Verlofstelsels

HR Governance Day

Landingsbaan soms nog mogelijk vanaf 50

In enkele gevallen blijft een landingsbaan mogelijk vanaf de leeftijd van 50 (in plaats van 55), zo blijkt uit een zopas gepubliceerd KB dat op 1 september in werking trad. In aanmerking komen werknemers in een zwaar beroep, met een lange loopbaan of werkend in een bedrijf in moeilijkheden of in herstructurering.

Bedragen voor betaald educatief verlof 2012-2013

Per effectief gevolgd lesuur betaald educatief verlof zal de Staat vanaf 1 september 2012 aan de werkgever een forfait betalen van 21,65 euro, zo staat in een ontwerp-KB dat wellicht eerstdaags in het Staatsblad zal verschijnen. Voor de komende twee kwartalen blijft de werkgeversbijdrage tot dit stelsel 0,05% van de loonmassa.

"Aanvullende vakantie" niet altijd interessant

Voor een werknemer die in aanmerking komt, is het financieel interessanter een jeugd- of seniorvakantie te nemen dan de nieuwe zgn. aanvullende vakantie die door Europa werd opgelegd. Dat blijkt uit een grondige analyse, inclusief cijfervoorbeeld, door de specialisten van Acerta.

Korter verlof om gehospitaliseerd kind bij te staan

In de toekomst zullen werknemers één week (verlengbaar met één week) verlof mogen nemen om een zwaar ziek en gehospitaliseerd kind bij te staan. Ze zijn dus niet langer verplicht minstens een volle maand schorsing van de arbeidsovereenkomst aan te vragen, wat voor sommigen financieel moeilijk haalbaar bleek omdat de vervangingsuitkering van de RVA niet echt volstaat om rond te komen.

"Aanvullende vakantie" treedt in werking

Vanaf vandaag kunnen sommige werknemers een "aanvullende vakantie" aanvragen. Dit nieuwe recht voorkomt dat een beginnende of hervattende werknemer tot het volgende kalenderjaar moet wachten om vakantie te krijgen. De vrije dagen worden vergoed met een voorschot op het dubbel vakantiegeld.

Alles over het nieuwe tijdskrediet

Vanaf 1 september moet de werknemer minstens 5 jaar aan de slag zijn, waarvan 2 jaar bij de huidige werkgever, vooraleer hij recht heeft op tijdskrediet en de premie van de RVA. Dat hebben de werkgevers en de vakbonden afgesproken. De arbeidsorganisatie van de ondernemingen zal minder verstoord worden doordat het tijdskrediet moet worden opgenomen in blokken van minstens drie maanden.

Deadline voor terugbetaling educatief verlof

U hebt tot uiterlijk 30 juni de tijd om de forfaitaire tussenkomst van 20,81 euro per uur te vragen voor al uw medewerkers die in het schooljaar 2010-2011 educatief verlof opnamen.

Ziekte mag geen vakantiedagen meer kosten

Wanneer uw werknemer tijdens zijn vakantie ziekteverlof krijgt voorgeschreven, zal hij de verloren vakantiedagen later toch mogen opnemen, zo besliste het Europees Hof van Justitie in Luxemburg. België zal dus zijn regelgeving moeten aanpassen. Na de vierde maand ouderschapsverlof is dit een nieuwe wetswijziging die Europa ons oplegt in korte tijd.

Alles over de 4de maand ouderschapsverlof

Voor elk kind onder de 12 jaar kan elke werknemer nu bijv. 20 maanden lang elke week één dag ouderschapsverlof nemen, dat wist u al. Ook nieuw is evenwel dat wie terugkeert uit ouderschapsverlof het recht heeft een aangepast werkrooster aan te vragen. De werkgever mag de aanvraag afwijzen.

Vierde maand ouderschapsverlof vanaf 1 juni

Voor kinderen geboren of geadopteerd na 8 maart kunnen werknemers een vierde maand ouderschapsverlof aanvragen vanaf 1 juni, althans indien het KB zoals gepland op die datum in het Staatsblad verschijnt. Voor de extra maand, die meetelt voor het pensioen, ontvangen zij van de RVA een uitkering van 693,20 euro.

Onze partners