Verlofstelsels

Betaald educatief verlof ongewijzigd in 2010-2011

Er verandert voor het schooljaar 2010-2011 niets aan het betaald educatief verlof. Het loonplafond, het forfaitair bedrag van de terugbetaling aan de werkgever, en de werkgeversbijdragen die het betaald educatief verlof financieren, blijven behouden. Meer op de site van Partena, klik op NL.

Ontslag om dringende reden tijdens ouderschapsverlof

Een medewerkster in ouderschapsverlof had een potentiële klant een product aangeraden van een concurrerend bedrijf. De e-mailconversatie hierover werd ontdekt en de medewerkster werd op staande voet ontslagen. Zij vocht dit ontslag aan en vorderde o.m. zes maanden loon. Het arrest was verrassend.

Crisiswerkloosheid vermindert recht op tijdskrediet niet

Cao nr. 77 septies van de Nationale Arbeidsraad is bekrachtigd door een KB en moet dus verplicht worden nageleefd door elke werkgever in de privé-sector.

Na crisistijdskrediet naadloos terug naar gewoon tijdskrediet

Een werknemer die oorspronkelijk in een stelsel van 1/5 gewoon tijdskrediet zat, vervolgens overschakelde naar een 1/5 crisistijdskrediet en na afloop daarvan opnieuw wil overstappen naar een gewoon 1/5 tijdskrediet, zal niet eerst opnieuw gedurende twaalf maanden voltijds moeten gewerkt hebben om opnieuw recht te hebben op gewoon tijdskrediet. Bijzonderheden via NL.

Nieuwe bedragen voor betaald educatief verlof

Vanaf 1 september en tot 31 augustus volgend jaar gelden voor het betaald educatief verlof de volgende bedragen: grens van het terugbetaalbaar brutoloon 2.601 euro, terugbetaling aan de werkgevers 20,81 euro per uur educatief verlof. De werkgeversbijdrage aan het stelsel bedraagt 0,05% vanaf het vierde kwartaal van 2010 tot en met het derde kwartaal van 2011.

Tussenkomst in Betaald Educatief Verlof nu aanvragen

Denk eraan dat u uiterlijk op 30 juni de forfaitaire tussenkomst moet vorderen, waarop u recht hebt indien één of meer personeelsleden van betaald educatief verlof hebben genoten in het schooljaar 2008-2009. Na die datum is het te laat. De tussenkomst loopt op tot 20,81 euro per gevolgd lesuur. Details via NL.

KB volstaat voor verdere verlenging van crisismaatregelen

De economische werkloosheid voor bedienden, de crisispremie voor arbeiders (een soort ontslagvergoeding), de crisis-arbeidsduurvermindering en het crisis-tijdskrediet worden met drie maanden verlengd tot 30 september. De regering kon dit niet doen, wegens 'in lopende zaken', maar het parlement sprong in de bres.

Opgelet met ontslag geven tijdens ouderschapsverlof

Iemand afdanken die in halftijds of voltijds ouderschapsverlof is, kan enkel als er een dringende of een 'voldoende' reden bestaat en indien de werkgever dit kan bewijzen.

Dat de rechters dit principe streng toepassen, bleek in een proces rond een C4 die als ontslagreden 'reorganisatie' vermeldde. Het verhaal staat in HRUpdate, de nieuwsbrief van HRMagazine (zie link onderaan).

Werkgevers met veel bedienden zien verzuimkost stijgen

In het crisisjaar 2009 waren de arbeiders minder vaak ziek dan in 2008. Maar deze daling werd tenietgedaan door een toename van de langdurige ziekten bij de bedienden. Wellicht steeg hun werkdruk doordat de bedrijven zelden vervangers aanwerven voor bedienden die met (crisis-)tijdskrediet gaan. Het eindresultaat was een lichte toename van de globale kost van het ziekteverzuim.

Zwangerschap is geen reden voor langere opzeggingstermijn

Zwangerschap vormt geen aanleiding om een langere opzeggingstermijn toe te kennen. Dat besliste het Hof van Beroep. De kansen van de vrouw op de arbeidsmarkt zijn immers, juridisch gezien, even hoog als voor een niet-zwangere, aangezien de Genderwet aan werkgevers verbiedt een sollicitante te discrimineren op grond van haar zwangerschap.

Onze partners