Verlofstelsels

Terugbetaling educatief verlof nu aanvragen

U hebt nog tot 30 juni de tijd om een aanvraag in te dienen voor de (begrensde) terugbetaling van lonen en sociale bijdragen die u betaalde voor medewerkers die in het schooljaar 2012-2013 afwezig waren van het werk omdat zij educatief verlof hadden gekregen. Na 30 juni is het onherroepelijk te laat.

HR ziet veel waarde in verlofstelsels

Meer dan een kwart van de Belgische HR-verantwoordelijken is van oordeel dat de overheid nog meer verlofmogelijkheden zou moeten creëren om een beter evenwicht tussen werk en gezin binnen bereik te brengen. 72% zegt dat het eigen bedrijf wellicht zelf passende alternatieven zou aanbieden indien de overheid zou raken aan het tijdskrediet, het ouderschapsverlof of het educatief verlof.

Duur ontslag tijdens deeltijds ouderschapsverlof

Wanneer u iemand zonder dringende of voldoende reden ontslaat tijdens een periode van deeltijds ouderschapsverlof, dan moet niet enkel de opzeggingsvergoeding, maar ook de beschermingsvergoeding berekend worden op het voltijds loon, zo besliste het Europese Hof van Justitie naar aanleiding van een proces tegen een Belgische werkgever.

Postnataal verlof van deeltijdse werkneemsters

Zwangere werkneemsters met twee (of meer) deeltijdcontracten, die van één van hun jobs verwijderd werden vanwege gezondheidsrisico's, zullen hun postnataal verlof kunnen verlengen met het aantal dagen die zij in die periode presteerden in de job(s) waarvoor zij niet werden verwijderd.

Eenheidsstatuut verandert ook sollicitatieverlof

Voortaan zijn nieuwe regels van toepassing wat het sollicitatieverlof betreft. Er is geen verschil meer tussen arbeiders en bedienden, maar wel tussen werknemers met of zonder outplacementbegeleiding. Wat wel blijft, is dat het sollicitatieverlof uitsluitend mag dienen om een nieuwe job te zoeken.

Meer tijdskrediet voor 400.000 bedienden

Na gespannen onderhandelingen is in paritair comité 218 overeenstemming bereikt over een cao voor 2014. SWT (brugpensioen) op 58 blijft mogelijk, maar vooral de uitbreiding van de mogelijkheden voor tijdskrediet springen in het oog. Ook zullen bedienden vanaf hun 50 definitief voor de vierdaagse werkweek kunnen kiezen van zodra zij een loopbaan van 28 jaar kunnen bewijzen.

Nieuwe bedragen voor educatief verlof

Een KB verhoogt het loonplafond in het kader van het betaald edicatief verlof tot 2760 euro bruto per maand, een stijging met 54 euro. Het door de Staat aan de werkgever terugbetaalde uurloon wordt begrensd tot 22,08 euro, eveneens een lichte stijging.

Lijst van officiële feestdagen in 2014

Haal uw planning voor 2014 alvast boven: de feestdagen die volgend jaar op een zondag of een inactiviteitsdag vallen, zijn gekend. Het zijn er tien. Uiterlijk op 15 december 2013 moet u een bericht uithangen met de datum van de vervangingsdagen. Denk eraan de sociale inspectie een kopie te bezorgen.

Alles over het betaald educatief verlof 2013-2014

Het loonplafond voor het betaald educatief verlof 2013-2014 zal worden opgetrokken naar 2760 euro bruto en de terugbetaling aan de werkgevers tot 22,08 euro per gevolgd lesuur. Group S en loonsecretariaat SAP zetten de huidige regelgeving nog eens in detail uiteen: wie heeft recht op dit verlof en wie niet, om welke opleidingen en over hoeveel uren opleiding gaat het?

Tijdskrediet en verloven aanvragen kan online

Tijdskrediet (algemeen stelsel en de landingsbanen) en thematische verloven (ouderschapsverlof, medische bijstand en palliatief verlof) kan men voortaan online aanvragen via de portaalsite van de sociale zekerheid, zo meldt SD Worx. Er zijn enkele uitzonderingen voor 50-plussers en 45-plussers.

HR Breakfast 2017

Onze partners