Verlofstelsels

Tussenkomst in Betaald Educatief Verlof nu aanvragen

Denk eraan dat u uiterlijk op 30 juni de forfaitaire tussenkomst moet vorderen, waarop u recht hebt indien één of meer personeelsleden van betaald educatief verlof hebben genoten in het schooljaar 2008-2009. Na die datum is het te laat. De tussenkomst loopt op tot 20,81 euro per gevolgd lesuur. Details via NL.

KB volstaat voor verdere verlenging van crisismaatregelen

De economische werkloosheid voor bedienden, de crisispremie voor arbeiders (een soort ontslagvergoeding), de crisis-arbeidsduurvermindering en het crisis-tijdskrediet worden met drie maanden verlengd tot 30 september. De regering kon dit niet doen, wegens 'in lopende zaken', maar het parlement sprong in de bres.

Opgelet met ontslag geven tijdens ouderschapsverlof

Iemand afdanken die in halftijds of voltijds ouderschapsverlof is, kan enkel als er een dringende of een 'voldoende' reden bestaat en indien de werkgever dit kan bewijzen.

Dat de rechters dit principe streng toepassen, bleek in een proces rond een C4 die als ontslagreden 'reorganisatie' vermeldde. Het verhaal staat in HRUpdate, de nieuwsbrief van HRMagazine (zie link onderaan).

Werkgevers met veel bedienden zien verzuimkost stijgen

In het crisisjaar 2009 waren de arbeiders minder vaak ziek dan in 2008. Maar deze daling werd tenietgedaan door een toename van de langdurige ziekten bij de bedienden. Wellicht steeg hun werkdruk doordat de bedrijven zelden vervangers aanwerven voor bedienden die met (crisis-)tijdskrediet gaan. Het eindresultaat was een lichte toename van de globale kost van het ziekteverzuim.

Zwangerschap is geen reden voor langere opzeggingstermijn

Zwangerschap vormt geen aanleiding om een langere opzeggingstermijn toe te kennen. Dat besliste het Hof van Beroep. De kansen van de vrouw op de arbeidsmarkt zijn immers, juridisch gezien, even hoog als voor een niet-zwangere, aangezien de Genderwet aan werkgevers verbiedt een sollicitante te discrimineren op grond van haar zwangerschap.

Staat bespaart op uitkeringen voor tijdskrediet

Het tijdskrediet kent zoveel succes dat de bijhorende uitkeringen onbetaalbaar zijn geworden voor de Staat. Een zopas gepubliceerd koninklijk besluit verandert dan ook het stelsel van de uitkeringen. De wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht geworden. Details via NL hieronder.

Geef bij tijdskrediet nauwkeurig de reden tot het ontslag

Wanneer u iemand ontslaat terwijl hij in tijdskrediet is, moet u als werkgever bewijzen dat de reden geen verband houdt met het feit van het tijdskrediet. In de praktijk zal u dus moeten bewijzen dat er een andere reden bestaat.

Voorzichtig met verbreking na onverklaarde afwezigheid

Dat een werknemer zonder boe of ba wegblijft en pas na een week laat weten dat hij zijn wettelijk vaderschapsverlof aan het opnemen is, geeft de werkgever niet het recht de arbeidsovereenkomst te verbreken. Dat bleek uit een proces, dat verloren werd door de werkgever.

RVA vraagt meer anciënniteit aan tijdskredietnemers

Om recht te hebben op onderbrekingsuitkeringen van de RVA bij voltijds of halftijds tijdskrediet moeten werknemers voortaan twee jaar anciënniteit hebben bij hun werkgever. Vroeger was dat één jaar. Het KB moet nog verschijnen, maar het zal terugwerkende kracht hebben tot 1 januari.

Wegwijs in de nieuwe verlofregelingen

In 2010 worden wijzigingen van kracht aan diverse verlofstelsels: ouderschapsverlof, vaderschapsverlof, vergoeding bij profylactisch verlof, overstap van het ene tijdskrediet naar het andere, neutralisaties bij tijdskrediet en postnatale rust. Klik op NL voor een artikel dat de veranderingen uitlegt.

Onze partners