Real Time News
for Human Resources Governance

Brugpensioen: eerste daling in vijf jaar

Het aantal voltijds bruggepensioneerden met vrijstelling van inschrijving als werkzoekende is in maart 2007 gedaald. De daling is miniem (42 op een totaal van ruim 113.000), maar ze is wel de eerste in vijf jaar. Dat blijkt uit de jongste cijfers van de RVA. Wellicht speelt het Generatiepact een rol. Of de trendbreuk de komende maanden zal doorzetten, zal o.m. afhangen van de herstructureringen die gaande zijn, o.m. in de autonijverheid.

Vloedgolf van nieuwigheden in sociaal recht

HR-verantwoordelijken zullen in de komende dagen en weken niet verstrooid mogen zijn. Niet minder dan tien nieuwe maatregelen van sociaal recht treden in werking op 1 april 2007. Op het lijstje staan o.m Limosa, de doelgroepvermindering voor 50-plussers, het tijdskrediet, de bijdragen voor brugpensioenen en de fiscale lastenverlaging voor overuren.

Fiscaal gunsttarief op pensioenkapitaal: spelregels

Het Generatiepact heeft het belastingstarief op pensioenkapitalen van 16,5 naar 10 procent verlaagd voor wie "effectief actief" blijft tot de wettelijke pensioenleeftijd. De administratie heeft zopas uitgelegd wat "effectief actief" betekent. Ook wie de laatste drie jaren halftijds brugpensioen of loopbaanonderbreking had genomen, of deeltijds werkte, komt in aanmerking voor de lagere belasting. Dit geldt ook in sommige gevallen van onvrijwillige werkloosheid.

Nieuwe regels brugpensioen worden van kracht

Twee maatregelen uit het Generatiepact zijn geconcretiseerd. De eerste houdt in dat de werkgever verplicht wordt de brugpensioenvergoeding door te betalen ook wanneer de bruggepensioneerde elders opnieuw aan de slag gaat. De tweede maatregel voert een nieuw regime in van bijdragen en inhoudingen op brugpensioenvergoedingen die worden uitbetaald vanaf 1 april 2007.

Canada Dry en brugpensioenen verliezen terrein

Volgens Filip Tilleman, advocaat in arbeids- en sociale zekerheidsrecht, laat het Generatiepact zich al voelen op het terrein. De populariteit van de Canada Dry formule is sterk aan het afnemen omdat het pact ze duurder heeft gemaakt. Bij herstructureringen is minder vraag naar brugpensioen omdat de betrokkenen beschikbaar moeten blijven voor de arbeidsmarkt. Tilleman is de auteur van de Werkpocket, een uitgave van Randstad en Lannoo Campus. Hij noteert nog andere trends, zoals de opmars van het sociale strafrecht, de toenemende mondigheid van de werknemer, de groeiende waardering voor outplacement bij de sociale partners, de valkuilen van de wetgeving inzake antidiscriminatie en pesterijen op het werk, en het succes van het tijdskrediet.

"Zware beroepen" verwezen naar een commissie

Het ontwerp van interprofessioneel akkoord bevat bijlagen over enkele hangende kwesties: het tijdskrediet, de gelijkgestelde perioden, de zware beroepen en het outplacement. Het gaat om adviezen van de sociale partners aan de regering; zij kaderen o.m. in de uitvoering van het Generatiepact. Na een "lange loopbaan" van 40 effectief gewerkte jaren zal brugpensioen mogelijk blijven vanaf 56 jaar. Er is gesleuteld aan de definitie van "wisselende ploegen". De sociale partners gaan een interprofessionele cao afsluiten waarin staat dat brugpensioen mogelijk is vanaf 58 jaar na een loopbaan van 35 jaar voor werknemers die ernstige lichamelijke problemen hebben. Deze cao zal een "commissie zware beroepen" in het leven roepen. Een lijst van zware beroepen staat niet in het ontwerp van interprofessioneel akkoord.

Bedrijfsleiders weten weinig over Generatiepact

60 procent van de bedrijfsleiders heeft 'al gehoord' over het Generatiepact maar kent geen details. Dat blijkt uit een enquête bij 502 ondernemingen. Vlaamse managers zijn beter op de hoogte van de nieuwe spelregels over brugpensioen en Canada Dry dan Waalse. Hoe meer een bedrijfsleider weet over het Generatiepact, hoe lager zijn appreciatie is.

Outplacement na herstructurering verplicht tot 58 jaar

De ministerraad heeft een ontwerp van KB goedgekeurd over de vraag welke bruggepensioneerden voortaan eerst verplicht outplacement zullen moeten volgen en krijgen. De tekst gaat eerst nog voor advies naar de Raad van State. Tot 2008 zullen oudere werknemers die hun werk verloren door een herstructurering ontslagbegeleiding moeten volgen, behalve indien zij 58 jaar worden tijdens de loop van de opzegperiode. Ouderen hoeven niet meer beschjikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt en hoeven geen outplacement te volgen. Vanaf 2008 zal iedereen die jonger is dan 58 en met brugpensioen gaat, eerst outplacement moeten volgen, ook wanneer er geen herstructurering in het spel is.

Verlaging brugpensioenleeftijd enkel mits activeringsplan

Een bedrijf herstructureren moet voortaan op een "activerende" manier. De maatregelen daartoe staan uitgelegd op de website van minister Frank Vandenbroucke in een persbericht over herstructureringen en faillissementen. Eén maatregel slaat op brugpensioen. Wanneer het bedrijf een verlaging van de brugpensioenleeftijd vraagt, moet het voortaan een begeleidingsplan voorleggen waaruit blijkt welke maatregelen worden gepland om te voorkomen dat mensen die hun werk verliezen omwille van de herstructurering in de werkloosheid terechtkomen.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.