Verlofstelsels

Alles over de 4de maand ouderschapsverlof

Voor elk kind onder de 12 jaar kan elke werknemer nu bijv. 20 maanden lang elke week één dag ouderschapsverlof nemen, dat wist u al. Ook nieuw is evenwel dat wie terugkeert uit ouderschapsverlof het recht heeft een aangepast werkrooster aan te vragen. De werkgever mag de aanvraag afwijzen.

Vierde maand ouderschapsverlof vanaf 1 juni

Voor kinderen geboren of geadopteerd na 8 maart kunnen werknemers een vierde maand ouderschapsverlof aanvragen vanaf 1 juni, althans indien het KB zoals gepland op die datum in het Staatsblad verschijnt. Voor de extra maand, die meetelt voor het pensioen, ontvangen zij van de RVA een uitkering van 693,20 euro.

Op welke feestdagen hebben uw deeltijdsen recht?

Mei 2012 telt drie wettelijke feestdagen die op een weekdag vallen. Niet al uw deeltijdse werknemers hebben recht op vervangingsdagen of op loon voor de feestdag. De situatie verschilt naargelang het werkrooster van de betrokkene. De ingewikkelde materie wordt overzichtelijk uitgelegd door Securex.

Ruzie over tijdskrediet: wie beslist?

De werkgever mag zijn veto stellen als een werknemer deeltijds tijdskrediet wil opnemen op dagen die slecht uitkomen voor het bedrijf. Maar de beslissing van de werkgever dient op redelijke gronden te berusten, zoniet riskeert hij dat de rechtbank hem terugfluit.

Wegwijs in de nieuwe "Europese vakantie"

Binnenkort zal een startende of hervattende werknemer al in zijn eerste kalenderjaar recht hebben op een week betaalde vakantie per kwartaal. Deze zgn. "Europese vakantie" maakt een einde aan het Belgische systeem dat het vakantierecht pas toekent in het volgende kalenderjaar; voor HR wordt de invoering een lastige uitdaging.

Uitbreiding vakantierechten van bedienden

De dagen waarop uw bedienden economisch werkloos zijn, tellen voortaan mee voor de bepaling van het aantal vakantiedagen waarop zij recht hebben en voor de berekening van het vakantiegeld. De nieuwe regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 februari 2012. Dat volgt uit een KB van 4 maart.

Betaald educatief verlof soms naar 180 werkuren

Vanaf september zullen werknemers in bepaalde gevallen recht hebben op 180 uren betaald educatief verlof, wat een forse toename betekent. Het gaat om opleidingen tot een knelpuntberoep of tot een diploma van hoger secundair onderwijs, opleidingen basiseducatie en opleidingen tot knelpuntberoepen "die leiden tot een graad van bachelor of een diploma van niet-universitair hoger onderwijs".

Vierde maand ouderschapsverlof komt er

Tegen de zin van de werkgevers, maar omdat het moest van Europa, heeft de ministerraad ingestemd met een vierde maand ouderschapsverlof. Daaraan is een RVA-uitkering gekoppeld van 693,20 euro netto. Is het kind geboren voor 8 maart 2012 dan is er recht op deze vierde maand verlof, maar zonder de uitkering.

Nog verlof als nieuwe job al gevonden is?

Heeft een werknemer nog recht op sollicitatieverlof als hij al een nieuwe betrekking gevonden heeft? De blog van SD Worx meent van niet, maar stelt vast dat er juridisch geen 100% duidelijkheid bestaat. Als u kan aantonen dat het opgenomen verlof gebruikt werd voor iets anders dan voor een sollicitatie, kan u wel beslissen het gewaarborgd loon niet te betalen.

Niet werken knaagt sterker aan pensioen

Voortaan verminderen SWT (brugpensioen), loopbaanonderbreking, tijdskrediet en werkloosheid van de derde periode in een sterkere mate het latere pensioenbedrag. Meestal komt het er op neer dat een vrijgestelde periode ofwel niet meer meetelt, ofwel slechts recht geeft op het minimumjaarrecht.

Onze partners