot het brugpensioen moeilijker. Een nieuwe etappe in dit proces is voorzien voor de periode 2010-2011. Dan zullen nieuwe leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden van toepassing zijn voor de conventionele brugpensioenen. Securex vat ze samen in een tabel. Meer informatie via de link NL hierna.

Extraatje voor sommige bruggepensioneerden

Vanaf 1 januari 2010 is wat het brugpensioen betreft een bijzondere cao (nr. 91) van toepassing op mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen die worden ontslagen. Wie aan alle voorwaarden voldoet, heeft recht op een bijkomende vergoeding. Klik op NL of FR hieronder voor een uitgebreide analyse van deze cao.

Vergeet niet uw bruggepensioneerden te vervangen

Behoudens bijzondere gevallen moet u een werknemer die op voltijds conventioneel brugpensioen gaat, vervangen door een uitkeringsgerechtigde volledig werkloze of een hiermee gelijkgestelde persoon. De sociale controleurs van de RVA verifiëren dit.

Niet-naleving van de vervangingsplicht levert een boete op, die duizenden euro's kan bedragen. Meer informatie via de hyperlink NL of FR hieronder.

Ministerie beschouwt Generatiepact als mislukt

Het Generatiepact is een maat voor niets. Daar komt de scherpe analyse op neer, die de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg beschikbaar heeft gesteld op zijn website. De presentatie van 55 slides windt er geen doekjes om. Het aantal bruggepensioneerden blijft toenemen, het aantal inactieve 50-plussers stijgt, de gemiddelde uittredeleeftijd is nog steeds 58 bij de bedienden en 57 bij de arbeiders.

Conclusie: "Zolang vervroegd uittreden kan en zo gunstig behandeld wordt, staat streven naar een hogere werkzaamheidsgraad gelijk met vechten tegen de bierkaai."

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.