Verlofstelsels

HR Governance Day

Peperduur ontslag na ouderschapsverlof

Na haar deeltijds ouderschapsverlof bood de werkgever aan een voltijdse werkneemster een deeltijdse job aan omdat er te weinig werk was. De vrouw weigerde, waarop zij ontslagen werd. De werkgever moet een beschermingsvergoeding van 6 maanden betalen, berekend op het voltijdse loon.

Kortere schorsing bij hospitalisatie van ziek kind

Het KB is verschenen dat aan een werknemer vanaf 1 november het recht geeft één week loopbaanonderbreking te nemen als zijn minderjarig kind gehospitaliseerd is als gevolg van een zware ziekte. Vroeger was de minimumduur van de schorsing één maand. Voor de werknemer was dit soms financieel niet haalbaar.

Lagere opzegvergoeding tijdens medische bijstand

Als u een personeelslid ontslaat dat zijn arbeidsprestaties had verminderd om medische bijstand te geven aan een ziek familielid, dan mag u de opzegvergoeding berekenen op het verminderde loon. Past u daarentegen een opzegtermijn toe, dan moet die berekend worden op de situatie die bestond vooraleer de arbeidsduurvermindering aan aanvang nam.

Landingsbaan soms nog mogelijk vanaf 50

In enkele gevallen blijft een landingsbaan mogelijk vanaf de leeftijd van 50 (in plaats van 55), zo blijkt uit een zopas gepubliceerd KB dat op 1 september in werking trad. In aanmerking komen werknemers in een zwaar beroep, met een lange loopbaan of werkend in een bedrijf in moeilijkheden of in herstructurering.

Bedragen voor betaald educatief verlof 2012-2013

Per effectief gevolgd lesuur betaald educatief verlof zal de Staat vanaf 1 september 2012 aan de werkgever een forfait betalen van 21,65 euro, zo staat in een ontwerp-KB dat wellicht eerstdaags in het Staatsblad zal verschijnen. Voor de komende twee kwartalen blijft de werkgeversbijdrage tot dit stelsel 0,05% van de loonmassa.

"Aanvullende vakantie" niet altijd interessant

Voor een werknemer die in aanmerking komt, is het financieel interessanter een jeugd- of seniorvakantie te nemen dan de nieuwe zgn. aanvullende vakantie die door Europa werd opgelegd. Dat blijkt uit een grondige analyse, inclusief cijfervoorbeeld, door de specialisten van Acerta.

Korter verlof om gehospitaliseerd kind bij te staan

In de toekomst zullen werknemers één week (verlengbaar met één week) verlof mogen nemen om een zwaar ziek en gehospitaliseerd kind bij te staan. Ze zijn dus niet langer verplicht minstens een volle maand schorsing van de arbeidsovereenkomst aan te vragen, wat voor sommigen financieel moeilijk haalbaar bleek omdat de vervangingsuitkering van de RVA niet echt volstaat om rond te komen.

"Aanvullende vakantie" treedt in werking

Vanaf vandaag kunnen sommige werknemers een "aanvullende vakantie" aanvragen. Dit nieuwe recht voorkomt dat een beginnende of hervattende werknemer tot het volgende kalenderjaar moet wachten om vakantie te krijgen. De vrije dagen worden vergoed met een voorschot op het dubbel vakantiegeld.

Alles over het nieuwe tijdskrediet

Vanaf 1 september moet de werknemer minstens 5 jaar aan de slag zijn, waarvan 2 jaar bij de huidige werkgever, vooraleer hij recht heeft op tijdskrediet en de premie van de RVA. Dat hebben de werkgevers en de vakbonden afgesproken. De arbeidsorganisatie van de ondernemingen zal minder verstoord worden doordat het tijdskrediet moet worden opgenomen in blokken van minstens drie maanden.

Deadline voor terugbetaling educatief verlof

U hebt tot uiterlijk 30 juni de tijd om de forfaitaire tussenkomst van 20,81 euro per uur te vragen voor al uw medewerkers die in het schooljaar 2010-2011 educatief verlof opnamen.

Onze partners