Verlofstelsels

Alles wat u moet weten over het tijdskrediet

De nieuwe regels rond tijdskrediet blijven vragen oproepen, onder meer omdat niet altijd duidelijk is of de werknemer recht heeft op een uitkering. Ook de overgangsregelingen liggen soms moeilijk: wat bijvoorbeeld indien de aanvraag gebeurde onder het oude stelsel, maar de werkgever het verlof pas toestond na 1 januari 2015? De RVA heeft een overzicht van vragen en antwoorden opgesteld.

Toch sociale bijdragen op niet-opgenomen vakantie

In beginsel telt vakantiegeld niet mee bij de berekening van RSZ-bijdragen. Toch zijn wel degelijk sociale bijdragen verschuldigd op de sommen die u uitbetaalt aan een werknemer die niet al zijn bovenwettelijke vakantiedagen heeft kunnen opnemen, zo besliste het Hof van Cassatie.

Bewijslast bij ontslag tijdens ouderschapsverlof

Wanneer u een medewerker ontslaat tijdens zijn ouderschapsverlof, dient u zelf het bewijs te kunnen leveren dat er een "voldoende reden" bestond. Kan u dit niet, dan moet de beschermingsvergoeding betaald worden, zo besliste het Arbeidshof van Luik. Het is dus niet de werknemer die moet aantonen dat er geen dringende of voldoende reden voorhanden was voor zijn ontslag.

Landingsbaan toch nog vanaf 55 jaar

De Wetstraat maakt de soaps op tv stilaan overbodig. De verhoging van de minimumleefijd voor landingsbanen tot 60 jaar is alweer uitgesteld tot 2019. Daarnaast blijven ook landingsbanen in het kader van een herstructurering, zware beroepen en lange loopbanen nog een tijdje mogelijk vanaf 55 jaar.

Latere deadline voor tijdskrediet met uitkering

Gepland was dat de RVA-uitkering zou wegvallen voor wie niet-gemotiveerd tijdskrediet aanvraagt na 31 december 2014. Deze deadline is door de regering opgeschoven naar eind maart 2015. De aanvraag moet nog wel dit jaar worden goedgekeurd door de werkgever, en het tijdskrediet moet voor 1 juli van start gaan.

Aanvragen tijdskrediet liggen in prullenmand

Wie recent een aanvraag indiende voor een landingsbaan- of ongemotiveerd tijdskrediet, krijgt van de vakbonden de raad die aanvraag per aangetekend schrijven in te trekken en een nieuwe aanvraag per aangetekende brief te doen op 31 december. Het uitblijven van een KB veroorzaakt zoveel onduidelijkheid, dat de RVA de hangende aanvragen niet behandelt.

Hoe loonkosten van stroomuitval beperken?

Hoe kan u voorkomen dat u moet betalen voor arbeidsuren die nooit gepresteerd werden omdat uw bedrijf zonder stroom viel? Een mirakeloplossing blijkt moeilijk te vinden. Pas in elk geval uw arbeidsreglement aan; vakantie laten opnemen op dagen van aangekondigde stroomonderbreking is voor sommige werkgevers een optie.

Hervorming landingsbanen en de 5%-drempel

De minimumleeftijd voor een eindeloopbaan-tijdskrediet (landingsbaan) wordt 60 jaar. Indien een aantal van uw 50-plussers zich reppen om die verhoging voor te zijn, kan dit meebrengen dat u aan andere medewerkers zal moeten weigeren met tijdskrediet te gaan, want in totaal mag slechts 5% van het personeel tegelijk tijdskrediet opnemen.

RVA zet rekenmodule tijdskrediet online

Wie in aanmerking komt voor tijdskrediet, kan vanaf nu op de site van de RVA uitrekenen hoeveel zijn uitkering zal bedragen. Zowel voor tijdskrediet uit het algemeen stelsel met of zonder motief als voor tijdskrediet uit het eindeloopbaanstelsel simuleert de toepassing het bedrag van de uitkering waarop u volgens uw profiel, uw anciënniteit, enzovoort recht zou hebben.

Tijdskrediet strenger, landingsbaan pas vanaf 60

Wie een niet-gemotiveerd tijdskrediet of loopbaanonderbreking neemt, zal dat in de toekomst nog mogen doen maar zal geen uitkering krijgen. De landingsbanen voor 50- tot 54-jarigen doven uit en reeds vanaf 1 januari 2015 zal men 60 jaar moeten zijn om aanspraak te kunnen maken op een landingsbaan.

Onze partners