Real Time News
for Human Resources Governance

Glijdende uurroosters: tijd om te kiezen

Het is tijd om te beslissen welk stelsel van glijdende uurroosters vanaf 1 juli 2017 zal gelden in uw onderneming. Het systeem verderzetten dat al van kracht was voor 1 februari kan enkel als uiterlijk deze maand een formaliteit is vervuld. Probleem: u ziet dan wel af van de nieuwe mogelijkheden die de wet-Peeters biedt, zoals werkdagen van 9 uren en werkweken van 45 uren zonder overloon.

De glijdende uurroosters die reeds voor 1 februari 2017 in de onderneming werden toegepast, kunnen behouden blijven (Securex)

Lees ook Vanaf nu meer stabiliteit voor de glijdende uurroosters (Wet Peeters) (Securex)

Goed AR kan conficten over vakantie voorkomen

Tenzij vakantiedagen collectief zijn vastgelegd, wordt het jaarlijks verlof bepaald in overleg tussen werkgever en werknemer. Hoe voorkomt u geschillen met en tussen werknemers die dezelfde periode vragen? Door in uw arbeidsreglement enkele prioriteitsregels op te nemen. Criteria kunnen zijn: anciënniteit, collectieve vakantie van de partner, enz. Gezinshoofden hebben sowieso voorrang in de schoolvakanties.

Jaarlijks verlof: kan de werkgever wettelijk verlof weigeren? (Partena Professional)

Wet-Peeters (7): pas uw arbeidsreglement aan

Nu de wet op het werkbaar en wendbaar werk gepubliceerd is, is het moment gekomen om uw arbeidsreglement aan te passen in functie van uw situatie. Uw sociaal secretariaat kan u daarbij helpen. Denk eventueel ook aan schriftelijke akkoorden inzake occasioneel telewerk indien u medewerkers hebt die daarvoor in aanmerking komen.

Het eerste concreet voorbeeld dat we gevonden hebben is Securex, dat een lijst van tekstmodellen heeft uitgewerkt die ook bruikbaar is voor niet-klanten. De lijst staat in het artikel Werkbaar en wendbaar werk (wet Peeters) - Gebruiksklare modellen (Securex)

Hoofddoek verbieden mag mits voorwaarden

Een werkgever die dat wil, mag het dragen van politieke, filosofische of religieuze tekens verbieden aan werknemers die in contact komen met het publiek, zo besliste het Europees Hof van Justitie. Ook als in de praktijk enkel hoofddoekdragende moslima's worden getroffen. Er moet een intern reglement bestaan, en ontslag is enkel mogelijk indien er geen akkoord kwam over een andere functie.

Werkgevers mogen hoofddoek verbieden (De Standaard)

'Verwijs vrouwen met een hoofddoek niet naar de achterkamer van de samenleving' (Knack)

Europees Hof van Justitie, Arrest van het Hof in zaak C‑157/15.

De relevante paragrafen luiden als volgt:

"Gelet op een en ander moet de vraag van de verwijzende rechter als volgt worden beantwoord:

–        Artikel 2, lid 2, onder a), van richtlijn 2000/78 moet aldus worden uitgelegd dat het verbod om een islamitische hoofddoek te dragen, dat voortvloeit uit een interne regel van een particuliere onderneming die voorziet in een verbod op het zichtbaar dragen van enig politiek, filosofisch of religieus teken op het werk, geen directe discriminatie op basis van godsdienst of overtuiging in de zin van die richtlijn vormt.

–        Een dergelijke interne regel van een particuliere onderneming kan daarentegen wel indirecte discriminatie in de zin van artikel 2, lid 2, onder b), van richtlijn 2000/78 vormen, indien vaststaat dat de daarin opgenomen ogenschijnlijk neutrale verplichting in feite tot gevolg heeft dat de personen die een bepaalde godsdienst aanhangen of een bepaalde overtuiging hebben bijzonder worden benadeeld, tenzij die verplichting objectief wordt gerechtvaardigd door een legitiem doel, zoals het nastreven door de werkgever, in de relaties met zijn klanten, van een beleid van politieke, filosofische en religieuze neutraliteit, en de middelen om dat doel te bereiken passend en noodzakelijk zijn, hetgeen de verwijzende rechter dient na te gaan."

Wet-Peeters (5): deeltijds werk met minder rompslomp

Oef! Het managen van deeltijdse werknemers, zowel met een vast als met een variabel werkrooster, wordt een pak eenvoudiger. U moet wel eerst allerlei aanpassingen doorvoeren aan bestaande arbeidsovereenkomsten en aan uw arbeidsreglement, en verifiëren of u beschikt over een "geschikt tijdsopvolgingssysteem". U krijgt daar nog even de tijd voor.

Vereenvoudiging deeltijdse arbeid (gedetailleerde analyse in nieuwsbrief SoCompact, pdf, rechtstreekse download)

Binnenkort kiest werknemer zelf zijn uren

Over afzienbare tijd zullen uw medewerkers zelf het begin en het einde van hun arbeidsdag en rustpauzes kiezen. Er is immers veel kans dat de Kamer het regeringsvoorstel nog in 2016 goedkeurt. Alles over dit wettelijke systeem van glijdende uurroosters staat, met het nodige voorbehoud, uitgelegd op Ella. U zal onder meer werk moeten maken van een "systeem van tijdsopvolging". 

Werkbaar en wendbaar werk na ministerraad: glijdende uurroosters (Ella - SD Worx)

Sociale media niet verbieden maar benutten

Verspil geen energie aan het kortweg verbieden van het gebruik van sociale media op de werkvloer, adviseert Group S. Technisch is dat lastig, en het zou een deel van uw werknemers alleen maar irriteren. Integendeel, gebruik zelf de sociale media in het voordeel van uw onderneming. Stel wel eerst goede spelregels op en integreer ze in uw arbeidsreglement.

Het gebruik van sociale media verbieden of beperken met het arbeidsreglement? (Group S)

Regels e-archief moeten in uw arbeidsreglement

14/10/2016

Indien u arbeidsovereenkomsten en sociale documenten elektronisch archiveert, moet u ze in bewaring geven bij een gekwalificeerde dienst. Een nieuwe wet regelt de details. Uw arbeidsreglement dient vast te leggen hoe de werknemer toegang heeft tot de documenten die op hem betrekking hebben, zowel tijdens als na de overeenkomst.

Elektronisch archiveren, dateren, tekenen, aangetekend verzenden: meer mogelijkheden, meer rechtszekerheid (Ella, zie paragraaf 2.1)

Tips om eeuwige telaatkomers aan te pakken

Als een of meer werknemers regelmatig te laat opdagen, moet de werkgever in actie schieten. Partena Professional legt uit hoe u dat op een doordachte en gefaseerde manier kan aanpakken, inbegrepen hoe u een geding op basis van "kennelijk onredelijk ontslag" kan voorkomen. Een interessante suggestie is de loonbonus (cao 90) in te zetten.

Hoe omgaan met werknemers die regelmatig te laat komen? (Partena Professional)

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.