Verlofstelsels

Werknemer zonder vakantierecht moet naar RVA

Als uw bedrijf collectief sluit, wat gebeurt er dan met medewerkers die geen of slechts een beperkt recht op vakantie hebben? Dan dient u hen een specifiek formulier te overhandigen waarmee zij bij de RVA aanspraak kunnen maken op werkloosheidsuitkeringen.

Wegwijs in verlof voor communiefeesten

Voor een plechtige communie in zijn gezin heeft een werknemer recht op zgn. klein verlet of kort verzuim, anders gezegd op een dag betaald niet-werken. Idem dito voor het feest van de vrijzinnige jeugd. Voor de eerste communie of het lentefeest is dat niet het geval. Twee sociale secretariaten leggen de regels nog eens uit, en gaan ook in op de speciale gevallen.

Tijdskrediet blijft ontzettend populair

In 2012 maakte een recordaantal werknemers (135.871) gebruik van tijdskrediet. De strengere nieuwe criteria zullen dat cijfer wel doen dalen, verwacht het NSZ. In de overheidssector roepen de vakbonden hun leden openlijk op aangekondigde besparingen voor te zijn door nu massaal aanvragen in te dienen voor loopbaanonderbreking, dat is hun vergelijkbare stelsel.

Tijdskrediet verlaagt pensioen van 55-plussers

Het opnemen van tijdskrediet met motief of van een thematisch verlof vermindert het latere pensioen niet. 55-plussers die naar halftijds tijdskrediet overschakelen komen er minder goed van af. Securex geeft de details van de nieuwe gelijkstellingsregels.

Pensioenvermindering door niet-werken bekend

Bij het berekenen van het werknemerspensioen tellen sinds 2012 sommige gelijkgestelde periodes van ‘niet-werken’ minder mee dan vroeger. Eindelijk is hierover duidelijkheid. Voor periodes van werkloosheid, werkloosheid met bedrijfstoeslag, canada dry, tijdskrediet en loopbaanonderbreking zijn de concrete berekeningsregels vastgelegd.

Peperduur ontslag na ouderschapsverlof

Na haar deeltijds ouderschapsverlof bood de werkgever aan een voltijdse werkneemster een deeltijdse job aan omdat er te weinig werk was. De vrouw weigerde, waarop zij ontslagen werd. De werkgever moet een beschermingsvergoeding van 6 maanden betalen, berekend op het voltijdse loon.

Kortere schorsing bij hospitalisatie van ziek kind

Het KB is verschenen dat aan een werknemer vanaf 1 november het recht geeft één week loopbaanonderbreking te nemen als zijn minderjarig kind gehospitaliseerd is als gevolg van een zware ziekte. Vroeger was de minimumduur van de schorsing één maand. Voor de werknemer was dit soms financieel niet haalbaar.

Lagere opzegvergoeding tijdens medische bijstand

Als u een personeelslid ontslaat dat zijn arbeidsprestaties had verminderd om medische bijstand te geven aan een ziek familielid, dan mag u de opzegvergoeding berekenen op het verminderde loon. Past u daarentegen een opzegtermijn toe, dan moet die berekend worden op de situatie die bestond vooraleer de arbeidsduurvermindering aan aanvang nam.

Landingsbaan soms nog mogelijk vanaf 50

In enkele gevallen blijft een landingsbaan mogelijk vanaf de leeftijd van 50 (in plaats van 55), zo blijkt uit een zopas gepubliceerd KB dat op 1 september in werking trad. In aanmerking komen werknemers in een zwaar beroep, met een lange loopbaan of werkend in een bedrijf in moeilijkheden of in herstructurering.

Bedragen voor betaald educatief verlof 2012-2013

Per effectief gevolgd lesuur betaald educatief verlof zal de Staat vanaf 1 september 2012 aan de werkgever een forfait betalen van 21,65 euro, zo staat in een ontwerp-KB dat wellicht eerstdaags in het Staatsblad zal verschijnen. Voor de komende twee kwartalen blijft de werkgeversbijdrage tot dit stelsel 0,05% van de loonmassa.

Onze partners